Lag (1990:1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter

SFS nr
1990:1087
Departement/myndighet
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1990-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:491
Upphävd
2000-07-01

1 § Den som vid ikraftträdandet av denna lag inte är registrerad som
skattskyldig enligt 7 § lagen (1957:262) om allmän energiskatt och som
då innehar oljeprodukter som blir skattepliktiga enligt nämnda lag den 1
januari 1991 skall till staten betala lagerskatt enligt denna lag. Även
den som är registrerad enligt lagen om allmän energiskatt och som
innehar sådana oljeprodukter skall betala lagerskatt enligt denna lag.

2 § Skatt tas ut för oljeprodukter som blir skattepliktiga enligt lagen
(1990:1085) om ändring i lagen (1990:583) om ändring i lagen (1957:262)
om allmän energiskatt och för vilka skattskyldighet inte kommer att
inträda enligt 8 § första stycket 1 lagen om allmän energiskatt. Skatt
tas inte ut för oljeprodukter som är avsedda att förbrukas för annat
ändamål än energialstring.

3 § Lagerskatt tas ut endast för den del av den innehavda mängden
oljeprodukter som omfattar mer än 5 000 liter eller, i fråga om den som
driver detaljhandel med skattepliktiga oljeprodukter, 5 000 liter för
varje särskilt försäljningsställe.

4 § Lagerskatt tas ut med 1 078 kronor per kubikmeter.

5 § Den som är skyldig att betala lagerskatt skall lämna en deklaration
till riksskatteverket om sitt innehav av skattepliktiga oljeprodukter.
Deklarationen skall ta upp de lagrade oljeprodukternas art och
kvantitet, lagringsplatserna, den använda mätningsmetoden och
lagerskattens belopp.

Deklaration skall ha kommit in till riksskatteverket senast den 25
februari 1991. Lagerskatten skall senast samma dag vara inbetald till
verket.

Deklaration skall avges på heder och samvete samt upprättas på blankett
enligt formulär som fastställs av riksskatteverket.

6 § Lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter gäller i
fråga om lagerskatt. Därvid iakttas följande. 2 kap. 1–9 §§, 5 kap. 1 §
första och andra styckena, 3–5 §§ och 9 §, 6 kap. samt 7 kap. 5 § skall
inte tillämpas. Vad som föreskrivs i 4 kap. 2 § första stycket skall
gälla om deklarationen har kommit in senast den 25 februari 1991.
Restavgift enligt 5 kap. 8 § 1 skall tas ut om skattebeloppet inte har
betalats senast den 25 februari 1991. Ränta enligt 5 kap. 12 § första
stycket 1 utgår från den 25 februari 1991.

Övergångsbestämmelser

2000:491

Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden
som hänför sig till tiden före den 1 juli 2000.