Lag (1990:1079) om tillfälliga bilförbud

SFS nr
1990:1079
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1990-11-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:726

1 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande en kommun får
meddela föreskrifter om tillfälligt förbud mot trafik med person- och
lastbilar inom vissa områden av kommunen, om luftföroreningarna i
kommunen innebär akuta hälsorisker för dem som vistas där.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
närmare föreskrifter om vilka luftföroreningar som innebär akuta
hälsorisker och om hur föroreningarna skall mätas.

3 § Om någon kör ett fordon i strid mot ett förbud enligt denna
lag, får en polisman hindra fortsatt färd. Lag (2014:726).