/r1/ Förordning (1989:994) om tillstånd till överlåtelse av skepp, m. m.;

SFS nr
1989:994
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1989-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1880
Upphävd
1992-01-01

1 § Denna förordning gäller prövningen av frågor om

1. tillstånd till överlåtelser som avses i 1 § lagen (1989:990) om
tillstånd till överlåtelse av skepp,

2. medgivande enligt 2 § fjärde stycket sjöarbetstidslagen (1970:105),
59 § sjömanslagen (1973:282), 4 § mönstringslagen (1983:929) och 7 §
förordningen (1989:548) om tillstånd för anställning på fartyg.

2 § Frågor som avses i 1 § prövas av sjöfartsverket. I frågor som avses
i 1 § 2 skall verket samråda med arbetsmarknadsstyrelsen.

3 § Innan ärendet avgörs skall sjöfartsverket samråda med berörda
svenska organisationer för redare och ombordanställda.

4 § Sjöfartsverket skall med eget yttrande underställa ärendet
regeringens prövning om

1. någon av de ombordanställdas organisationer har motsatt sig bifall
till ansökan,

2. ärendet bedöms ha större principiell betydelse eller allmän räckvidd.

5 § Sjöfartsverkets beslut får överklagas hos regeringen.

6 § Sjöfartsverket får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av lagen (1989:990) om tillstånd till överlåtelse av
skepp.

Övergångsbestämmelser

1989:994

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990, då förordningen
(1977:495) om tillstånd till överlåtelse av fartyg upphör att gälla.

2. Ansökningar om tillstånd enligt lagen (1977:494) om tillstånd till
överlåtelse av fartyg som har kommit in till kommerskollegium men som
inte har prövats slutligt skall vid ikraftträdandet överlämnas till
sjöfartsverket.

3. Vid sjöfartsverkets prövning av frågor om tillstånd enligt lagen
(1977:494) om tillstånd till överlåtelse av fartyg gäller 1 och 2 §§ i
förordningen (1977:495) om tillstånd till överlåtelse av fartyg i
tillämpliga delar.