Lag (1990:1141) om uttag av preliminär B-skatt från en fysisk person under uppbördsåret 1991/92

SFS nr
1990:1141
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1990-12-06

Under uppbördsåret den 1 februari 1991–den 31 januari 1992 skall, med
undantag av vad som sägs i 13 § 1 mom. första stycket uppbördslagen
(1953:272), preliminär B-skatt från en fysisk person tas ut med belopp
motsvarande 110 procent av den slutliga skatt som har påförts den
fysiska personen året före inkomståret.