Förordning (1990:1008) med instruktion för Glesbygdsverket

SFS nr
1990:1008
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1990-11-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1154
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:16

Uppgifter

1 § Glesbygdsverket har till uppgift att genom påverkan på
olika samhällssektorer verka för goda levnadsförhållanden och
utvecklingsmöjligheter för glesbygds- och
landsbygdsbefolkningen i olika delar av landet med tyngdpunkten
i skogslänens inre delar samt i skärgårdsområdena.
Förordning (1999:343).

2 § Verket skall särskilt

1. verka för sektorssamordning av centrala myndigheter och
statliga bolag, främst inom områdena arbete, utbildning,
service och kommunikationer,

2. bedriva analys- och utredningsverksamhet samt genomföra
central uppföljning och utvärdering av glesbygdsinsatser,

3. förmedla kunskap till främst länsstyrelser, i förekommande
fall samverkansorgan och regionala självstyrelseorgan, samt
andra organ som har betydelse för gles- och landsbygdens
utveckling. Förordning (2007:16).

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Glesbygdsverket med undantag av 5, 19, 20, 30 och 34 §§.
Förordning (1998:61).

Myndighetens ledning

4 § Glesbygdsverkets generaldirektör är chef för myndigheten.
Förordning (1995:1329).

5 § Har upphävts genom förordning (1995:1329).

Styrelsens ansvar och uppgifter

6 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall
styrelsen besluta i sådana frågor som anges i 19 § samma förordning.
Förordning (1995:1329).

7 § Har upphävts genom förordning (1995:1329).

8 § Har upphävts genom förordning (1995:1329).

2007:16

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som avser
programperioden 2000-2006.