/r1/ Förordning (1990:108) om fyllnadstjänstgöring i vissa fall för lärare och kyrkomusiker;

SFS nr
1990:108
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-03-22
Författningen har upphävts genom
SFS1991:8
Upphävd
1991-02-01

/r3/ Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om

1. lärares fyllnadstjänstgöring som kyrkomusiker,

2. kyrkomusikers fyllnadstjänstgöring som lärare.

2 § I denna förordning avses med skola grundskola, kommunal
gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och statsunderstödd
folkhögskola.

3 § En tjänst i vilken fyllnadstjänstgöring skall ingå skall inrättas av
den huvudman hos vilken huvuddelen av tjänstgöringen skall fullgöras.

/r3/ Lärares fyllnadstjänstgöring

4 § I en lönetjänst som lärare vid en skola eller vid skolväsendet i
kommun får det ingå fyllnadstjänstgöring som kyrkomusiker i ett
pastorat, om

1. läraren är behörig till tjänsten som kyrkomusiker och

2. styrelsen för skolan och kyrkorådet har kommit överens om det.

5 § Om fyllnadstjänstgöring enligt 4 § avses ingå i en ledig lönetjänst
som lärare, skall det anges i lediganmälan.

Till en sådan lärartjänst får i första hand en lärare som är behörig
till en tjänst som kyrkomusiker komma i fråga, om läraren också är
behörig till lärartjänsten.

6 § En lärare är skyldig att ha fyllnadstjänstgöring som kyrkomusiker,
om läraren förklarat sig villig till tjänstgöringen eller tjänstgöringen
har angetts i lediganmälan av tjänsten.

/r3/ Kyrkomusikers fyllnadstjänstgöring

7 § I 17 § lagen (1989:8) om kyrkomusiken i svenska kyrkan föreskrivs
att innehavaren av en tjänst som kyrkomusiker är skyldig att fullgöra
fyllnadstjänstgöring hos en annan arbetsgivare i den omfattning som
följer av anställningsavtalet.

I en tjänst som kyrkomusiker i ett pastorat får det ingå
fyllnadstjänstgöring som lärare vid en skola, om

1. kyrkomusikern är behörig till en sådan tjänst som lärare i vilken
tjänstgöringen kan ingå och

2. kyrkorådet och styrelsen för skolan har kommit överens om det.

8 § Bestämmelser om skyldigheter för lärare vid en skolform gäller även
kyrkomusiker som har fyllnadstjänstgöring vid skolformen.

Övergångsbestämmelser

1991:8

Den upphävda förordningen skall dock tillämpas till utgången av juni
1991 i fråga om lärare vid statsunderstödda folkhögskolor samt
kyrkomusikers fyllnadstjänstgöring vid sådana skolor.