/r1/ Förordning (1990:1112) om garantital;

SFS nr
1990:1112
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-11-29

Regeringen föreskriver att det garantital, som avses i 8 kap. 15 §
studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989,
skall vara 1,057.

Övergångsbestämmelser

1990:1112

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, då förordningen
(1981:1131) om garantital skall upphöra att gälla.

Den upphävda förordningen skall dock tillämpas i fråga om garantital för
tid före ikraftträdandet.