Förordning (1990:1110) med instruktion för Nämnden för Rh-anpassad utbildning

SFS nr
1990:1110
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:390
Upphävd
2008-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:947

Uppgifter

1 § Nämnden för Rh-anpassad utbildning har till uppgift att pröva frågor
om intagning till Rh-anpassad utbildning vid vissa gymnasieskolor och
andra frågor om rätt till sådan utbildning enligt 5 kap. 28 § skollagen
(1985:1100). Förordning (1991:1410).

2 § Nämnden skall ha minst sju och högst elva ledamöter. I
nämnden skall finnas bl.a. företrädare för gymnasieskolan och
grundskolan samt för personer med rörelsehinder. Ordförande och
övriga ledamöter utses av Specialpedagogiska institutet för en
bestämd tid. Nämnden utser inom sig en vice ordförande.
Förordning (2001:287).

Organisation

3 § Nämnden får för kansligöromål anlita det kansli som hör
till Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd.
Förordning (2005:1076).

4 § Har upphävts genom förordning (2007:947).

5 § Har upphävts genom förordning (2007:947).

Ärendenas handläggning

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

7 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

8 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte
behöver prövas av nämnden.

9 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 §
inte behöver föredras.

Förordnanden

10 § har upphävts genom förordning (2001:287).

Överklaganden

11 § Bestämmelser om överklagande av nämndens beslut finns i 5 kap. 30 §
skollagen (1985:1100).

I övrigt får nämndens beslut inte överklagas. Förordning (1991:1410).

Övergångsbestämmelser

2007:947

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Nämnden för Rh-anpassad utbildning ska fortfarande ha det
ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6, 7, 9,
13 och 15 §§ i den upphävda verksförordningen (1995:1322).
Vidare ska 18, 26-29 och 31 §§ verksförordningen fortfarande
gälla för nämnden.