/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:100) om gällande räntesats för allemanssparandet;

SFS nr
1990:100
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-03-14
Författningen har upphävts genom
SFS1990:649
Upphävd
1990-07-01

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen (1983:890)
om allemanssparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för
riksgäldskontoret.

På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår från och med den
16 mars 1990 och tills vidare årlig ränta med 9,75 procent. Räntan skall
dock utgå med lägst den procentsats som motsvarar det av riksbanken
fastställda vid varje tid gällande diskontot minskat med tre
procentenheter.

Övergångsbestämmelser

1990:100

Denna författning, som tillämpas från och med den 16 mars 1990, träder i
kraft den 1 april 1990, då riksgäldskontorets föreskrifter (1989:781)
skall upphöra att gälla.