Förordning (1990:1179) med instruktion för Konsumentverket

SFS nr
1990:1179
Departement/myndighet
Civildepartementet FOK
Utfärdad
1990-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:868
Upphävd
1995-07-01

Uppgifter

1 § Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor.

Verket har till uppgift att stödja hushållen i deras strävan att effektivt
utnyttja sina resurser samt att stärka konsumenternas ställning på
marknaden.

2 § Verket skall särskilt

1. undersöka och följa hushållens förhållanden samt konsumenternas
situation på marknaden,

2. uppmärksamma konsumentgrupper som ekonomiskt, socialt eller
utbildningsmässigt är svaga,

3. övervaka marknadens utbud samt näringsidkarnas marknadsföring och
säljvillkor,

4. utarbeta riktlinjer för näringsidkarnas marknadsföring och utformning
av varor, tjänster och andra nyttigheter samt för näringsidkarnas
tillämpning av konsumentkreditlagen (1992:830),

5. söka påverka näringsidkare att anpassa sin verksamhet efter
konsumenternas behov och stimulera näringsidkarna att vidta egna
åtgärder i detta syfte,

6. utföra eller låta utföra undersökningar av varor, tjänster och andra
nyttigheter,

7. informera andra organ om sådana konsumentproblem som verket inte kan
åtgärda,

8. främja information till konsumenterna om förhållanden som är
väsentliga för dem,

9. främja utbildning i konsumentfrågor,

10. stödja organisationer som arbetar med konsumentfrågor,

11. stödja forskning inom verkets arbetsområde,

12. följa reklamens utveckling,

13. följa utvecklingen och beakta konsumenternas intressen beträffande
distributions- och varuförsörjningsfrågor,

14. svara för centrala uppgifter i anslutning till
konsumentverksamheten på lokal nivå. Förordning (1992:1012).

2 a § Verket får

1. fastställa sådana särskilda beräkningsgrunder för uppgifter om pris
per måttenhet (jämförpris) som krävs för tillämpningen av 7 § första
stycket prisinformationslagen (1991:601),

2. meddela föreskrifter om vad som skall anses utgöra praktiska hinder
enligt 10 § andra stycket eller 11 § andra stycket 1
prisinformationslagen samt om kraven för att kontroll skall vara
obehövlig enligt 11 § tredje stycket samma lag. Förordning (1991:1939).

3 § Verket får utföra undersökningar på uppdrag av myndigheter eller
enskilda.

Ersättning för utförda uppdrag debiteras enligt den taxa som verket
fastställer.

4 § Verket skall samråda med andra myndigheter som handlägger
konsumentfrågor.

Verket skall samarbeta med kommunerna och med enskilda organisationer
med verksamhet inom konsumentområdet.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1987:1100) skall med undantag av 18 § tillämpas
på konsumentverket.

Myndighetens ledning

6 § Konsumentverkets generaldirektör är chef för verket.
Generaldirektören är också konsumentombudsman.

7 § För generaldirektören finns en ställföreträdare.

Som ersättare för generaldirektören i dennes egenskap av
konsumentombudsman finns en ställföreträdande konsumentombudsman.

Styrelsen

8 § Verkets styrelse består av högst tio personer, generaldirektören
medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

9 § Under generaldirektören finns två chefstjänstemän med samordnings-
och utvecklingsansvar för de verksamhetsområden som verket bestämmer.

10 § Inom verket finns ett KO-sekretariat. Dess uppgift är främst att
biträda Konsumentombudsmannen med dennes uppgifter enligt
marknadsföringslagen (1975:1418), lagen (1971:112) om avtalsvillkor
i konsumentförhållanden samt produktsäkerhetslagen (1988:1604).
Ställföreträdande konsumentombudsman är chef för KO-sekretariatet.

Inom verket finns i övrigt de enheter som verket bestämmer. Varje
enhet leds av en chef. Förordning (1994:1074).

11 § Vid delegering enligt 21 § andra stycket verksförordningen
(1987:1100) får uppdrag att föra talan vid marknadsdomstolen lämnas
endast till en tjänsteman som är jurist med domstolserfarenhet.
Förordning (1991:1206).

Konsumenttekniska nämnden

12 § Vid verket finns en rådgivande nämnd, konsumenttekniska nämnden.
Förordning (1991:1206).

13 § har upphävts genom förordning (1991:1206).

14 § Konsumenttekniska nämnden har till uppgift att verka för att
brukarkrav beaktas vid utveckling och upphandling av produkter.

I nämnden ingår företrädare för de myndigheter, forskningsinstitutioner
och andra organ som regeringen bestämmer. En av ledamöterna är
ordförande.

Personalföreträdare

15 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
verket.

Personalansvarsnämnden

16 § Verkets personalansvarsnämnd består — förutom av generaldirektören
och personalföreträdarna — av chefstjänstemännen, chefen för KO-
sekretariatet och chefen för den enhet som svarar för personalfrågor
inom verket.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är
närvarande.

Handläggningen av vissa ärenden

17 § Anförs klagomål mot en viss marknadsföringsåtgärd och är det fråga
endast om prövning enligt 2–4 §§ marknadsföringslagen (1975:1418) får
klagomålen lämnas utan åtgärd, om det med hänsyn till konsumentintresset
är av ringa betydelse att saken prövas.

18 § Innan konsumentombudsmannen ansöker hos marknadsdomstolen om förbud
eller åläggande, skall den som ansökan gäller få tillfälle att yttra sig.
Ansökan kan avse

— förbud eller åläggande enligt 2–4 §§ marknadsföringslagen (1975:1418),

— förbud enligt 1 § lagen (1971:112) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden, eller

— förbud eller åläggande enligt 5–9 §§ eller 12 § tredje stycket
produktsäkerhetslagen (1988:1604).

I brådskande fall eller om det finns andra särskilda skäl, får dock
konsumentombudsmannen ansöka utan att erbjuda tillfälle till yttrande.

19 § Ett föreläggande enligt 14 eller 15 § marknadsföringslagen
(1975:1418), 6 § lagen (1971:112) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden eller 22 § produktsäkerhetslagen (1988:1604)
skall vara skriftligt och undertecknas av konsumentombudsmannen.

Föreläggandet godkänns genom att den som det riktas till skriftligen hos
konsumentombudsmannen förklarar att han godkänner det förbud eller
åläggande som anges i föreläggandet.

Godkännandet bör i regel som tecknas på föreläggandet. Om det tecknas
på någon annan handling gäller det endast om det klart framgår vilket
föreläggande som det avser.

Tjänstetillsättning m. m.

20 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som chefstjänsteman och ställföreträdande konsumentombudsman
tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av verket.

21 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

22 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

23 § har upphävts genom förordning (1991:1206).

24 § Ordföranden i konsumenttekniska nämnden utses av regeringen för
en bestämd tid. Övriga ledamöter utses av verket för en bestämd tid.

Bisysslor

25 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket även i fråga
om chefstjänstemän och chefen för KO-sekretariatet.

Överklagande

26 § Konsumentombudsmannens beslut i ärenden enligt
marknadsföringslagen (1975:1418), lagen (1971:112) om avtalsvillkor
i konsumentförhållanden eller produktsäkerhetslagen (1988:1604) får
överklagas endast i den utsträckning som anges i dessa lagar.