Förordning (1990:1048) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten

SFS nr
1990:1048
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1990-11-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:502
Upphävd
2004-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:421

Uppgifter

1 § Rättshjälpsmyndigheten handlägger vissa ärenden omi:97
rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619).
Förordning (1997:421).

Verksförordningens tillämpning

2 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Rättshjälpsmyndigheten:

6-8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

31 § om myndighetens beslut.

Bestämmelsen i 31 § gäller endast i fråga om administrativa ärenden.
Förordning (1996:393).

Myndighetens ledning

3 § Chef för myndigheten är en överdirektör.

Ärendenas handläggning

4 § Ärendena avgörs av överdirektören.

Överdirektören får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till andra tjänstemän att avgöra ärenden som är av det slaget att de
inte behöver prövas av överdirektören.

Andra stycket gäller inte föreskrifter.

5 § När överdirektören inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den
tjänsteman som han bestämmer.

Anställningar m.m.

6 § Överdirektören anställs genom beslut av regeringen efter anmälan
av Domstolsverket.

Andra anställningar beslutas av Rättshjälpsmyndigheten.
Förordning (1996:393).

7 § har upphävts genom förordning (1996:393).

8 § har upphävts genom förordning (1994:928).

Överklagande

9 § Rättshjälpsmyndighetens beslut i personalärenden får överklagas till
domstolsverket. Domstolsverkets beslut får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1997:421

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande när rättshjälp har
beviljats enligt rättshjälpslagen (1972:429).