Förordning (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket

SFS nr
1990:1018
Departement/myndighet
Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad
1990-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:985
Upphävd
2006-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:1281

Kriminalvårdsverkets uppgifter och mål

1 § Kriminalvårdsverket har till uppgift att verkställa utdömda
påföljder, bedriva häktesverksamhet samt utföra transporter och
personutredningar i brottmål. Förordning (2003:863).

2 § Kriminalvårdsverket skall verka för att

1. påföljder verkställs på ett säkert och humant sätt,

2. lagföring kan ske på ett effektivt sätt, och

3. återfall i brott förebyggs.

Kriminalvårdsverket skall särskilt vidta åtgärder som syftar
till att brottslighet under verkställigheten förhindras,
frigivningen förbereds, narkotikamissbruket bekämpas och
innehållet i verkställigheten anpassas efter varje individs
behov. Förordning (2003:863).

Verksförordningens tillämpning

Kriminalvårdsstyrelsens uppgifter

3 § Kriminalvårdsstyrelsen är den centrala
förvaltningsmyndigheten för kriminalvården. Styrelsen är
chefsmyndighet för de lokala kriminalvårdsmyndigheterna och för
Transporttjänsten.

I administrativt hänseende är styrelsen chefsmyndighet även för
Kriminalvårdsnämnden och övervakningsnämnderna.
Förordning (2003:863).

Kriminalvårdsstyrelsens ledning

4 § Kriminalvårdsstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. de ekonomi- och personaladministrativa rutinerna inom
kriminalvården,

2. den produktionsinriktade verksamheten vid
kriminalvårdsanstalterna och häktena,

3. bevakning och säkerhet vid kriminalvårdsanstalterna och
häktena och inom transportverksamheten,

4. säkerheten i samband med automatisk databehandling inom
Kriminalvårdsverket samt

5. kriminalvårdens förvaring av personer som omhändertagits
enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer
m.m. Förordning (2003:863).

5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Kriminalvårdsstyrelsen med undantag av 19 § första stycket, 20 §,
32 § andra stycket och 35 §.

Följande föreskrifter skall tillämpas på de lokala
kriminalvårdsmyndigheterna och Transporttjänsten:

3 § om myndighetens ledning,

6-8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

18 § om myndighetens organisation,

21 och 23-26 §§ om ärendenas handläggning och

31 § om myndighetens beslut.
Förordning (2003:863).

6 § Generaldirektören är chef för Kriminalvårdsstyrelsen.
Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.
Förordning (2003:863).

7 § Generaldirektören är ordförande i Kriminalvårdsstyrelsens
styrelse.

Då styrelsen sammanträder med generaldirektören som ordförande
har överdirektören närvaro- och yttranderätt.
Förordning (2003:863).

8 § Har upphävts genom förordning (2000:14).

De lokala kriminalvårdsmyndigheterna

9 § En lokal kriminalvårdsmyndighet är frivårdsmyndighet, häkte
och kriminalvårdsanstalt i den utsträckning sådan verksamhet
ingår i myndigheten. Förordning (1997:396).

Kriminalvårdens Transporttjänst

9 a § Det framgår av bilagan vilka de lokala
kriminalvårdsmyndigheterna är. För de lokala
kriminalvårdsmyndigheter som bedriver frivårdsverksamhet anges
också myndigheternas geografiska verksamhetsområden.
Förordning (2000:14).

9 b § Kriminalvårdsstyrelsen bestämmer vilka häkten och
anstalter som skall finnas inom varje kriminalvårdsmyndighet
med undantag för de häkten och anstalter som utgör en egen
kriminalvårdsmyndighet. Styrelsen bestämmer också hur många
platser det skall finnas vid varje häkte och anstalt samt vilka
anstalter eller anstaltsavdelningar som skall vara öppna eller
slutna.

Kriminalvårdsstyrelsen skall i sin författningssamling ge ut en
förteckning över de häkten och anstalter som ingår i varje
kriminalvårdsmyndighet. Av förteckningen skall också för varje
anstalt framgå om avdelningarna är öppna eller slutna.
Förordning (2000:386).

9 c § Anstaltsorganisationen skall vara utformad så att den
tillgodoser dels olika behov av säkerhet, dels de intagnas
behov av arbete, utbildning och särskild behandling samt
främjar en ändamålsenlig planering av de intagnas frigivning.

Häktesorganisationen skall vara utformad så att den främjar ett
effektivt samarbete med övriga myndigheter inom rättsväsendet.
En lokalisering av häktena som underlättar detta samarbete
skall eftersträvas. Innan beslut om större förändringar i
häktesorganisationen fattas skall samråd ske med
Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och
Rikspolisstyrelsen samt med de tingsrätter, länsstyrelser och
polismyndigheter som berörs av verksamheten.

Antalet platser inom häktes- och anstaltsorganisationen skall
fortlöpande anpassas till behovet. Förordning (2004:1281).

9 d § Kriminalvårdens Transporttjänst skall under
Kriminalvårdsstyrelsen planera och utföra utrikestransporter
och längre inrikestransporter. Förordning (1997:396).

9 e § För varje person som transporteras av Kriminalvårdens
Transporttjänst skall föras journal enligt föreskrifter som
Kriminalvårdsstyrelsen meddelar. Förordning (2001:685).

Personalföreträdare

10 § Personalföreträdareförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Kriminalvårdsstyrelsen. Även den som är anställd inom verket i
övrigt får vara personalföreträdare.

Personalansvarsnämnden

11 § Personalansvarsnämnden vid Kriminalvårdsstyrelsen prövar frågor
som anges i 19 § andra stycket verksförordningen (1995:1322) för
anställda inom hela Kriminalvårdsverket.

Nämnden består förutom av generaldirektören och personalföreträdarna
av chefen för den enhet där ärenden som rör personaladministration
handläggs och den arbetstagare som biträder verksledningen i
juridiska frågor samt två andra ledamöter som utses av regeringen för
en bestämd tid.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst
tre andra ledamöter är närvarande. Förordning (1996:397).

Anställningar m.m.

12 § Anställning som överdirektör beslutas av regeringen efter
anmälan av generaldirektören.

Andra anställningar hos Kriminalvårdsstyrelsen beslutas av denna.
Förordning (1996:397).

13 § Har upphävts genom förordning (1996:397).

14 § Anställningar som chef för en lokal
kriminalvårdsmyndighet eller Transporttjänsten beslutas av
Kriminalvårdssstyrelsen. Anställningar som överläkare beslutas
av Kriminalvårdsstyrelsen efter hörande av Socialstyrelsen.

Andra anställningar beslutas av respektive myndighet.
Förordning (2000:14).

15 § Bestämmelserna i 34 § lagen (1994:240) om offentlig
anställning gäller även den som är anställd som
kriminalvårdsdirektör. Förordning (1994:1062).

Överklagande

16 § Beslut av en lokal kriminalvårdsmyndighet eller
Transporttjänsten får överklagas hos Kriminalvårdsstyrelsen, om
inte något annat följer av en annan bestämmelse än 22 a §
förvaltningslagen (1986:223) eller en bestämmelse som hänvisar
till 22 a § förvaltningslagen.

Kriminalvårdsstyrelsens beslut i ett överklagat ärende får
överklagas endast om det följer av en annan bestämmelse än 22 a §
förvaltningslagen eller en bestämmelse som hänvisar till 22 a §
förvaltningslagen.

Kriminalvårdsstyrelsens beslut i andra ärenden får överklagas
hos regeringen, om inte något annat följer av en annan
bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen eller en bestämmelse
som hänvisar till 22 a § förvaltningslagen.
Förordning (2000:14).

Övriga bestämmelser

17 § Har upphävts genom förordning (1994:1062).

18 § En arbetstagare inom kriminalvården får inte utan
Kriminalvårdsstyrelsens tillstånd vara leverantör till en
kriminalvårdsmyndighet eller inlåta sig i handel, byte eller andra
ekonomiska transaktioner med en intagen eller någon som står
under övervakning.

En arbetstagare inom kriminalvården får inte heller av en intagen
eller någon som står under övervakning ta emot andra gåvor än
sådana som saknar egentligt ekonomiskt värde eller betinga sig eller
ta emot motprestationer i någon form.

En intagen eller någon som står under övervakning får inte
användas för arbete åt den som är anställd inom kriminalvården.
Förordning (1994:1490).

Övergångsbestämmelser

1995:767

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. I fråga om häktena
Huddinge och Uddevalla gäller dock förordningen från den 1 september
1995.

2000:14

1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2000.

2. Föreskrifterna i 16 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande
för överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet.

Bilaga 1 Har upphävts genom förordning (1998:18).

Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (1998:18).

Bilaga

Nedan förtecknas de lokala kriminalvårdsmyndigheterna samt,
för de lokala kriminalvårdsmyndigheter som bedriver
frivårdsverksamhet, myndigheternas geografiska
verksamhetsområden.

Lokal kriminalvårdsmyndighet Verksamhetsområde

Borås Alingsås, Bollebygds, Borås,
Herrljunga, Marks, Svenljunga,
Tranemo, Ulricehamns och
Vårgårda kommuner

Eskilstuna Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Gävle Avesta, Bollnäs, Borlänge, Falun,
Gagnefs, Gävle, Hedemora,
Hofors, Hudiksvalls, Leksands,
Ljusdals, Ludvika, Malungs,
Mora, Nordanstigs, Ockelbo, Orsa,
Ovanåkers, Rättviks,
Sandvikens, Smedjebackens,
Säters, Söderhamns, Vansbro och
Älvdalens kommuner

Göteborgs Centrum I Göteborgs kommun stadsdelarna
Askim, Bergsjön, Centrum,
Frölunda, Gunnared, Härlanda,
Högsbo, Kortedala, Linnéstaden,
Lärjedalen, Majorna, Styrsö,
Tynnered, Älvsborg och Örgryte

Göteborg Hisingen/Förorter Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälvs,
Lerums, Mölndals, Partille
och Öckerö kommuner samt i Göteborgs
kommun stadsdelarna Backa,
Biskopsgården, Kärra-Rödbo, Lundby,
Tuve-Säve och Torslanda

Hall

Halmstad Falkenbergs, Halmstads, Hylte,
Laholms och Varbergs kommuner

Helsingborg Bjuvs, Båstads, Helsingborgs,
Höganäs, Klippans, Landskrona,
Perstorps, Svalövs, Åstorps,
Ängelholms och Örkelljunga
kommuner

Härnösand Härnösands, Kramfors, Sollefteå
och Örnsköldsviks kommuner

Jönköping Aneby, Eksjö, Gislaveds, Gnosjö,
Habo, Jönköpings, Mullsjö,
Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryds,
Vetlanda och Värnamo kommuner

Kalmar Borgholms, Emmaboda, Hultsfreds,
Högsby, Kalmar, Mönsterås,
Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns,
Torsås, Vimmerby och Västerviks
kommuner

Karlskrona Alvesta, Karlshamns, Karlskrona,
Lessebo, Ljungby, Markaryds,
Olofströms, Ronneby, Sölvesborgs,
Tingsryds, Uppvidinge, Växjö
och Älmhults kommuner

Karlstad Arvika, Degerfors, Eda, Filipstads,
Forshaga, Grums, Hagfors,
Hammarö, Karlskoga, Karlstads,
Kils, Kristinehamns, Munkfors,
Storfors, Sunne, Säffle, Torsby
och Årjängs kommuner

Kristianstad Bromölla, Hässleholms, Kristianstads,
Osby och Östra Göinge kommuner

Kumla

Luleå Arjeplogs, Arvidsjaurs, Bodens,
Gällivare, Haparanda,
Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Luleå,
Pajala, Piteå, Älvsbyns,
Överkalix och Övertorneå kommuner

Malmö Norr Burlövs, Eslövs, Hörby, Höörs,
Kävlinge, Lomma, Lunds och
Staffanstorps kommuner samt i
Malmö kommun stadsdelarna
Rosengård och Centrum

Malmö Söder Vellinge kommun samt i Malmö
kommun stadsdelarna Södra
Innerstaden, Västra Innerstaden,
Kirseberg, Husie, Limhamn-
Bunkeflo, Hyllie, Fosie och Oxie

Mariestad Essunga, Falköpings, Grästorps,
Gullspångs, Götene, Hjo,
Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads,
Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms,
Töreboda och Vara kommuner

Norrköping Finspångs, Norrköpings, Söderköpings
och Valdemarsviks kommuner

Norrtälje

Nyköping Flens, Gnesta, Katrineholms,
Nyköpings, Oxelösunds, Trosa och
Vingåkers kommuner

Linköping Boxholms, Kinda, Linköpings, Mjölby,
Motala, Vadstena, Ydre,
Åtvidabergs och Ödeshögs kommuner

Stockholm Kronoberg

Stockholm Norr Danderyds, Järfälla, Lidingö,
Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna,
Solna, Sundbybergs, Täby, Upplands
Bro, Upplands Väsby, Vallentuna,
Vaxholms och Österåkers kommuner

Stockholm Söder Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka,
Nykvarns, Nynäshamns, Salems,
Södertälje, Tyresö och Värmdö
kommuner

Stockholms Centrum Ekerö och Stockholms kommuner

Sundsvall Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms,
Ragunda, Strömsunds, Sundsvalls,
Timrå, Ånge, Åre och Östersunds
kommuner

Umeå Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå,
Nordmalings, Norsjö, Robertsfors,
Skellefteå, Sorsele, Storumans,
Umeå, Vilhelmina, Vindelns, Vännäs
och Åsele kommuner

Uppsala Enköpings, Håbo, Tierps, Uppsala,
Älvkarleby och Östhammars kommuner

Visby Gotlands kommun

Vänersborg Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda,
Lilla Edets, Lysekils,
Melleruds, Munkedals, Orusts,
Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads,
Tanums, Tjörns, Trollhättans,
Uddevalla, Vänersborgs och Åmåls
kommuner

Västerås Arboga, Fagersta, Hallstahammars,
Heby, Kungsörs, Köpings,
Norbergs, Sala, Skinnskattebergs,
Surahammars och Västerås kommuner

Ystad Simrishamns, Sjöbo, Skurups Svedala,
Tomelilla, Trelleborgs och
Ystads kommuner

Örebro Askersunds, Hallsbergs, Hällefors,
Kumla, Laxå, Lekebergs,
Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Nora
och Örebro kommuner.
Förordning (2003:863).