/r1/ Förordning (1990:109) med vissa föreskrifter om skolkantorer;

SFS nr
1990:109
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-03-22

/r3/ Ordinarie tjänster som skolkantor

1 § För den som efter utgången av juni 1990 med fullmakt eller
konstitutorial innehar en tjänst som skolkantor skall tillämpas
föreskrifterna i skolförordningen (1971:235) och övriga föreskrifter för
tjänster som lärare 1 och 2.

Första stycket gäller också för skolkantorer med ett sådant förordnande
på vilket äldre bestämmelser om konstitutorial skall tillämpas.

I fråga om den kyrkomusikaliska delen av tjänsten finns föreskrifter i
punkten 5 i övergångsbestämmelserna till lagen (1989:8) om kyrkomusiken
i svenska kyrkan.

/r3/ Extra ordinarie tjänster som skolkantor

2 § Den som vid utgången av juni 1990 innehar en extra ordinarie tjänst
som skolkantor skall av skolstyrelsen förordnas på en lönetjänst som
lärare, om skolkantorn ansöker om det.

Förordnandet skall avse en tjänst vid grundskolan i den kommun som är
huvudman för skolkantorn och gälla från och med den 1 juli 1990 eller
från den senare tidpunkt då anställningen som skolkantor upphör.

Tjänsten skall ha samma nummer som den lärartjänst som ingår i tjänsten
som skolkantor.

3 § Den som enligt 2 § har förordnats på en lönetjänst som lärare vid
grundskolan är skyldig att ha fyllnadstjänstgöring som kyrkomusiker.