Förordning (1990:1067) om undantag från vissa föreskrifter i lagen (1987:588) om träfiberråvara

SFS nr
1990:1067
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1990-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1760
Upphävd
1992-01-01

1 § Föreskrifterna i denna förordning gäller för eldningsanläggningar
och anläggningar för framställning av trädbränsle om anläggningen är
belägen inom Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Kristianstads,
Malmöhus eller Hallands län.

2 § I anläggningar där sådan träfiberråvara som avses i 2 § första
stycket 2 lagen (1987:588) om träfiberråvara används med stöd av
tillstånd enligt den lagen får tillståndet överskridas under
kalenderåren 1990 och 1991. Detta gäller dock inte såg- och kutterspån.

3 § I anläggningar där sådan träfiberråvara som nämns i 2 § används utan
att tillstånd behövs enligt den lagen får användningen ökas under
kalenderåren 1990 och 1991 utan att tillstånd söks. Detta gäller dock
inte såg- och kutterspån.