/r1/ Riksgäldskontorets föreskrifter (1990:1125) om gällande räntesats för allemanssparandet;

SFS nr
1990:1125
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-11-28
Författningen har upphävts genom
SFS1991:87
Upphävd
1991-03-05

Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 9 § lagen (1983:890)
om allemanssparande samt 1 § förordningen (1989:248) med instruktion för
riksgäldskontoret.

På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår från och med den
1 januari 1991 och tills vidare årlig ränta med 12 procent. Räntan skall
dock utgå med lägst den procentsats som motsvarar det av riksbanken
fastställda vid varje tid gällande diskontot minskat med tre
procentenheter.