Lag (1990:1183) om tillfällig försäljning

SFS nr
1990:1183
Departement/myndighet
Justitiedepartementet KO
Utfärdad
1990-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:232
Upphävd
2012-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1089

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller när en näringsidkare yrkesmässigt säljer varor till
konsumenter. Den skall dock inte tillämpas vid försäljning som bedrivs
stadigvarande från ett fast tillverknings- eller försäljningsställe
eller i omedelbar anslutning till näringsidkarens fasta tillverknings-
eller försäljningsställe.

Informationsskyldighet

2 § Vid försäljning som omfattas av denna lag skall genom en
väl synlig skylt eller på något annat verksamt sätt lämnas
upplysning om näringsidkarens namn, postadress och
telefonnummer.

Om det pris som konsumenten sammanlagt skall betala överstiger
300 kronor, skall informationen dessutom lämnas skriftligen
till konsumenten.

Denna paragraf gäller inte vid sådan försäljning som omfattas
av distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Lag (2005:63).

2 a § Bestämmelsen om informationsskyldighet i 2 § andra
stycket tillämpas inte i fråga om en tjänst som
tillhandahålls av en näringsidkare som är etablerad i en
annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES). Lag (2009:1089).

Föreskrifter om tillståndskrav

3 § Om det behövs med hänsyn till varuförsörjningen i ett
område, får regeringen i en förordning föreskriva att
försäljning i området av kläder, skor eller sådana livsmedel
eller snus- och tuggtobaksprodukter som inte är avsedda för
förtäring på stället får ske bara efter särskilt tillstånd av
den kommun där området ligger. Sådana föreskrifter skall
begränsas på sätt som framgår av 5 §.

Regeringen får överlåta åt kommunerna att meddela föreskrifter
som avses i första stycket. Lag (2006:822).

4 § I 3 § avses med

livsmedel: varor som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om
allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om
inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och
om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,

kläder: varor som avses i 61 eller 62 kap. i bilaga 1 till
rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om
tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma
tulltaxan,

skor: varor som avses i 64 kap. i bilaga 1 till rådets
förordning (EEG) nr 2658/87. Lag (2006:822).

5 § Föreskrifter enligt 3 § får meddelas bara i fråga om försäljning
som sker

— i en lokal eller ett liknande utrymme som näringsidkaren utnyttjar
vid enstaka tillfällen eller för en kortare tid, eller

— från ett fordon som huvudsakligen är inrättat för försäljning eller
transport av varor.

Föreskrifterna får dock inte avse försäljning

— inom en lokal där någon annan näringsidkare bedriver stadigvarande
försäljning,

— från ett fordon som har ställts upp efter tillstånd enligt 3 kap. 1 §
ordningslagen (1993:1617) eller på ett salutorg eller någon liknande plats
som kommunen har upplåtit till allmän försäljningsplats, eller

— vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som
avses i 2 kap. 1–3 §§ ordningslagen. Lag (1993:1627).

Tillstånd

6 § Frågor om tillstånd prövas av den kommunala nämnd som kommunfullmäktige
bestämmer.

7 § Tillstånd skall lämnas, om försäljningen inte kan väntas medföra någon
störning av betydelse för varuförsörjningen inom området.

8 § Tillstånd ges för ett bestämt tillfälle eller för en viss tid, högst
tre år i sänder.

Ett tillstånd får förenas med villkor.

9 § Ett tillstånd får återkallas, om en föreskrift i denna lag eller en
föreskrift eller ett villkor som har meddelats med stöd av lagen i något
väsentligt avseende har satts åsido.

10 § Den kommunala nämnd som avses i 6 § skall utfärda bevis om meddelat
tillstånd.

Tillståndsbeviset i original eller kopia skall föras med vid försäljningen.

Straff

11 § Till penningböter skall den dömas som uppsåtligen eller av oaktsamhet
bryter mot 2 § eller 10 § andra stycket.

Till böter skall den dömas som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bedriver försäljning utan föreskrivet tillstånd, eller

2. bryter mot villkor som har ställts upp med stöd av 8 § andra stycket.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (1991:317).

12 § Näringsidkaren ansvarar för en sådan gärning som avses i 11 §, om den
har begåtts i hans rörelse och han har haft eller borde ha haft vetskap om
gärningen.

Överklagande m.m.

13 § En kommunal nämnds beslut i ärenden om tillstånd enligt denna
lag får överklagas hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:1719).

14 § Beslut i ärenden om tillstånd skall gälla omedelbart, om inte något
annat föreskrivs i samband med beslutet.

Övergångsbestämmelser

1990:1183

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1991, då lagen (1975:985) om
tillfällig handel skall upphöra att gälla.

2. Sådana tillstånd för försäljning av kläder, skor eller livsmedel som
har meddelats enligt den upphävda lagen gäller fortfarande. I fråga om
sådana tillstånd skall föreskrifterna i den lagen tillämpas.

1995:1719

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall
där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.