/r1/ Lag (1989:990) om tillstånd till överlåtelse av skepp;

SFS nr
1989:990
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1989-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1879
Upphävd
1992-01-01

1 § Ett svenskt registreringspliktigt skepp eller en andel däri får inte
överlåtas utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer, om skeppet genom överlåtelsen upphör att vara
svenskt.

2 § Tillstånd till överlåtelse behövs inte för skepp som används vid
utvinning av naturtillgångar på eller under havsbottnen.

3 § Tillstånd skall sökas av överlåtaren. Om tillstånd inte har sökts
före överlåtelsen, skall det sökas inom tre månader från det
överlåtelsen skedde.

4 § Om tillstånd inte söks inom föreskriven tid eller om tillstånd
vägras, är överlåtelsen ogiltig.

5 § Vid prövningen av frågor om tillstånd till överlåtelse skall
särskilt beaktas skeppets betydelse för landets totalförsvar, den flagg
som skeppet är avsett att föra, möjligheterna att driva skeppet lönsamt
under svensk flagg och andra från sjöfartspolitisk synpunkt
betydelsefulla omständigheter.

6 § Tillstånd till överlåtelse skall lämnas om det inte strider mot
något väsentligt allmänt intresse att skeppet upphör att vara svenskt.

7 § Om tillståndet avser en framtida överlåtelse, skall viss tid för
tillståndets giltighet anges i tillståndsbeslutet.

8 § Den som bryter mot 1 § skall dömas till böter eller fängelse i högst
ett år.

9 § Har ett skepp varit föremål för brott enligt 8 §, får skeppet eller
dess värde förklaras förverkat, om det inte är oskäligt.

10 § Om någon annan myndighet än regeringen har meddelat beslut i ett
tillståndsärende enligt denna lag, får beslutet överklagas hos
regeringen.

Övergångsbestämmelser

1989:990

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Lagen (1977:494) om
tillstånd till överlåtelse av fartyg, som upphör att gälla vid utgången
av år 1989, gäller dock fortfarande i fråga om överlåtelser som har ägt
rum dessförinnan.