Förordning (1990:1049) med instruktion för Rättshjälpsnämnden

SFS nr
1990:1049
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1990-11-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1079
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:23

Uppgifter

1 § Rättshjälpsnämnden har till uppgift att pröva överklaganden
enligt 44 § andra stycket rättshjälpslagen (1996:1619).
Förordning (1997:422).

Sammansättning m. m.

2 § I 48 § rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om
hur nämnden är sammansatt och om hur ledamöterna och ersättarna
för dessa utses. Förordning (1997:422).

3 § Ledamöterna och ersättarna utses för en tid av högst tre år.

Den enskilt verksamma advokat som skall ingå i nämnden utses efter
förslag av Sveriges advokatsamfund.

Organisation

4 § Nämndens kansligöromål utförs av Hovrätten för Nedre Norrland.
Förordning (2003:503).

Verksförordningens tillämpning

5 § Föreskriften i 31 § verksförordningen (1995:1322) om
myndighetens beslut tillämpas på nämnden. Förordning (1996:394).

Ärendenas handläggning m. m.

6 § I 49 § rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om
beslutförhet och omröstning. Förordning (1997:422).

7 § Ärendena avgörs efter föredragning.

Ordföranden får överta beredningen och föredragningen av ärenden.

8 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få avvikande mening antecknad.

9 § Ordföranden får begära in förklaringar, upplysningar eller
yttranden i ärenden hos nämnden samt pröva frågor om utlämnande
av allmänna handlingar och frågor som uppkommer med anledning
av överklaganden av nämndens beslut i sådana frågor.

Ordföranden får lämna över till en tjänsteman vid Hovrätten för
Nedre Norrland att vidta åtgärder enligt första stycket.
Förordning (2004:23).

Övergångsbestämmelser

1997:422

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.

2. Rättshjälpsnämnden prövar även överklaganden enligt
rättshjälpslagen (1972:429).