Förordning (1990:1235) om kommunala föreskrifter om tillfällig försäljning

SFS nr
1990:1235
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
1990-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:233
Upphävd
2012-10-01

1 § Kommunerna får meddela föreskrifter om tillståndskrav enligt 3 §
lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning.

2 § En kommuns föreskrifter enligt 1 § skall på kommunens bekostnad
kungöras i länets författningssamling så snart det kan ske.

Föreskrifterna skall genom kommunens försorg anslås och föras in i minst
en ortstidning.

3 § Kommunen skall se till att tryckta exemplar av föreskrifterna finns
tillgängliga för allmänheten.

4 § Kommunen skall sända ett tryckt exemplar av föreskrifterna till
konsumentverket.