Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

SFS nr
1990:1157
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1990-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:727

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller säkerheten vid tunnelbana och spårväg.

Den myndighet regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten) har
ett samlat ansvar för säkerheten enligt denna lag. Lag (2004:518).

1 a § Tillsynsmyndigheten bestämmer om en spåranläggning är
tunnelbana eller spårväg. Lag (2004:518).

2 § Till spåranläggningar hör spår och de övriga fasta anordningar
som behövs för spårens bestånd, drift eller brukande, signal- och
säkerhetsanläggningar i övrigt, trafikledningsanläggningar samt
anordningar för elförsörjning av trafiken.

3 § Tunnelbane- och spårvägsverksamhet består av drift av
spåranläggningar (spårinnehav) och drift av spårtrafik
(trafikutövning). I driften av spåranläggningar ingår
trafikledning. Trafikledning är dock en särskild
verksamhetsgren, om den som driver spåranläggningen har
överlåtit ansvaret härför till någon annan (särskild
trafikledningsverksamhet). Lag (2004:518).

Regler för verksamheten

Tillstånd m.m.

4 § Spåranläggningar eller spårtrafik eller särskild
trafikledningsverksamhet får drivas endast av den som har
tillstånd till verksamheten.

Tillstånd får beviljas den som med hänsyn till yrkeskunnande,
laglydnad samt ekonomiska och andra förhållanden av betydelse
kan anses uppfylla kraven i denna lag och i föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.

Tillsynsmyndigheten får anpassa kraven med hänsyn till
verksamhetens art och omfattning. Lag (2004:518).

5 § Frågor om tillstånd att driva spåranläggningar eller
spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet prövas av
tillsynsmyndigheten. Lag (2004:518).

6 § Har upphävts genom lag (1996:736).

7 § I samband med att tillstånd meddelas eller under ett
tillstånds giltighetstid får tillsynsmyndigheten föreskriva de
villkor för verksamheten som behövs från säkerhetssynpunkt.
Lag (2004:518).

Återkallelse av tillstånd

8 § Ett tillstånd att driva spåranläggningar, spårtrafik eller
särskild trafikledningsverksamhet får återkallas, om
förutsättningarna för tillståndet inte längre uppfylls eller om
tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 21 §.

Om konkursförfarande eller ackordsförfarande har inletts mot en
tillståndshavare skall tillståndet återkallas, om det finns
grundad anledning att anta att en tillfredsställande finansiell
omstrukturering inte kan åstadkommas inom rimlig tid.
Lag (2004:518).

9 § Frågor om återkallelse av tillstånd enligt 8 § prövas av
tillsynsmyndigheten. Lag (2004:518).

Grundläggande bestämmelser

10 § Spåranläggningar, spårtrafik och särskild
trafikledningsverksamhet skall med hänsyn till verksamhetens art och
övriga förhållanden drivas så att skador till följd av verksamheten
förebyggs. Därvid skall de åtgärder och försiktighetsmått vidtas som
behövs för att upprätthålla en betryggande säkerhet.

11 § För verksamheten skall den organisation finnas som krävs för
att verksamheten skall kunna bedrivas på ett säkert sätt.

12 § Den som är sysselsatt i verksamheten skall ha god kännedom om
de förhållanden, föreskrifter och villkor som gäller för verksamheten
och som berör hans arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter av betydelse för
säkerheten får utföras endast av den som med hänsyn till
yrkeskunnande, hälsotillstånd och personliga förhållanden i övrigt
anses lämplig.

13 § Spåranläggningar, fordon och annan materiel som används i
verksamheten skall vara av sådan beskaffenhet att skador till följd
av verksamheten förebyggs.

14 § För verksamheten skall det finnas en säkerhetsordning med
sådana säkerhetsbestämmelser som behövs utöver denna lag och de
föreskrifter som är utfärdade med stöd av lagen.

15 § Den som driver verksamheten ansvarar för att de i 10-14 §§
angivna kraven uppfylls.

Läkarundersökning och avstängning

16 § Den som driver verksamhet får inte tilldela någon
arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten utan att denne har
genomgått läkarundersökning som utvisar att hinder av hälsoskäl inte
föreligger.

Den som har arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten skall
regelbundet genomgå läkarundersökning. Verksamhetsutövare får från
sådana arbetsuppgifter avstänga den som inte följer ett åläggande att
genomgå undersökning.

Godkännande av spåranläggningar eller fordon

17 § En spåranläggning eller en del av den får inte upplåtas för
trafik utan att den har godkänts av tillsynsmyndigheten. Detsamma
gäller vid en väsentlig ombyggnad. Lag (2004:518).

18 § Ett fordon får inte framföras på en spåranläggning utan
godkännande av tillsynsmyndigheten. Detsamma gäller ett fordon
som har byggts om väsentligt. Lag (2004:518).

19 § Tillsynsmyndigheten skall före godkännande enligt 17
eller 18 § granska konstruktionsunderlaget för spåranläggningen
eller fordonet och kontrollera och prova materielen i den
omfattning som myndigheten finner nödvändig. Lag (2004:518).

19 a § Har upphävts genom lag (2004:518).

19 b § Har upphävts genom lag (2004:518).

Tillsyn m.m.

20 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av de
föreskrifter och villkor som meddelats med stöd av lagen utövas
av tillsynsmyndigheten.

För elektriska anläggningar finns särskilda föreskrifter i
ellagen (1997:857). Lag (2004:518).

21 § Den som driver eller avser att driva verksamhet
enligt denna lag ska på begäran av tillsynsmyndigheten

1. lämna myndigheten de upplysningar och tillhandahålla de
handlingar som behövs för tillsynen,

2. ge myndigheten tillträde till anläggningar, fordon och
annan materiel, lokaler och områden som berörs av
verksamheten för de undersökningar som behövs för
tillsynen,
3. vid provkörningar och andra materielprov utan
kostnad tillhandahålla nödvändig personal, materiel och
liknande.

Polismyndigheten och Tullverket ska lämna den hjälp som
behövs för tillsynen. Lag (2014:727).

22 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud
som behövs i enskilda fall för att denna lag eller de
föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen
skall efterlevas. Lag (2004:518).

23 § Förelägganden och förbud enligt 22 § får förenas med vite.

24 § Om det inträffar en olycka vid användningen av ett fordon
på en spåranläggning och olyckan medför att minst en person
avlider eller minst fem personer blir allvarligt skadade eller
att fordonet, spåranläggningen, egendom som inte transporteras
med fordonet eller miljön får omfattande skador, skall den som
driver verksamheten rapportera det inträffade till
tillsynsmyndigheten. Denne skall också rapportera, när det
funnits någon allvarlig fara för att en sådan olycka skulle
inträffa eller när något har hänt som tyder på ett väsentligt
fel hos fordonet, spåranläggningen eller trafikledningen eller
på andra väsentliga brister i säkerhetshänseende.

Regeringen får föreskriva att rapportering av händelser som är
av betydelse för spårtrafikens säkerhet skall ske också i andra
fall än som anges i första stycket.

Om undersökning från säkerhetssynpunkt av olyckor och andra
händelser som berör spårtrafiken finns bestämmelser i lagen
(1990:712) om undersökning av olyckor. Lag (2007:450).

25 § Har upphävts genom lag (2004:518).

25 a § Har upphävts genom lag (2004:518).

26 § Har upphävts genom lag (2004:518).

27 § Har upphävts genom lag (2004:518).

28 § Har upphävts genom lag (2004:518).

Straffbestämmelser

29 § Till böter eller fängelse i högst ett år skall den dömas
som

1. utan tillstånd driver tillståndspliktig verksamhet enligt
denna lag,

2. av uppsåt eller grov oaktsamhet i sin verksamhet anlitar
någon att utföra arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten
eller använder materiel som inte uppfyller säkerhetskraven
enligt 12 eller 13 § eller inte uppfyller kravet enligt 14 § på
säkerhetsordning,

3. av uppsåt eller oaktsamhet bryter mot villkor som meddelats
med stöd av 7 §,

4. av uppsåt eller oaktsamhet i verksamheten använder materiel
som inte har godkänts enligt 17 eller 18 §.

Den som har underlåtit att följa ett föreläggande vid vite
eller som överträtt ett vitesförbud skall inte dömas till
ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av
föreläggandet eller förbudet. Lag (2004:518).

30 § Den som för ett maskindrivet spårfordon på tunnelbana
efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att
alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till
minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i
utandningsluften döms till böter eller fängelse i högst sex
månader.

Till samma straff döms också den som för ett maskindrivet
spårfordon på tunnelbana efter att ha intagit narkotika som
avses i 8 § narkotikastrafflagen (1968:64) i så stor mängd att
det under eller efter färden finns något narkotiskt ämne kvar i
blodet. Detta gäller dock inte om narkotikan intagits i
enlighet med läkares eller annan behörig receptutfärdares
ordination.

Till samma straff döms också den som för ett maskindrivet
spårfordon på tunnelbana och då är så påverkad av
alkoholhaltiga drycker att det kan antas att han eller hon inte
kan framföra fordonet på ett betryggande sätt. Detsamma gäller
om föraren är lika påverkad av något annat medel.

Är ett brott som avses i första, andra eller tredje stycket att
anse som grovt, skall föraren dömas till fängelse i högst två
år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas
om

1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till
minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i
utandningsluften,

2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller
något annat medel, eller

3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för
trafiksäkerheten.

Den som utan att föra ett fordon som avses i första stycket vid
tunnelbana fullgör tjänst, i vilken ingår uppgifter av
väsentlig betydelse för säkerheten och då är så påverkad av
alkohol eller något annat medel att det kan antas att han eller
hon inte kan utföra dessa uppgifter på ett betryggande sätt
döms till böter eller fängelse i högst två år.

I fråga om den som för spårvagn finns bestämmelser i lagen
(1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Lag (2004:518).

31 § Verksamhetsutövare som försummar att rapportera enligt 24 §
första eller andra stycket skall dömas till böter.

32 § Har upphävts genom lag (2004:518).

33 § Till ansvar enligt 29 eller 31 § skall inte dömas i ringa
fall.

Till ansvar enligt 29 eller 31 § skall inte dömas om gärningen
är belagd med straff i brottsbalken. Lag (2004:518).

33 a § Har upphävts genom lag (2004:518).

Ytterligare föreskrifter

34 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande
tillsynsmyndigheten, får meddela föreskrifter eller i enskilda
fall besluta om undantag från denna lag. Regeringen eller
efter regeringens bemyndigande tillsynsmyndigheten, får också
meddela ytterligare föreskrifter som avses i 8 kap. 2 § första
stycket 2 eller 3 regeringsformen i de avseenden som anges i
denna lag samt föreskrifter om avgifter för tillsyn och
ärendehandläggning enligt lagens bestämmelser eller
föreskrifter som utfärdats med stöd av lagen.
Lag (2010:1561).

Överklagande m.m.

35 § Beslut som tillsynsmyndigheten i särskilt fall har meddelat
enligt denna lag eller enligt föreskrift som meddelats med stöd
av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Andra beslut av tillsynsmyndigheten får överklagas hos regeringen.
Lag (2004:518).

36 § Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart. Ett beslut om
återkallelse av tillstånd gäller dock inte förrän det har vunnit laga
kraft, om det inte finns särskilda skäl att bestämma annat.

Övergångsbestämmelser

1990:1157

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991, då förordningen
(1967:604) om enskilda järnvägar, tunnelbanor och spårvägar skall
upphöra att gälla.

2. Den som vid denna lags ikraftträdande drev spåranläggning,
spårtrafik eller särskild trafikledningsverksamhet får fortsätta att
driva verksamheten i samma omfattning till utgången av december 1993
utan tillstånd enligt 4 § denna lag.

3. Den som enligt 2. har rätt att driva verksamhet utan tillstånd
och som vill fortsätta med verksamheten efter den 1 januari 1994
skall senast den 30 juni 1992 ansöka om tillstånd enligt 4 §.

4. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en
föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag,
tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

1995:79

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

2004:518

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Ett beslut om att godkänna järnvägsspåranläggning eller
järnvägsfordon som har meddelats före ikraftträdandet gäller
till dess att anläggningen eller fordonet därefter byggs om
eller moderniseras.

3. Den som vid ikraftträdandet har de tillstånd för att driva
järnvägsspåranläggning eller järnvägsspårtrafik som har krävts
enligt järnvägssäkerhetslagen får fortsätta driften med stöd av
dessa tillstånd till utgången av år 2010. Lag (2007:451).

4. Vid prövningen av mål och ärenden som har anhängiggjorts
före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

5. Äldre bestämmelser i 29-33 §§ gäller fortfarande i fråga om
gärningar som har begåtts före ikraftträdandet.