Förordning (1990:1080) om tillfälliga bilförbud

SFS nr
1990:1080
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1990-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1256

Inledande bestämmelser

1 § Göteborgs kommun får meddela föreskrifter enligt 1 § lagen
(1990:1079) om tillfälliga bilförbud. De områden där bilförbud gäller
kallas förbudsområden.

Förutsättningarna för att meddela förbud

2 § Förekomsten av luftföroreningar innebär akuta hälsorisker när
koncentrationen i luften av något av följande ämnen under fyra timmar i
följd överstiger följande timmedelvärden:

1. kolmonoxid 15 milligram/m/n3/,

2. kvävedioxid 240 mikrogram/m/n3/,

3. svaveldioxid 300 mikrogram/m/n3/.

3 § Föroreningarna skall mätas vid mätpunkter placerade lägst 15 meter
från marken och i icke direktexponerade lägen inom förbudsområdet. Om
detta överstiger 25 km/n2/, skall det finnas minst två mätpunkter för
varje ämne.

4 § Förbud får meddelas endast om

1. förekomsten av luftföroreningar innebär akuta hälsorisker enligt 2 §,

2. timmedelvärdet för ett ämne enligt 2 § överskrids vid minst två
mätpunkter i de fall förbudsområdet överstiger 25 km/n2/,

3. förbudet kan antas förhindra att luftföroreningarna består eller
förvärras,

4. luftföroreningarna kan antas bestå under minst ett dygn,

5. kommunen har antagit en särskild beredskapsplan.

Ett förbud skall omedelbart upphävas när förutsättningarna för att
meddela ett förbud inte längre finns.

Förbudsområdena

5 § Förbudsområdena skall utformas så, att den genomgående trafiken inte
hindras i onödan.

Undantag från förbudet

6 § Även om förbud har meddelats får gator och vägar inom ett
förbudsområde användas

1. av personal vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Tullverket eller Kustbevakningen, läkare,
distriktssköterskor, barnmorskor eller veterinärer i deras
yrkesutövning,

2. för transport av sjuka personer till och från läkare eller
sjukvårdsinrättning,

3. vid räddningstjänst av statlig brandkår eller kommunal
organisation för räddningstjänst,

4. i väghållningsarbete eller liknande arbete på eller vid
vägen, och

5. i andra med 1–4 jämförliga trängande fall.

Frågor om ytterligare undantag prövas av kommunen i enlighet
med vad som föreskrivs i 7, 18 och 19 §§. Ett undantag får
förenas med särskilda villkor. Förordning (2014:1256).

Beredskapsplanen

7 § I beredskapsplanen skall anges

1. förbudsområden,

2. de åtgärder som kommunen skall vidta för att lindra de negativa
effekterna av ett förbud,

3. förbudets omfattning, och

4. den trafik som utöver vad som föreskrivs i 6 § första stycket skall
undantas från förbudet.

8 § Innan en beredskapsplan antas ska kommunen samråda med

1. Transportstyrelsen,

2. länsstyrelsen,

3. Polismyndigheten,

4. trafikhuvudman enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss
kollektiv persontrafik,

5. intilliggande kommuner.

Andra myndigheter samt organisationer och företag som
väsentligt kommer att beröras av ett förbud ska ges tillfälle
till samråd. Förordning (2014:1256).

9 § Vid samrådet skall kommunen redovisa motiven för ett förbud samt de
viktigaste följderna av det.

Resultatet av samrådet och förslag med anledning av de synpunkter som
har framförts skall redovisas i en samrådsredogörelse.

10 § Om samrådet leder fram till att en beredskapsplan bör upprättas,
skall kommunen utarbeta förslag till en sådan plan.

Utställandet

11 § Innan beredskapsplanen får antas skall kommunen ställa ut
planförslaget för granskning under minst tre veckor. Den som vill lämna
synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen under
utställningstiden.

Före utställandet skall en kungörelse om att förslaget ställs ut anslås
på kommunens anslagstavla och införas i ortstidning. Av kungörelsen
skall det framgå var utställningen äger rum samt inom vilken tid, på
vilket sätt och till vem synpunkter på förslaget skall lämnas.

Ändringar i beredskapsplanen

12 § Bestämmelserna om samråd och utställande gäller även i fråga om
ändringar i beredskapsplanen.

Om en ändring endast är av mindre omfattning, får kommunen begränsa
samrådet och behöver inte ställa ut förslaget.

Vem som antar beredskapsplanen och meddelar förbud

13 § Beredskapsplanen skall antas av kommunfullmäktige. I samband därmed
skall fullmäktige bestämma vilken kommunal nämnd som skall meddela
förbuden.

Om fullmäktige beslutar det, får den utsedda nämnden uppdra åt ett
utskott, en ledamot, en suppleant eller en anställd hos kommunen att
besluta på nämndens vägnar.

14 § Den som får besluta om förbud får också besluta att förbudet skall
upphöra.

Information om beredskapsplanen

15 § Kommunen ska sända en kopia av den antagna
beredskapsplanen och av samrådsredogörelsen till dem som
kommunen har samrått med enligt 8 §.

Information om planen ska finnas tillgänglig för allmänheten
enligt 3 kap. 30 § andra stycket kommunallagen (1991:900).
Förordning (2012:651).

Upphävande av beredskapsplanen

16 § Om en antagen beredskapsplan inte längre behövs, skall den
upphävas.

Innan planen upphävs skall de som kommunen samrått med i samband med
planens tillkomst ges tillfälle att yttra sig.

17 § Beslut om att upphäva en beredskapsplan skall fattas av
kommunfullmäktige.

En kopia av beslutet skall skickas till dem som getts tillfälle att
yttra sig.

Allmänheten skall informeras om beslutet på det sätt som anges i 15 §
andra stycket.

Särskilda tillstånd

18 § Frågor om tillstånd till biltrafik utöver vad som framgår av 6 §
första stycket och vad som har beslutats i beredskapsplanen prövas av
den nämnd som kommunfullmäktige utsett.

Om kommunfullmäktige beslutar det, får den utsedda nämnden uppdra åt en
ledamot, en suppleant eller en anställd hos kommunen att besluta på
nämndens vägnar.

19 § Särskilt tillstånd till biltrafik vid ett förbud får lämnas endast
till den som har ett särskilt behov av att använda bil.

Kommunen får meddela ytterligare föreskrifter om sådana tillstånd.

Beslutets kungörande m. m.

20 § Beslut om förbud mot biltrafik och beslut om att upphäva
förbudet ska kungöras och tillgängliggöras enligt 3 kap. 30 §
kommunallagen (1991:900). Beslutet ska även tillkännages i
rundradio minst två timmar innan förbudet blir gällande.
Förordning (2012:651).

21 § Under den tid som ett förbud mot biltrafik enligt denna förordning
gäller, skall förbudsområdet vara utmärkt med vägmärken.

Bilar som trots förbudet får köra inom förbudsområdet skall vara
försedda med ett särskilt märke som lätt kan ses utifrån, om det inte av
bilens yttre framgår att den är undantagen från förbudet.

Ansvarsbestämmelse

22 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett
förbud mot biltrafik enligt denna förordning skall dömas till
penningböter. Förordning (1997:783).

Överklaganden

23 § Kommunfullmäktiges beslut att anta eller upphäva en beredskapsplan
får överklagas enligt föreskrifterna i 10 kap. kommunallagen (1991:900).

Beslut att förbjuda biltrafik får inte överklagas. Förordning
(1991:1609).

24 § Beslut om särskilt tillstånd enligt 19 § får överklagas hos
länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får inte överklagas.