Förordning (1989:97) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bulgarien

SFS nr
1989:97
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1989-03-22

1 § Lagen (1988:1614) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Bulgarien skall träda i kraft den 1 maj 1989 och tillämpas beträffande
inkomst som förvärvas den 1 januari 1989 eller senare och beträffande
förmögenhet som taxeras år 1990 eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 28 december 1988.

2 § Följande gäller om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst
som enligt bestämmelserna i artikel 16 punkt 2 eller artikel 17 i
avtalet beskattas endast i Bulgarien eller enligt bestämmelserna i
artikel 21 punkt 2 b i avtalet skall undantas från svensk skatt.

Sådan inkomst tas inte med vid taxering i Sverige.

Om personen i fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan inkomst
skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga inkomstskatt
som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst beskattats
endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den sålunda
uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på vilken
skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas skatt ut
på den inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall användas
endast om detta leder till högre skatt.