Lag (1990:1114) om värdepappersfonder

SFS nr
1990:1114
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
1990-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:46
Upphävd
2004-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:74

Definitioner

1 § I denna lag förstås med

1. värdepappersfond: en fond bestående av fondpapper och andra
finansiella instrument, vilken bildats genom kapitaltillskott från
allmänheten och ägs av dem som skjutit till kapital,

2. fondverksamhet: den förvaltning av en värdepappersfond och den
försäljning och inlösen av andelar i fonden, som utövas av ett
fondbolag,

3. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som fått tillstånd att utöva
fondverksamhet,

4. förvaringsinstitut: en bank eller ett annat kreditinstitut som
förvarar en värdepappersfonds tillgångar och som sköter in- och
utbetalningar avseende fonden,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Fondbolaget och förvaringsinstitutet skall handla oberoende av varandra
och uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse.

Lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt skall inte tillämpas på delägarskap
i en värdepappersfond. Lag (1992:1320).

Lagens tillämpningsområde

2 § Lagen omfattar endast värdepappersfonder vars andelar kan lösas in
på begäran av andelsägare.

Lagen omfattar inte aktiebolag och ekonomiska föreningar som förvärvar
och förvaltar fondpapper och andra finansiella instrument.

3 § Annan näringsverksamhet, som inte är fondverksamhet enligt denna lag
eller verksamhet enligt 2 § andra stycket, och där allmänheten erbjuds
att för gemensam räkning delta i förvärv och förvaltning av fondpapper
och andra finansiella instrument, får bara utövas efter särskilt
tillstånd av Finansinspektionen. Sådant tillstånd får endast lämnas till
fondbolag och annan som står under tillsyn av inspektionen. För sådan
verksamhet gäller bestämmelserna i denna lag i den mån inte undantag
medgetts i det särskilda fallet. Av tillståndet skall framgå vilka
villkor i övrigt som skall gälla för verksamheten. Lag (1992:1320).

4 § har upphävts genom lag (1992:1320).

Sekretess

5 § Enskildas förhållanden till värdepappersfond, fondbolag och
förvaringsinstitut får inte obehörigen röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen (1980:100).

Fondbolag

6 § För fondbolag gäller vad som är föreskrivet om aktiebolag i
allmänhet om inte annat följer av denna lag.

Ett fondbolag skall ha sitt huvudkontor i Sverige.

Ett fondbolag skall ha ett aktiekapital som med hänsyn till
verksamhetens omfattning är tillräckligt stort. Regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, Finansinspektionen skall meddela närmare
föreskrifter om aktiekapitalets storlek. Lag (1992:1320).

6 a § Om revisorn vid fullgörandet av sitt uppdrag i
fondbolaget får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som
reglerar fondbolags verksamhet,

2. kan påverka fondbolagets fortsatta drift negativt, eller

3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen
eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt
10 kap. 30 och 31 §§ aktiebolagslagen (1975:1385), skall
revisorn omgående rapportera detta till Finansinspektionen.

Revisorn har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han
eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första
stycket vid fullgörande av uppdrag som revisorn har i
fondbolagets moderföretag eller dotterföretag eller ett företag
som har en likartad förbindelse med fondbolaget. Lag (1998:770).

6 b § Vad som sägs om revisor i 6 a § skall också tillämpas i
fråga om särskild granskare som utsetts enligt 11 kap. 21 §
aktiebolagslagen (1975:1385) i fondbolag. Lag (1998:770).

7 § Den som har insyn i ett fondbolags dagliga handel och samtidigt är

1. styrelseledamot eller suppleant,

2. revisor eller revisorssuppleant, eller

3. innehavare av en ledande befattning får inte för egen räkning
förvärva fondpapper eller andra finansiella instrument från en fond
eller sälja sådana till fonden eller i övrigt handla med fonden.

Förbudet gäller också för den som i övrigt genom ett förvaltningsuppdrag
eller dylikt har insyn i fondbolagets dagliga handel.

Förbudet omfattar inte köp och försäljning av andelar i fonden för egen
räkning.

Styrelsen skall skriftligen underrätta den som har en sådan ledande
befattning i fondbolaget som nämns i första stycket 3 eller den som har
insyn i fondbolagets dagliga handel enligt andra stycket om förbudet.

Utländska fondföretag

7 a § Ett utländskt fondföretag får efter tillstånd av
Finansinspektionen driva fondverksamhet här i landet, från
avdelningskontor med självständig förvaltning (filial) eller utan att
inrätta filial.

Tillstånd får lämnas bara om

1. företaget i sitt hemland driver likartad fondverksamhet och där står
under tillsyn av en myndighet eller annat behörigt organ,

2. företaget vidtar nödvändiga åtgärder för att här i landet kunna

— göra utbetalningar till andelsägarna,

— lösa in andelar och

— lämna den information som fondföretaget enligt reglerna i hemlandet
är skyldigt att tillhandahålla, samt

3. den planerade verksamheten här i landet kan antas komma att uppfylla
kraven på en sund fondverksamhet. Lag (1992:1320).

7 b § Ett fondföretag som har sitt säte i ett annat land inom EES får
driva verksamhet här i landet utan tillstånd enligt 7 a §, om företaget

1. i sitt hemland har tillstånd att driva fondverksamhet och

2. vidtar nödvändiga åtgärder för att här i landet kunna

— göra utbetalningar till andelsägarna,

— lösa in andelar och

— lämna den information som företaget enligt reglerna i hemlandet är
skyldigt att tillhandahålla.

Ett företag som vill driva verksamhet med stöd av första stycket skall
anmäla detta till Finansinspektionen. Verksamheten får påbörjas två
månader efter det att anmälan gjorts, om inte inspektionen i ett beslut
dessförinnan har förbjudit detta därför att förutsättningarna enligt
första stycket inte är uppfyllda. Lag (1992:1320).

7 c § För utländska fondföretags filialverksamhet i Sverige gäller
bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar och i övrigt lagen
(1992:160) om utländska filialer m. m.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får
föreskriva att information som utländska fondföretag lämnar här i landet
skall vara på svenska språket samt meddela närmare föreskrifter om de
åtgärder som skall vidtas enligt 7 a § andra stycket 2 och 7 b § första
stycket 2. Lag (1992:1320).

Värdepappersfonder

8 § En värdepappersfond kan inte förvärva rättigheter eller ikläda sig
skyldigheter. Fonden kan inte heller föra talan inför domstol eller
någon annan myndighet.

Egendom som ingår i en värdepappersfond får inte utmätas.

Fondandelsägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden.

9 § För varje värdepappersfond skall det finnas fondbestämmelser som
upprättas av fondbolaget.

Fondbestämmelserna skall ange

1. namnet på fonden, fondbolaget och förvaringsinstitutet,

2. grunderna för fondens placeringsinriktning och för placeringen av
fondmedlen, varvid särskilt skall anmärkas om fonden skall inneha sådana
fondpapper och andra finansiella instrument som nämns i 20 och 25 §§,

3. om utdelning skall ske och, i så fall, grunderna och sättet för
utdelning,

4. grunderna för beräkning av fondens och fondandelarnas värde,

5. grunderna för beräkning av försäljnings- och inlösenpris för
fondandelarna,

6. var och hur försäljning och inlösen av fondandelar skall ske,

7. grunderna för beräkning av fondbolagets och förvaringsinstitutets
ersättning från fonden,

8. fondbolagets avgifter för försäljning, förvaltning och inlösen av
andelar,

9. hur pantsättning av fondandelar skall gå till,

10. fondens räkenskapsår,

11. när och var försäljnings- och inlösenpriset för fondandelarna samt
fondens halvårsredogörelse och årsberättelse skall offentliggöras, och

12. var ändringar av fondbestämmelserna skall tillkännages.

10 § Fondbestämmelserna skall godkännas av Finansinspektionen.

Om fondbolaget vill ändra bestämmelserna, skall ändringarna tillställas
Finansinspektionen för godkännande. Inspektionen skall godkänna
ändringarna om de får anses skäliga för fondandelsägarna.

Inspektionen får, om en ändring bedöms vara av väsentlig betydelse för
fondandelsägarna, som ett villkor för sitt godkännande av ändringen
besluta att andelsägarna skall underrättas om denna. Inspektionen skall
därvid ange hur underrättelsen skall ske.

I de fall som avses i tredje stycket får Finansinspektionen bestämma att
fondbestämmelserna i deras nya lydelse inte får tillämpas förrän efter
viss tid — högst tre månader — efter inspektionens beslut om
godkännande. Lag (1992:1320).

10 a § En värdepappersfond får inte ombildas till någon annan form av
kollektiv kapitalbildning. Lag (1992:1320).

Fondbolagets verksamhet

11 § Fondverksamhet får inte utövas utan tillstånd av
Finansinspektionen.

Tillstånd får ges om

1. aktiebolaget registrerats,

2. fondbestämmelserna godkänts för den eller de
värdepappersfonder som bolaget avser att förvalta, och

3. bolaget inte är olämpligt att utöva verksamheten.

Är förvaringsinstitutet en i Sverige etablerad filial till en
bank eller ett kreditinstitut med säte inom EES får
Finansinspektionen som ett villkor för tillståndet föreskriva
att de tillgångar som ingår i en värdepappersfond skall
förvaras här i landet om de inte skall förvaras hos ett
utländskt förvaringsinstitut enligt 15 § tredje stycket.
Lag (2002:660).

12 § Fondbolaget företräder andelsägarna i alla frågor som rör
värdepappersfonden. Fondbolaget handlar vid förvaltningen i eget namn
och skall därvid ange fondens beteckning.

13 § Fondbolaget får inte i fondverksamheten

1. ha hand om egendom som ingår i fonden,

2. ta upp eller bevilja penninglån,

3. gå i borgen, eller

4. sälja fondpapper som fonden inte förfogar över.

Fondbolaget får trots bestämmelserna i första stycket ta kortfristiga
lån till ett belopp motsvarande högst 10 procent av fondens värde. Lag
(1992:1320).

13 a § Ett fondbolag som avser att i ett annat land inom EES bjuda ut
andelar i en värdepappersfond som bolaget förvaltar skall underrätta
Finansinspektionen om detta. Lag (1992:1320).

Förvaringsinstitut

14 § För varje värdepappersfond skall det finnas ett
förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet skall vara en bank
eller ett annat kreditinstitut med säte i Sverige eller en i
Sverige etablerad filial till en bank eller ett kreditinstitut
med säte inom EES. Lag (2002:660).

15 § Förvaringsinstitutet skall verkställa de beslut av fondbolaget som
rör värdepappersfonden om de inte strider mot bestämmelserna i denna lag
eller fondbestämmelserna.

Förvaringsinstitutet skall vidare

1. ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden,

2. se till att försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet
med bestämmelserna i denna lag och fondbestämmelserna,

3. se till att fondandelarnas värde beräknas enligt bestämmelserna i
denna lag och fondbestämmelserna,

4. se till att fondens tillgångar utan dröjsmål kommer institutet till
handa,

5. se till att fondens medel används enligt bestämmelserna i denna lag
och fondbestämmelserna.

Om utländska värdepapper ingår i fonden, får förvaringsinstitutet låta
ett lämpligt utländskt förvaringsinstitut förvara dem.

16 § Förvaringsinstitutet får inte såvitt avser värdepappersfonden

1. ta upp eller bevilja lån, eller

2. gå i borgen.

Placeringsbestämmelser

17 § Varje värdepappersfond skall ha en lämplig fördelning av sina
placeringar med hänsyn till den riskspridning som är förenad med fondens
placeringsinriktning enligt fondbestämmelserna.

18 § Medel som ingår i en värdepappersfond får, med de begränsningar som
följer av 19–24 §§, placeras i fondpapper och andra finansiella
instrument som är eller inom ett år från emissionen avses bli

1. noterade vid en svensk eller utländsk börs,

2. noterade vid en auktoriserad marknadsplats, eller

3. föremål för regelbunden handel vid någon annan reglerad marknad som
är öppen för allmänheten.

En förutsättning för placeringar enligt första stycket är att börsen,
marknadsplatsen eller marknaden finns angiven i fondbestämmelserna eller
har godkänts av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Finansinspektionen för sådana placeringar.

I en värdepappersfond får det ingå andra fondpapper och finansiella
instrument än de som anges i första stycket, dock högst till 10 procent
av fondens värde.

Om notering eller regelbunden handel enligt första stycket inte skett
inom ett år från emissionen och de förvärvade instrumenten inte ryms
inom tioprocentsgränsen enligt tredje stycket, skall de avyttras så
snart det lämpligen kan ske. Skälig hänsyn skall därvid tas till
fondandelsägarnas intressen.

En värdepappersfond får ha de likvida medel som behövs för verksamheten.
Lag (1992:1320).

19 § I en värdepappersfond får, med de begränsningar som följer av 23 §,
ingå fondpapper och andra finansiella instrument med samme emittent till
högst

1. 5 procent av fondens värde, eller

2. 10 procent av fondens värde, om det sammanlagda innehavet av sådana
tillgångar uppgår till högst 40 procent av fondens värde, eller

3. 25 procent av fondens värde, om de består av obligationer utfärdade
av ett kreditinstitut som har säte i ett land inom EES och som enligt
lag är underkastat särskild offentlig tillsyn avsedd att skydda
innehavare av institutets obligationer, under förutsättning att det
sammanlagda värdet av dessa tillgångar uppgår till högst 80 procent av
fondens värde, eller

4. 35 procent av fondens värde, om de är utfärdade eller garanterade av
en stat, en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land
inom EES eller av något allmänt internationellt organ i vilket ett eller
flera länder inom EES är medlemmar.

Om en värdepappersfond efter förvärvet kommer att överskrida någon av
gränserna i denna paragraf skall fondpapper och andra finansiella
instrument avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske,
varvid skälig hänsyn skall tas till andelsägarnas intressen.
Lag (1992:1320).

20 § Begränsningarna i 19 § gäller inte för värdepappersfonder som har
fått särskilt tillstånd att inneha obligationer och andra
skuldförbindelser utfärdade eller garanterade av en stat, en kommun
eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av
något allmänt internationellt organ i vilket ett eller flera länder inom
EES är medlemmar under förutsättning att de härrör från minst sex olika
emissioner och att inte något av förvärven överstiger 30 procent av
fondens värde.

Särskilt tillstånd enligt första stycket lämnas av Finansinspektionen i
samband med att inspektionen godkänner fondbestämmelserna. Lag
(1992:1320).

21 § Finansinspektionen får för en enskild värdepappersfond besluta att
avvikelse får ske från de villkor som anges i 19 och 20 §§ under sex
månader från det verksamheten påbörjades, under förutsättning att
bestämmelserna om lämplig fördelning av placeringarna i 17 § följs. Lag
(1992:1320).

22 § I en värdepappersfond får upp till 5 procent av fondens värde
ingå andelar i andra värdepappersfonder eller i utländska
fondföretag. Om en sådan fond eller sådant fondföretag förvaltas av
samma förvaltare som den egna fonden eller av en förvaltare som
direkt eller indirekt har samma ledning eller ägare som det egna
fondbolaget, får andelarna innehas bara efter tillstånd av
Finansinspektionen. Sådant tillstånd får lämnas endast om den andra
fonden eller det utländska fondföretaget, i enlighet med sina
fondbestämmelser, har en inriktning på placeringar inom ett visst
geografiskt område eller en viss ekonomisk sektor.

Om värdepappersfonden har sådan anknytning till den andra fonden
eller det utländska fondföretaget som anges i första stycket, får
förvaltaren inte ta ut någon avgift för förvärv, förvaltning eller
inlösen av andelarna. Lag (1995:755).

23 § Tillgångarna enligt 19 § får inte överstiga

1. för aktier, 5 procent av röstvärdet för samtliga av emittenten
utfärdade aktier,

2. för obligationer och andra skuldförbindelser, 10 procent av
emittentens utestående lån om de inte är utfärdade eller garanterade
av en stat, en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett
land inom EES eller av något allmänt internationellt organ i vilket
ett eller flera länder inom EES är medlemmar,

3. för andelar i andra värdepappersfonder eller i utländska
fondföretag, 10 procent av andelarna i fonden eller det utländska
fondföretaget.

Om ett fondbolag förvaltar fler värdepappersfonder gäller
bestämmelserna i första stycket 1 om röstvärdesbegränsning det
sammanlagda aktieinnehavet i fonderna. Lag (1995:755).

24 § Aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning får förvärvas till en värdepappersfond utan
hinder av bestämmelserna i 19 § första stycket, om förvärvet grundas på
fondens tidigare innehav. Om sådant förvärv sker, skall bestämmelserna i
19 § andra stycket tillämpas.

25 § Ett fondbolag får för en värdepappersfond handla med optioner och
terminskontrakt eller andra likartade finansiella instrument i syfte att
effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar eller att skydda
fondens tillgångar mot valutakursförluster eller andra risker.

Information om värdepappersfonder

26 § För varje värdepappersfond skall finnas en aktuell
informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet. Broschyren skall
innefatta fondbestämmelserna samt de ytterligare uppgifter som behövs
för att man skall kunna bedöma fondens verksamhet.

27 § Fondbolaget skall för varje fond som bolaget förvaltar lämna

1. en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång,

2. en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två
månader från halvårets utgång.

Årsberättelser och halvårsredogörelser skall innehålla den information
som behövs för att man skall kunna bedöma varje värdepappersfonds
utveckling och ställning. Handlingarna skall tillställas de andelsägare
som inte avsagt sig detta och finnas att tillgå hos fondbolaget och
förvaringsinstitutet. Lag (1992:1320).

27 a § Fondbolaget skall varje år skriftligen informera varje
andelsägare i en värdepappersfond om hur stort belopp av de
totala kostnaderna som belastat fonden under det närmast
föregående kalenderåret som hänför sig till andelsinnehavet. I
informationen skall det anges hur mycket av beloppet som avser
förvaltningskostnader, inklusive kostnader för förvaring av
fondtillgångarna.

I fråga om fondandelar som enligt 31 a § lämnats till någon
annan för förvaltning skall informationen enligt första stycket
ges till förvaltaren. Fondbolaget får ange ett sammanlagt
belopp för alla andelar i en värdepappersfond som lämnats för
förvaltning till samma förvaltare. Lag (1998:1491).

27 b § I fråga om andelsinnehav som är placerade enligt lagen
(1993:931) om individuellt pensionssparande skall den
information som anges i 27 a § lämnas till det
pensionssparinstitut som administrerar sparandet.

Om andelsinnehaven är registrerade i institutets namn
(förvaltarregistrerade), skall fondbolaget i stället informera
om vilka kostnadsbelopp som dagligen belastat fonden under det
närmast föregående kalenderåret, redovisade per fondandel. I
informationen skall anges hur stor del av beloppen som avser
förvaltningskostnader, inklusive kostnader för förvaring av
fondtillgångarna. Lag (1999:320).

28 § Informationsbroschyren, den senaste årsberättelsen och i
förekommande fall den halvårsredogörelse som publicerats därefter skall,
innan försäljning av andelar sker, erbjudas och på begäran lämnas eller
skickas till den som avser att köpa andelar i en värdepappersfond.

Om fonden i övrigt genom reklam eller dylikt erbjuder allmänheten att
köpa andelar i fonden, skall det av erbjudandet framgå att det finns en
informationsbroschyr och var den finns att få tag i.

29 § Informationsbroschyrer, årsberättelser och halvårsredogörelser
skall ges in till Finansinspektionen så snart de färdigställts. Lag
(1992:1320).

Fondandelar och inlösen av fondandelar

30 § Andelarna i en värdepappersfond skall vara lika stora och medföra
lika rätt till den egendom som ingår i fonden. En fondandel får inte
utfärdas innan betalning för andelen har tillförts fonden.

Värdet av en fondandel är fondens värde delat med antalet fondandelar.
Fondens värde beräknas enligt de grunder som bestämts i
fondbestämmelserna. Den egendom som ingår i fonden skall värderas med
ledning av gällande marknadsvärde.

Fondbolaget skall fortlöpande och minst en gång i veckan beräkna och på
lämpligt sätt offentliggöra fondandelsvärdet. Lag (1992:1320).

31 § Fondbolaget skall föra eller låta föra ett register över
samtliga innehavare av andelar i fonden. I fråga om
automatiserad och viss manuell behandling av personuppgifter
finns bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204).

Är lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
tillämplig på andelarna i fonden, förs registret av den
centrala värdepappersförvararen. Fondbolaget har rätt till
insyn i registret.

Fondbolaget skall till varje enskild fondandelsägare
skriftligen bekräfta att hans fondandelsinnehav registrerats.
Av bekräftelsen skall framgå värdepappersfondens beteckning,
fondbolaget och förvaringsinstitutet samt var
informationsbroschyren, årsberättelser och halvårsredogörelser
för fonden finns att få tag i. Lag (1998:1491).

31 a § Har en fondandelsägare lämnat sina andelar till någon
annan för förvaltning, kan denne på andelsägarens uppdrag föras
in i det register som avses i 31 § första stycket i stället för
andelsägaren, om han fått tillstånd till registrering som
förvaltare. I registret skall särskilt anmärkas att fondandelen
förvaltas för annans räkning. Förvaltaren skall tillställa
andelsägaren den information förvaltaren får från fondbolaget,
om inte andelsägaren avsagt sig sådan information.

Om registret förs av någon annan än en central
värdepappersförvarare, skall Finansinspektionen pröva frågor om
tillstånd enligt första stycket.

Ett tillstånd att registreras som förvaltare får förenas med
särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda
intressen. Ett tillstånd skall återkallas av
Finansinspektionen, om ett villkor för tillståndet har
åsidosatts och avvikelsen är betydande eller om annars
förutsättningar för tillståndet inte längre finns.
Lag (1998:1491).

32 § En fondandel skall, på begäran av dess ägare, omedelbart inlösas om
det finns medel tillgängliga i värdepappersfonden. Om medel för inlösen
behöver anskaffas genom försäljning av fondens egendom, skall
försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en
sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares
intresse, får bolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med
försäljningen.

Under den tid som ett förvaringsinstitut förvaltar en värdepappersfond
enligt 33 § får fondandelar inte säljas eller inlösas. Lag (1992:1320).

32 a § Är lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument inte tillämplig på andelarna i fonden, gäller i
fråga om överlåtelse eller pantsättning av en fondandel
bestämmelserna i 31 § lagen (1936:81) om skuldebrev i
tillämpliga delar. Härvid skall vad som i den bestämmelsen sägs
om gäldenären gälla fondbolaget eller, om fondandelarna är
förvaltarregistrerade, förvaltaren. Lag (1998:1491).

Upphörande och överlåtelse av fondverksamhet m.m.

33 § Förvaltningen av ett fondbolags värdepappersfonder skall omedelbart
tas över av respektive fonds förvaringsinstitut om

1. Finansinspektionen återkallat fondbolagets tillstånd enligt 43 §,

2. bolaget enligt lag har trätt i likvidation, eller

3. bolaget försatts i konkurs.

Om ett fondbolag vill upphöra med förvaltningen av en värdepappersfond,
skall fondförvaltningen övertas av förvaringsinstitutet vid den tidpunkt
då verksamheten upphör.

Efter medgivande av Finansinspektionen får ett fondbolag överlåta
förvaltningen av en värdepappersfond till ett annat fondbolag.

Ett övertagande enligt andra eller tredje stycket får ske tidigast efter
tre månader från det att de ändrade förhållandena kungjorts enligt 35 §,
om inte Finansinspektionen medger att övertagandet får ske tidigare. Lag
(1992:1320).

33 a § Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen
lägga samman värdepappersfonder. Tillstånd till en sammanläggning
skall lämnas om

1. åtgärden kan anses förenlig med fondandelsägarnas intressen,

2. de fonder som skall läggas samman har placeringsinriktning och
fondbestämmelser som är likartade, samt

3. sammanläggningen inte är olämplig från allmän synpunkt.

Ett fondbolag får efter tillstånd av Finansinspektionen dela en
värdepappersfond. Tillstånd till en delning skall lämnas om
åtgärden kan anses förenlig med fondandelsägarnas intressen.

Ett fondbolag som fått tillstånd till sammanläggning eller delning
skall genast underrätta andelsägarna om den planerade åtgärden
och inspektionens beslut. Denna information skall också finnas att
tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. En sammanläggning
eller delning får verkställas tidigast efter tre månader från dagen
för Finansinspektionens beslut. Lag (1993:544).

34 § Ett förvaringsinstitut som övertagit fondförvaltningen från ett
fondbolag skall snarast överlåta förvaltningen till ett annat fondbolag
om Finansinspektionen medger det. I annat fall skall värdepappersfonden
upplösas genom att fondens tillgångar säljs och nettobehållningen i
fonden skiftas ut till fondandelsägarna. Lag (1992:1320).

35 § Följande förändringar skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar
samt hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet,
nämligen

1. att förvaltningen av en fond skall överlåtas till ett annat
fondbolag,

2. att förvaltningen av en fond skall övertas av förvaringsinstitutet,

3. att förvaringsinstitutet har beslutat att överlåta förvaltningen av
en fond till ett fondbolag eller att upplösa fonden.

Kungörandet skall i fall som avses i första stycket 1 ske genom det
överlåtande fondbolagets försorg och i övriga fall genom
förvaringsinstitutets försorg.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får
medge undantag från kravet på kungörande, om det finns särskilda skäl
till det. Lag (1992:1320).

36 § Om en fondandelsägare inte inom fem år efter det att medel som
utskiftats enligt 34 § har kunnat kvitteras ut har anmält sitt innehav,
har han förlorat sin rätt att lyfta medlen. Sådana medel samt andra
restbelopp som inte har kunnat skiftas ut på andelsägarna skall
tillfalla allmänna arvsfonden.

37 § Om förvaltningen av en värdepappersfond har övertagits av en ny
förvaltare, skall denne fullgöra de förpliktelser avseende fonden som
tidigare förvaltare ådragit sig i överensstämmelse med denna lag.
Beträffande förvaltningen i övrigt träder den nye förvaltaren i den
förutvarandes ställe. Motsvarande skall gälla vid överlåtelse av
fondverksamhet.

Ett förvaringsinstitut får inte utöva rösträtt för aktier som ingår i en
värdepappersfond som institutet förvaltar.

38 § För sin förvaltning i anledning av upphörande eller överlåtelse av
fondverksamhet har ett förvaringsinstitut rätt till skälig ersättning ur
den värdepappersfond som den förvaltar. Ersättningens storlek skall
godkännas av Finansinspektionen. Lag (1992:1320).

Tillsyn

39 § Fondbolagen och förvaringsinstituten står under Finansinspektionens
tillsyn. Dessa skall lämna inspektionen de upplysningar om sin
verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen
begär.

Fondbolagen och de utländska fondföretag som avses i 7 a och 7 b §§
skall med årliga avgifter bekosta inspektionens verksamhet enligt de
närmare föreskrifter som regeringen meddelar. Lag (1992:1320).

40 § Finansinspektionen skall vid sin tillsyn av fondbolagen och
förvaringsinstituten se till att en sund utveckling av verksamheten
främjas.

Finansinspektionens tillsyn utövas med ledning av de handlingar som
fondbolaget och förvaringsinstitutet skall ge in till inspektionen samt
de upplysningar som inhämtas vid undersökningar eller på något annat
sätt. Lag (1992:1320).

41 § Finansinspektionen får kalla till sammanträde med ett fondbolags
styrelse. Företrädare för inspektionen får närvara vid sådant
sammanträde och delta i överläggningarna. Lag (1992:1320).

42 § Finansinspektionen skall för varje fondbolag förordna en revisor
att med övriga revisorer delta i revisionen av bolaget. Inspektionen får
när som helst återkalla ett sådant förordnande och utse en ny revisor.

Revisorn har rätt att få skäligt arvode för sitt arbete av bolaget.
Arvodets storlek bestäms av inspektionen. Lag (1992:1320).

43 § Finansinspektionen skall återkalla ett tillstånd att utöva
fondverksamhet eller sådan annan näringsverksamhet som anges i 3 § om

1. fondbolaget har förlorat en tredjedel av sitt aktiekapital och
bristen inte täcks inom tre månader efter det den blev känd, eller

2. fondbolaget eller den som erhållit tillstånd enligt 3 § att utöva
annan näringsverksamhet genom att överträda denna lag eller på annat
sätt visat sig olämplig att utöva verksamheten.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om återkallelse skall gälla
omedelbart.

Om det är tillräckligt får inspektionen, i de fall som avses i
första stycket 2, i stället för att återkalla tillståndet meddela
varning. Lag (1995:1290).

43 a § Finansinspektionen skall omedelbart underrätta behöriga
myndigheter i de andra länder inom EES där ett fondbolag bjuder ut
andelar i en värdepappersfond som bolaget förvaltar, när

1. åtgärd enligt 43 § har vidtagits mot bolaget,

2. uppskov med inlösen av fondandelar enligt 32 § första stycket har
anmälts till inspektionen. Lag (1992:1320).

44 § Om någon utövar sådan verksamhet som omfattas av denna lag utan att
ha tillstånd till det eller utan att ha följt det i 7 b § föreskrivna
anmälningsförfarandet, skall Finansinspektionen förelägga honom att
upphöra med verksamheten.

Är det osäkert om lagen är tillämplig på en viss verksamhet, får
inspektionen förelägga den som bedriver verksamheten att lämna de
upplysningar som behövs för att bedöma om lagen är tillämplig.

Ett föreläggande enligt denna paragraf får riktas såväl mot ett
utländskt företag som mot den som här i landet är verksam för ett sådant
företags räkning. Lag (1992:1320).

Särskilda bestämmelser om ingripanden mot utländska fondföretag

44 a § Om ett utländskt fondföretag som driver fondverksamhet i Sverige
med stöd av tillstånd enligt 7 a § överträder denna lag eller på annat
sätt visar sig olämpligt att utöva fondverksamhet, får
Finansinspektionen återkalla tillståndet eller, om det är tillräckligt,
meddela varning.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om återkallelse skall gälla
omedelbart.

Inspektionen skall underrätta tillsynsmyndigheten i företagets hemland
om åtgärder som har vidtagits med stöd av denna paragraf. Lag
(1992:1320).

44 b § Om ett utländskt fondföretag som driver fondverksamhet i Sverige
efter anmälan enligt 7 b § överträder denna lag eller på annat sätt
visar sig olämpligt att utöva sådan verksamhet, får Finansinspektionen
förelägga företaget att göra rättelse. Om rättelse inte sker, får
inspektionen förbjuda företaget att göra nya åtaganden här i landet.

Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud att göra nya
åtaganden skall gälla omedelbart.

Inspektionen skall underrätta behörig myndighet i företagets hemland om
åtgärder som har vidtagits med stöd av denna paragraf. Lag (1992:1320).

Vite

45 § Föreläggande enligt 44 § och förbud enligt 44 b § får förenas med
vite.

Beslut om återkallelse enligt 43 och 44 a §§ får förenas med förbud vid
vite att fortsätta verksamheten. Lag (1992:1320).

Överklagande

46 § Finansinspektionens beslut enligt 41 § och 44 § andra stycket
får inte överklagas.

Beslut som Finansinspektionen meddelar med stöd av 3, 7 a, 10, 11,
43 och 44 a §§ får överklagas hos kammarrätten.

Andra beslut i särskilda fall som Finansinspektionen meddelar enligt
denna lag får överklagas hos länsrätten. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

Har Finansinspektionen i ett ärende om tillstånd enligt 11 § inte
fattat beslut inom sex månader efter det att ansökan gavs in, får
sökanden begära förklaring av kammarrätten att ärendet onödigt
uppehålls. Har inspektionen inte meddelat beslut inom sex månader
efter det att en sådan förklaring lämnats, skall det anses som att
ansökan har avslagits. Lag (1995:78).

Skadestånd

47 § Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget
överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, skall bolaget ersätta
skadan. Motsvarande gäller om förvaringsinstitutet har orsakat skadan.

Övergångsbestämmelser

1992:1320

Denna lag träder i kraft, i fråga om 3, 13, 18 och 27 §§, den 1 januari
1993 och i övrigt den dag regeringen bestämmer. Förordning (1992:1577)
(I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).

1995:78

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1998:724

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen
(1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss
behandling av person-uppgifter, gäller dock 31 § i dess äldre
lydelse för sådan behandling.

1998:1491

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 27 a § den 1 juli 1999,
och i övrigt den 1 januari 1999.

2. Den information som enligt 27 a § skall lämnas till
fondandelsägare för kalenderåret 1999, får begränsas till att
avse kostnader som belastat fonden under perioden 1 juli-31
december 1999.

1999:320

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

2. Den information som enligt 27 b § skall lämnas för
kalenderåret 1999, får begränsas till att avse kostnader som
belastat fonden under perioden 1 juli-31 december 1999.