Lag (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114) om värdepappersfonder

SFS nr
1990:1115
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
1990-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:46
Upphävd
2004-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1470

1 § Lagen (1990:1114) om värdepappersfonder och denna lag träder i kraft
den 1 januari 1991.

2 § Genom lagen (1990:1114) om värdepappersfonder upphävs
aktiefondslagen (1974:931) och lagen (1978:428) om aktiesparfonder.

3 § Fondbolag enligt aktiefondslagen (1974:931) och lagen (1978:428) om
aktiesparfonder som vid ikraftträdandet av lagen (1990:1114) om
värdepappersfonder förvaltar aktiefond resp. aktiesparfond, får inom fem
månader från ikraftträdandet ansöka om tillstånd att utöva
fondverksamhet enligt lagen om värdepappersfonder.

Fondbolag som har ansökt om tillstånd inom den angivna tiden, får
fortsätta verksamheten enligt bestämmelserna i de gamla lagarna intill
dess att ansökan om tillstånd har prövats slutligt.

4 § För aktiefonder och aktiesparfonder som skall upphöra med
verksamheten skall bestämmelserna i de gamla lagarna tillämpas.

5 § De fondbolag som har utfärdat fondandelsbevis enligt
aktiefondslagen (1974:931) skall senast den 1 april 1996 ha
registrerat samtliga innehavare av andelsbevis i värdepappersfonden.
Intill dess skall bestämmelserna i 33 § aktiefondslagen tillämpas på
utelöpande andelsbevis.

Den som företer andelsbevis för registrering efter den i första
stycket angivna tiden skall för att bli registrerad som andelsägare
göra troligt att han varken kände till eller borde ha känt till att
registrering skulle ha skett dessförinnan.

En tvist mellan fondbolag och innehavare av andelsbevis om
registrering enligt andra stycket skall handläggas enligt lagen
(1929:145) om skiljemän. Fondbolaget skall bekosta
skiljemannaförfarandet, om inte innehavarens talan är uppenbart
ogrundad. Lag (1995:1470).

6 § Sådan verksamhet som regeringen har gett tillstånd till enligt 3 §
aktiefondslagen (1974:931) får fortsätta intill den 1 januari 1993.

7 § Om det i en lag eller i en annan författning som har beslutats av
regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en
föreskrift i lagen (1990:1114) om värdepappersfonder eller denna lag
tillämpas i stället den nya föreskriften.

8 § Fordran på grund av en utdelningskupong till fondandelsbevis
enligt aktiefondslagen (1974:931) preskriberas tre år efter
förfallodagen. Lag (1993:545).

Övergångsbestämmelser

1993:545

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

2. Fordran på utdelning enligt utdelningskupong till
fondandelsbevis för vilken preskription enligt äldre bestämmelser
inte inträtt när denna lag träder i kraft preskriberas vid utgången av
år 1996.