Totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12)

SFS nr
1990:12
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1990-01-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1336

Tillämpningsområde och innehåll

1 § Denna förordning gäller för myndigheterna under
regeringen.

I förordningen finns föreskrifter till ledning för tolkningen
och tillämpningen för svensk del av den internationella
humanitära rätten i väpnade konflikter enligt
Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 angående skydd för
krigets offer samt enligt 1977 års tilläggsprotokoll I och II
till Genèvekonventionerna. (Konventionerna och protokollen
har publicerats i Sveriges överenskommelser med främmande
makter, SÖ 1953:14–17 respektive SÖ 1979:22–23.)

I förordningen finns också föreskrifter om viss tillämpning
av Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd för
kulturegendom i händelse av väpnad konflikt jämte
tilläggsprotokoll. (Konventionen har publicerats i Sveriges
överenskommelser med främmande makter, SÖ 1985:7.)

I 20 a och 20 b §§ finns även föreskrifter i anslutning till
lagen (2014:812) om skydd för kännetecken i den
internationella humanitära rätten. Förordning (2014:1336).

Totalförsvarspersonalens folkrättsliga ställning

Kombattanter

2 § Som kombattanter anses de som tjänstgör i Försvarsmaktens
krigsorganisation, om de inte tillhör sjukvårds- eller
själavårdspersonalen enligt 8 eller 12 §. Förordning (1995:645).

3 § Utöver vad som följer av 2 § ska följande anses som
kombattanter.

1. Polismän som enligt lagen (1943:881) om polisens ställning
under krig deltar i rikets försvar.

2. De som tjänstgör som skyddsvakter enligt skyddslagen
(2010:305).

3. Personal ur Tullverket som tjänstgör som
gränsövervakningspersonal enligt lagen (1979:1088) om
gränsövervakningen i krig m.m.

4. Medlemmar av den organiserade motståndsrörelsen.
Förordning (2012:487).

4 § De som kallas in till tjänstgöring inom försvarsmakten skall
anses som kombattanter först då de tilldelats militär utrustning och
kommit under ansvarigt befäl. De som i fred tilldelats personlig
militär utrustning skall dock anses som kombattanter redan då
tjänstgöringsskyldigheten inträder.

5 § Försvarsmakten får efter samråd med berörda myndigheter meddela
föreskrifter för verkställigheten av bestämmelserna i 2–4 §§ om
kombattanter. Förordning (1994:653).

Civilförsvarspersonal

6 § Som civilförsvarspersonal anses de som under höjd
beredskap tjänstgör i den kommunala organisationen för
räddningstjänst eller fullgör uppgifter inom
befolkningsskyddet, om de inte tillhör sjukvårdspersonalen
enligt 8 §.

Som civilförsvarspersonal anses även annan personal som på
anmodan av en räddningsledare deltar i räddningstjänst eller i
verksamhet enligt 8 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor. Förordning (2003:796).

7 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
föreskrifter för verkställigheten av bestämmelserna i 6 § om
civilförsvarspersonal. Förordning (2008:1007).

Sjukvårdspersonal

8 § Som sjukvårdspersonal anses all personal som under höjd
beredskap uteslutande har till uppgift att sörja för de skadades och
sjukas välbefinnande genom förebyggande eller vårdande åtgärder inom
den civila eller militära hälso- och sjukvården, tandvården eller
veterinärverksamheten eller inom den kommunala tillsynen på miljö-
och hälsoskyddsområdet. Förordning (1995:645).

9 § har upphävts genom förordning (1995:645).

10 § De som är krigsplacerade inom den militära hälso- och
sjukvården får bära endast personlig lätt beväpning.

11 § Föreskrifter för verkställigheten av bestämmelserna om
sjukvårdspersonalen får meddelas av

1. Försvarsmakten för personal inom hälso- och sjukvården,
tandvården och veterinärverksamheten i fråga om det militära
försvaret,

2. Socialstyrelsen för övrig sjukvårdspersonal utom för personal
inom den civila veterinärverksamheten,

3. Statens jordbruksverk för personal inom den civila
veterinärverksamheten. Förordning (1995:645).

Själavårdspersonal

12 § Som själavårdspersonal anses fältpräster samt andra präster, om
de är knutna till försvarsmakten eller till den civila hälso- och
sjukvården.

Själavårdspersonal som är krigsplacerad inom försvarsmakten får bära
endast personlig lätt beväpning enligt Försvarsmakten föreskrifter.
Förordning (1994:653).

Civila åtföljande stridskrafterna

13 § Som civila åtföljande stridskrafterna anses de som utför arbete
åt ett militärt förband enligt särskilt tillstånd av Försvarsmakten
utan att de tjänstgör vid förbandet och utan att de har
stridsuppgifter. Förordning (1994:653).

14 § Försvarsmakten får efter samråd med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap meddela föreskrifter för
verkställigheten av bestämmelserna i 13 § om civila åtföljande
stridskrafterna. Förordning (2008:1007).

Civil personal

15 § Som civil personal anses all övrig personal inom totalförsvaret.

Gemensamma bestämmelser

16 § Folkrättslig ställning enligt denna förordning tillkommer endast
den som tjänstgör i vederbörande befattning.

Om någon som tjänstgör inom försvarsmakten har permission eller är
tjänstledig under kortare tid behåller han, utan hinder av vad som sägs
i första stycket, sin folkrättsliga ställning under ledigheten.

Identitetskort m.m.

17 § Under den tid när den humanitära rätten i väpnade
konflikter är tilllämplig ska den personal som anges i 2, 3,
6, 8 och 12 §§ vid tjänstgöringen vara försedd med
identitetskort som utvisar den folkrättsliga ställningen.
Dessutom ska sjukvårdspersonal och själavårdspersonal vara
försedda med armbindel med rödakorsmärket samt
civilförsvarspersonal vara försedd med armbindel med det
internationella kännetecknet för civilförsvar.
Förordning (2014:1336).

18 § Försvarsmakten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen,
Tullverket och Statens jordbruksverk ska under fredstid
meddela de föreskrifter och vidta de förberedelser som behövs
inom respektive verksamhetsområde för att personalen ska
kunna förses med identitetskort och kännetecken enligt
17 §.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna
förberedelserna inom totalförsvarets civila del.

Försvarsmakten ska efter samråd med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap meddela de föreskrifter och vidta
de förberedelser i övrigt som behövs för att den personal som
anges i 13 § vid behov ska kunna förses med identitetskort
som utvisar den folkrättsliga ställningen.
Förordning (2014:1215).

18 a § Riksantikvarieämbetet ska efter samråd med
Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
under fredstid meddela de föreskrifter och vidta de
förberedelser som behövs för att de personer som avses i
artikel 17 punkt 2 b) och c) i 1954 års Haagkonvention ska
kunna förses med kännetecken och identitetskort enligt artikel
21 punkt 1 och 2 i tilllämpningsföreskrifterna till nämnda
konvention. Förordning (2008:1007).

19 § Socialstyrelsen skall efter samråd med Migrationsverket
och Svenska röda korset under fredstid vidta de förberedelser
som behövs för att identifiering skall kunna ske av barn som
evakueras från eller tas emot i Sverige enligt artikel 78 i
1977 års tilläggsprotokoll I.

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter för verkställigheten
av bestämmelserna i första stycket. Förordning (2000:531).

Krigsfångenskap m.m.

19 a § Den som kommer i fiendens våld som krigsfånge är skyldig att
på tillfrågan uppge sin tjänstegrad samt sitt registreringsnummer,
fullständiga namn och födelsedatum. I övrigt behöver inte några
uppgifter lämnas. Föreskrifter om förbud att röja uppgifter som angår
verksamhet för att försvara landet finns i sekretesslagen (1980:100).

Försvarsmakten får meddela bestämmelser om behandling av krigsfångar
som är i Sveriges våld. Förordning (1996:928).

Utbildning

20 § Försvarsmakten och de myndigheter som har ett ansvar
enligt 18 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap (de bevakningsansvariga myndigheterna) ska se till
att personalen inom verksamhetsområdet får en
tillfredsställande utbildning och information om folkrättens
regler i krig och under neutralitet. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap ska erbjuda de
bevakningsansvariga myndigheterna grundläggande utbildning i
folkrättens regler i krig och under neutralitet samt samordna
utbildningen inom totalförsvarets civila del.
Förordning (2013:881).

Tillstånd att använda kännetecken

20 a § En ansökan om tillstånd att använda ett kännetecken
enligt lagen (2014:812) om skydd för kännetecken i den
internationella humanitära rätten prövas av

1. Socialstyrelsen när det gäller rödakorsmärket eller
benämningen ”röda korset” eller ”Genèvekorset”,

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap när det gäller
det internationella kännetecknet för civilförsvar,

3. Affärsverket svenska kraftnät när det gäller det
internationella kännetecknet för anläggningar och
installationer som innehåller farliga krafter, och

4. Riksantikvarieämbetet när det gäller det internationella
kännetecknet för kulturegendom. Förordning (2014:1336).

20 b § En ansökan om tillstånd enligt 20 a § ska vara
skriftlig och innehålla uppgifter om

1. sökandens namn eller firma och adress,

2. vilket kännetecken som ansökan avser,

3. ändamålen med användningen av kännetecknet, och

4. de omständigheter i övrigt som är av betydelse för
prövningen av ärendet.

De myndigheter som anges i 20 a § får meddela ytterligare
föreskrifter om ansökningsförfarandet för sina respektive
ansvarsområden. Förordning (2014:1336).

Utmärkning m.m.

21 § Försvarsmakten ska under fredstid vidta de förberedelser
som behövs för att märka ut Försvarsmaktens sjukvårdsenheter
och sjukvårdstransportmedel med rödakorsmärken.
Försvarsmakten får meddela föreskrifter om utmärkningen.

Försvarsmakten får efter samråd med berörda myndigheter under
fredstid vidta förberedelser för att sjuktransportflygplan
och sjuktransporthelikoptrar ska kunna avge sådana särskilda
signaler som anges i 1977 års tilläggsprotokoll, annex I.
Förordning (2014:1336).

22 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska under
fredstid vidta de förberedelser som behövs för att utmärka
sådana anläggningar som under höjd beredskap ska användas för
befolkningsskydd och räddningstjänst med det internationella
kännetecknet för civilförsvar.

Förrådsbyggnader, skyddsrum och den materiel som den kommunala
organisationen för räddningstjänst ska använda under höjd
beredskap får utmärkas redan i fred.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter samråd
med Försvarsmakten meddela föreskrifter för utmärkningen.
Förordning (2008:1007).

23 § Socialstyrelsen ska under fredstid vidta de
förberedelser som behövs för att märka ut civila
sjukvårdsenheter och sjuktransportmedel med rödakorsmärken.
Utmärkningen får göras redan i fredstid.

Socialstyrelsen får efter samråd med Försvarsmakten meddela
föreskrifter om utmärkningen. Förordning (2014:1336).

24 § Affärsverket svenska kraftnät ska se till att
kärnkraftverkens reaktorbyggnader samt dammar, vars
förstörelse helt eller delvis kan ge upphov till farliga
krafter, märks ut med det internationella kännetecknet för
anläggningar och installationer som innehåller farliga
krafter.

Affärsverket svenska kraftnät får efter samråd med
Försvarsmakten meddela föreskrifter om utmärkningen.
Förordning (2014:1336).

25 § Riksantikvarieämbetet skall under fredstid vidta de
förberedelser som behövs för att utmärka sådan kulturegendom
som tillförsäkras särskilt skydd enligt artikel 8 i 1954 års
Haagkonvention. Utmärkningen får göras redan i fredstid.

Länsstyrelsen skall under fredstid vidta de förberedelser som
behövs för att utmärka sådan kulturegendom som avses i artikel
17 punkt 2 a) i den i första stycket nämnda konventionen.
Utmärkningen får göras redan i fredstid. Riksantikvarieämbetet
skall efter samråd med Försvarsmakten meddela de föreskrifter
som behövs för att uppgiften skall utföras. Förordning (2001:609).

26 § På allmänna kartor får rödakorsmärket användas för att
märka ut sjukvårdsenheter och det internationella
kännetecknet för anläggningar och installationer som
innehåller farliga krafter användas för att märka ut
kärnkraftverk enligt Lantmäteriets föreskrifter.
Förordning (2014:1336).

Folkrättsliga rådgivare

27 § I Försvarsmaktens krigsorganisation skall det finnas
folkrättsliga rådgivare till det antal som Försvarsmakten
beslutar. Dessa skall vara placerade i högre staber och ha till
uppgift att ge militära chefer råd om hur folkrättens regler i
krig och under neutralitet skall tillämpas. Rådgivarna skall
också delta i stabernas planläggning.

En sådan folkrättslig rådgivare får den tjänstegrad som
Försvarsmakten beslutar. Förordning (1998:174).

28 § I Försvarsmaktens fredsorganisation skall det i
Försvarsmaktens högkvarter finnas befattningshavare med
folkrättslig kompetens. I Försvarsmaktens fredsorganisation i
övrigt skall det finnas folkrättsliga rådgivare till det antal
som Försvarsmakten beslutar. Dessa befattningshavare skall
medverka i utbildningen av Försvarsmaktens personal om hur
folkrättens regler i krig och neutralitet skall tillämpas och i
övrigt ge respektive chef råd i folkrättsliga frågor.
Förordning (1998:174).

29 § Försvarsmakten får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av bestämmelserna i 27 och 28 §§ om
folkrättsliga rådgivare och befattningshavare med folkrättslig
kompetens i Försvarsmakten. Förordning (1998:174).

30 § har upphävts genom förordning (2000:903).

31 § I varje länsstyrelses krigsorganisation
skall det finnas två folkrättsliga rådgivare med uppgift att ge
länsledningen samt kommunerna inom länet råd om hur folkrättens regler
i krig och under neutralitet skall tillämpas. Rådgivarna skall också
delta i länsstyrelsens planläggning och utbildningsverksamhet.
Förordning (1994:1356).

31 a § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela
de föreskrifter som behövs för verkställigheten av
bestämmelserna i 31 § om folkrättsliga rådgivare.
Förordning (2008:1007).

32 § De folkrättsliga rådgivarna och befattningshavarna med
folkrättslig kompetens skall vara jurister.
Förordning (1998:174).

Rapportering och uppföljning

33 § Överträdelser av den internationella humanitära rätten i väpnade
konflikter skall rapporteras till regeringen.

34 § Har upphävts genom förordning (2000:903).

Övergångsbestämmelser

2010:524

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

2. För skyddsområdesvakter enligt lagen (1990:217) om skydd
för samhällsviktiga anläggningar m.m. gäller 3 § i sin äldre
lydelse till och med den 31 december 2011.