Förordning (1990:1108) med instruktion för specialattachéer vid utlandsmyndigheterna

SFS nr
1990:1108
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1990-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:15

1 § Med specialattaché avses i denna förordning en tjänsteman
som för en begränsad tid är knuten till en eller flera
utlandsmyndigheter för bevakning av ett särskilt område och
som har Regeringskansliet som sin huvudman.

Bestämmelserna i denna förordning om specialattachéer gäller
även den som för en begränsad tid är anställd som råd med
motsvarande arbetsuppgifter.

För försvarsattachéer gäller förordningen (FFS 1985:20) om
Sveriges försvarsattachéer. Förordning (1997:15).

2 § En specialattaché förordnas av regeringen. Förordning (1997:15).

3 § En specialattachés ansvarsområde och arbetsuppgifter fastställs i
förordnandet.

En specialattaché skall i övrigt fullgöra de uppgifter som faller inom
huvudmannens ansvarsområde och som denne bestämmer. Förordning
(1992:951).

4 § Chef för en specialattaché är chefen för den
utlandsmyndighet där attachén är stationerad.

Specialattachén skall hålla sin chef liksom beskicknings- och
delegationschefer i sina andra verksamhetsländer underrättade
om sin verksamhet och vara deras rådgivare. I frågor av
utrikespolitisk natur skall specialattachén följa deras
direktiv.

En specialattaché vid Sveriges representation vid Europeiska
unionen skall följa de direktiv som chefen för
representationen ger. När direktiven ges skall chefen beakta
specialattachéns särskilda ansvarsområde och de uppgifter som
huvudmannen har bestämt. Förordning (1997:15).

5 § Om det finns särskilda skäl, får chefen för
utlandsmyndigheten efter samråd med huvudmannen besluta att
en specialattachés arkivhandlingar inte skall ingå i
utlandsmyndighetens arkiv. I sådant fall skall
specialattachéns arkiv i stället utgöra en del av
huvudmannens arkiv, och specialattachén skall hålla sina
handlingar åtskilda från utlandsmyndighetens och följa de
bestämmelser för registrering och arkivbildning som gäller
för huvudmannen. Förordning (1997:15).

6 § I frågor om semester beslutar specialattachéns chef.

Beträffande annan ledighet beslutar huvudmannen.
Förordning (1997:15).

Övergångsbestämmelser

1990:1108

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Genom förordningen upphävs

1. förordningen (1977:575) med instruktion för arbetsmarknadsråd,

2. regeringens beslut den 22 april 1982 om instruktion för
industriråd/industriattaché vid Sveriges delegation vid Organisationen
för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD),

3. regeringens beslut den 19 maj 1982 (ändrat senast genom regeringens
beslut den 20 januari 1983) om instruktion för attaché/ambassadråd för
tull- och handelspolitiska frågor,

4. förordningen (1985:170) med instruktion för ekonomiska attachéer och
finansråd,

5. förordningen (1985:305) med instruktion för lantbruksråd och
lantbruksattaché,

6. förordningen (UHÄ-FS 1988:12) med instruktion för utbildningsråd vid
Sveriges OECD-delegation i Paris.

För den som förordnats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter i
fråga om ansvarsområde och arbetsuppgifter.