Förordning (1990:1123) om värdepappersfonder

SFS nr
1990:1123
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
1990-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:75
Upphävd
2004-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:921

1 § Finansinspektionen skall pröva följande frågor enligt lagen
(1990:1114) om värdepappersfonder:

1. Godkännande av börser, auktoriserade marknadsplatser eller
reglerade marknader enligt 18 § andra stycket.

2. Undantag från kravet på kungörande enligt 35 § tredje stycket.
Förordning (1993:1357).

2 § Finansinspektionen skall meddela sådana föreskrifter om
aktiekapitalets storlek som avses i 6 § tredje stycket lagen
(1990:1114) om värdepappersfonder. Förordning (1993:1357).

3 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (1990:1114) om
värdepappersfonder meddela de närmare föreskrifter som behövs
beträffande

1. översättning till svenska språket av information som
utländska fondföretag lämnar här i landet.

2. åtgärder som utländska fondföretag skall vidta enligt 7 a §
andra stycket 2 och 7 b § första stycket 2,

3. innehållet i fondbestämmelser enligt 9 §,

4. sådan handel som avses i 25 §,

5. innehållet i informationsbroschyrer enligt 26 §,

6. innehållet i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt
27 §,

7. information som fondbolag skall lämna enligt 27 a §,

8. de uppgifter som ansökningar enligt den lagen skall
innehålla,

9. de upplysningar som fondbolagen och förvaringsinstituten
skall lämna för att inspektionen skall kunna fullgöra sin
tillsynsuppgift. Förordning (1998:1499).

4 § Har upphävts genom förordning (2001:921).

Övergångsbestämmelser

1990:1123

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1974:936) om tillsyn över
fondbolag och aktiefonder m. m.

3. Den gamla förordningen tillämpas fortfarande beträffande sådana
fondbolag, aktiefonder och aktiesparfonder som omfattas av 3 § andra
stycket och 4 § lagen (1990:1115) om ikraftträdande av lagen (1990:1114)
om värdepappersfonder.

1992:766

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 2–4 §§ den 1 juli 1992, och
i övrigt den 1 januari 1993.

2004:75

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1990:1123) om
värdepappersfonder.

3. Den upphävda förordningen tillämpas fortfarande beträffande
sådana fondbolag och andra fondförvaltare som med stöd av 3 §
lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om
investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114)
om värdepappersfonder samt beträffande värdepappersfonder och
fondföretag som förvaltas av dessa.