Förordning (1990:1070) om publicering av Sveriges internationella överenskommelser, m.m.;

SFS nr
1990:1070
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet FMR
Utfärdad
1990-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:732

Allmänna bestämmelser om publicering

1 § Överenskommelser som Sverige ingår med andra stater eller
mellanfolkliga organisationer skall offentliggöras i
publikationen Sveriges internationella överenskommelser (SÖ) i
den utsträckning som anges i 2-4 §§.

Rättschefen i Utrikesdepartementet är utgivare av SÖ.
Förordning (2001:173).

2 § I SÖ skall publiceras

1. alla för Sverige bindande internationella överenskommelser som har
ingåtts av regeringen, jämte ändringar i dessa,

2. alla av Sverige anmälda, ändrade eller återtagna reservationer och
förklaringar, vilka rör en sådan överenskommelse,

3. uppgift om när en överenskommelse enligt 12 § har upphört att gälla.

Överenskommelser som är av mindre vikt behöver dock inte publiceras.

Överenskommelser som på grund av sekretesslagen (1980:100) inte får
lämnas ut till envar skall inte publiceras.

3 § Om det finns särskilda skäl, får enligt utgivarens bestämmande i SÖ
publiceras även

1. beslut av en mellanfolklig organisation, om beslutet är bindande för
Sverige,

2. överenskommelser som förvaltningsmyndigheter har ingått med utländska
myndigheter.

4 § Överenskommelser, reservationer och förklaringar samt beslut skall
publiceras i sin helhet. Utgivaren av SÖ kan dock bestämma att
publicering i stället skall ske i notisform.

Publicering av språkversioner

5 § En bilateral överenskommelse publiceras på de språk som den
är avfattad på. Språkversion med annat alfabet än det latinska
får dock utelämnas.

Nordiska multilaterala överenskommelser publiceras enbart med
svensk text.

Andra multilaterala överenskommelser eller beslut av en
mellanfolklig organisation som har en svensk originaltext
publiceras enbart på svenska. Om en överenskommelse eller ett
beslut som saknar svensk originaltext har avfattats på fler
språk än engelska, får utländska texter på andra språk än
engelska utelämnas.

I 14 § andra stycket lagen (1976:633) om kungörande av lagar
och andra författningar finns bestämmelser om överenskommelser
som skall gälla som svensk rätt. Förordning (2001:173).

6 § Överenskommelser eller beslut som inte har svensk text skall
publiceras med svensk översättning, om inte särskilda skäl föranleder
annat.

Publicering av bilagor

7 § Om det finns särskilda skäl, kan utgivaren av SÖ bestämma att en
bilaga till en överenskommelse inte skall publiceras eller att den skall
publiceras utan svensk översättning.

Första stycket gäller inte, om något annat har bestämts med stöd av 14 §
lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar.

Hänvisning till text som inte publiceras i SÖ

8 § Har en överenskommelse eller ett beslut publicerats i notisform
eller har en bilaga eller en svensk eller utländsk text utelämnats,
skall i SÖ publiceras uppgift om var texten finns tillgänglig.

Upplysningar i anslutning till publicering

9 § Då en överenskommelse publiceras i SÖ skall, förutom
överenskommelsens rubrik, om möjligt följande uppgifter anges

1. datum för undertecknande,

2. datum för regeringsbeslut om ratifikation, godkännande eller
anslutning,

3. datum och plats för deposition eller utväxling av ratifikations-,
godkännande- eller anslutningsinstrument samt uppgift om depositarie,

4. datum då överenskommelsen har trätt i kraft,

5. datum då överenskommelsen blir bindande för Sverige,

6. av Sverige anmälda reservationer och förklaringar,

7. om en svensk myndighet har utsetts att fullgöra uppgifter enligt
överenskommelsen, namnet på denna myndighet,

8. i fråga om ändringsprotokoll, hänvisning till tidigare publicerad
överenskommelse och nummer i SÖ,

9. hänvisning till riksdagstryck och

10. hänvisning till nummer i Svensk författningssamling.

Register

10 § SÖ skall förses med register.

För underlättande av registerframställningen kan sökord sättas ut i
anslutning till en överenskommelses rubrik.

Rapporteringsskyldighet

11 § I samband med att åtgärder vidtas för att ingå en överenskommelse
eller innan beslut som skall publiceras i SÖ blir bindande för Sverige,
skall det departement till vilket ärendet hör tillställa utgivaren av SÖ
texten till överenskommelsen eller beslutet och de uppgifter som anges i
9 §.

12 § När en överenskommelse upphört att gälla till följd av att den
sagts upp, att dess giltighetstid löpt ut, att avtalsparterna fullgjort
sina förpliktelser enligt överenskommelsen, att överenskommelse träffats
om att avtalet skall upphöra att gälla eller att det ersatts av en
senare överenskommelse, skall det departement till vilket ärendet om
överenskommelsen hör underrätta utgivaren av SÖ.

Förteckningar över förvaltningsmyndigheters överenskommelser

13 § Varje förvaltningsmyndighet som med stöd av 10 kap. 3 §
regeringsformen ingår en överenskommelse av offentligrättslig
natur med en regering, en statlig eller kommunal myndighet i
ett annat land eller med en mellanfolklig organisation ska föra
en förteckning över gällande sådana överenskommelser. Ett
exemplar av förteckningen ska senast den 31 januari varje år
lämnas till Regeringskansliet, Utrikesdepartementet.

Uppgifter om överenskommelser som på grund av sekretesslagen
(1980:100) inte får lämnas ut till envar ska lämnas i en
särskild förteckning. Förordning (2008:732).

Övergångsbestämmelser

1990:1070

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Genom förordningen upphävs kungörelsen (1911:142 s. 3) angående
uteslutande ur Svensk författningssamling av vissa författningar, som
hittills där intagits.

De förteckningar som avses i 13 § skall under år 1991 lämnas senast den
1 juli.