Förordning (1990:1092) om stöd till vissa skuldsatta jordbrukare;

SFS nr
1990:1092
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1990-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:76
Upphävd
1997-04-01

Allmänna bestämmelser

1 § Enligt denna förordning kan stöd lämnas till särskilt skuldsatta
jordbrukare som fått allvarliga ekonomiska svårigheter, om
svårigheterna i huvudsak är en följd av avvecklingen av den interna
marknadsregleringen på jordbrukets område. Förordning (1993:708)

2 § Stöd lämnas under perioden den 1 januari 1991–den 30 juni 1996.

3 § Stöd lämnas endast till jordbrukare som under tiden den 1
januari 1981–1 juni 1990 har börjat ägna sig åt jordbruk eller gjort
en i förhållande till företagets storlek betydande investering och
som haft och fortfarande har sin huvudsakliga sysselsättning i
jordbruket. Förordning (1993:708).

4 § Stöd kan lämnas

1. för rekonstruktion av jordbruksföretag, eller

2. för avveckling av jordbruksföretag.

Rekonstruktion av jordbruksföretag

5 § Stöd för rekonstruktion av jordbruksföretag kan i samband med
ackordsförfarande lämnas i form av räntebidrag till företag som inte har
några statliga lån och inte heller lån med statlig kreditgaranti.

6 § Räntebidrag får lämnas med högst 2,5 procent per år på summan av
företagets räntebärande skulder efter rekonstruktionen.

Bidraget lämnas med högst 50 000 kr. per år under en period av högst tre
år.

7 § Ytterligare föreskrifter om räntebidragen får meddelas av statens
jordbruksverk. Förordning (1991:1461).

Avveckling av jordbruksföretag

8 § Stöd för avveckling av jordbruksföretag lämnas som månatligt
avvecklingsbidrag.

Bidraget lämnas under lägst tre och högst tolv månader, dock längst till
den månad brukaren fyller 65 år.

9 § Avvecklingsstöd kan även lämnas i form av

1. inlösen av fastighet, eller

2. inlösen av arrendators byggnad eller annan anläggning som använts i
jordbruksdriften.

10 § Om en jordbruksfastighet inte kan avyttras till inköpspriset kan
staten, om den lagfarne ägaren begär det, lösa in fastigheten. Även
arrendators byggnad eller annan anläggning som inte kan avyttras till
inköpspriset eller anläggningskostnaden kan staten lösa in, om
arrendatorn begär det.

11 § Vid inlösen som avses i 9 § 1 skall priset motsvara köpeskillingen
justerad med hänsyn till investeringar, förslitning och eventuella
skogsuttag eller liknande förändringar under innehavstiden. Om
köpeskillingen översteg marknadsvärdet vid inköpstillfället, skall detta
värde i stället läggas till grund för bestämmande av priset.

Vid inlösen som avses i 9 § 2 skall priset motsvara köpeskillingen eller
anläggningskostnaden med avdrag för ålder och förslitning. Om
köpeskillingen översteg marknadsvärdet vid inköpstillfället, skall detta
värde i stället läggas till grund för bestämmande av priset.

12 § Ytterligare föreskrifter om stöd för avveckling av jordbruksföretag
får meddelas av jordbruksverket. Förordning (1991:1461).

Förfarandet i stödärenden m. m.

13 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen. Den
som vill få stöd skall ansöka om detta hos länsstyrelsen. Förordning
(1991:1461).

14 § I beslut om stöd skall de villkor anges som gäller för stödet.

15 § Beslut om stöd får upphävas och stödet krävas tillbaka om

1. stödet beviljats på grund av oriktig uppgift från sökanden, eller

2. den som beviljats stöd bryter mot villkor som gäller för stödet.

16 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
jordbruksverket.

Jordbruksverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:1461).

17 § Om det finns särskilda skäl, kan jordbruksverket i enskilda fall
medge att stöd får lämnas även om förutsättningarna för stöd enligt
denna förordning inte är uppfyllda.

Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (1991:1461).

18 § För tillämpningen av denna förordning skall jordbruksverket
ha tillgång till lantbrukets företagsregister. Statistiska centralbyrån
skall lämna ut uppgifterna ur registret i maskinläsbar form. Förordning
(1991:1461).