Taxeringsförordning (1990:1236)

SFS nr
1990:1236
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1990-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1261
Upphävd
2012-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1293

1 § Begrepp som används i denna förordning har samma innebörd
som i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen
(1997:483). Förordning (1997:803).

1 a § Beslut i ett ärende enligt taxeringslagen (1990:324) får sättas
upp i form av ett elektroniskt dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll
och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.
Förordning (1994:1970).

Utredning i taxeringsärenden m.m.

2 § Självdeklarationer och andra handlingar som har lämnats
till ledning för taxering enligt bestämmelserna i lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter eller
upprättats eller för granskning omhändertagits av Skatteverket
vid taxeringskontroll, skall förvaras på sådant sätt att
obehöriga inte kan komma åt dem och om möjligt hållas skilda
från andra handlingar. Förordning (2003:948).

3 § Handlingar som har tillhandahållits enligt 3 kap. 16 § tredje
stycket taxeringslagen (1990:324) får granskas endast av
tjänsteman som Skatteverket bestämmer. Förordning (2003:948).

4 § Den som skall utföra, biträda vid eller leda en
taxeringsrevision skall, innan han första gången utför ett
sådant arbete, upplysas om gällande bestämmelser om sekretess.
Motsvarande gäller den som förordnats enligt 5 § att delta vid
revision. Den som tagit emot en sådan upplysning skall
skriftligen bekräfta detta. Förordning (2001:338).

5 § Skatteverket får förordna deltagare i utbytesprogram inom
skatteområdet att delta vid revisionen, om utbytesprogrammet
sker inom ramen för samarbete i Europeiska unionen, Nordiska
ministerrådet eller annars följer av en överenskommelse som
Sverige har ingått med en främmande stat. Förordning (2003:948).

6 § Räkenskapsböcker och andra handlingar som överlämnats för
taxeringsrevision får inte hållas tillgängliga för någon annan
än revisorn, den som biträder denne, den tjänsteman som leder
revisionsarbetet och i förekommande fall granskningsledare som
förordnats med stöd av lagen (1994:466) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet samt den som
förordnats enligt 5 § att delta vid revisionen.
Förordning (2003:948).

6 a § Vid taxeringsrevision som utförs med stöd av 3 kap.
taxeringslagen (1990:324) eller lagen (1998:514) om särskild
skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. gäller inte
anmälningsskyldigheten enligt 36 § första stycket
personuppgiftslagen (1998:204) för Skatteverkets
behandling av personuppgifter hos den granskade. Detsamma
gäller sådan behandling som Skatteverket utför vid
tillämpningen av lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i
beskattningsförfarandet. Förordning (2003:948).

Underrättelse om beslut av Skatteverket m.m.

7 § Underrättelse om taxeringsbeslut lämnas i besked om
slutlig skatt enligt 11 kap. 15 § skattebetalningslagen
(1997:483) för skattskyldig som inte är skyldig att lämna
självdeklaration och som endast har haft intäkt av kapital

1. från vilken det gjorts skatteavdrag enligt 5 kap. 8 §
skattebetalningslagen, eller

2. i form av schablonintäkt som kontrolluppgift har lämnats om
enligt 11 kap. 10 § eller 16–20 §§ lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Underrättelsen ska då innehålla upplysning om

1. kontrolluppgifter enligt 8 och 9 kap. lagen om
självdeklarationer och kontrolluppgifter, såvitt avser
utbetalarens namn, utbetalt belopp och belopp för preliminär
skatt i fråga om varje kontrolluppgift,

2. kontrolluppgifter avseende schablonintäkt såvitt avser
kontrolluppgiftslämnarens namn och uträknad schablonintäkt i
fråga om varje kontrolluppgift, samt

3. intäkt av kapital.

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om vilka
upplysningar som ska lämnas i underrättelsen.
Förordning (2011:1293).

8 § Har upphävts genom förordning (2000:516).

9 § Underrättelse om taxeringsbeslut som innefattar avvikelse från
självdeklaration i annat fall än som avses i 10 § eller skönstaxering i
avsaknad av självdeklaration samt omprövningsbeslut och beslut
om särskild avgift skall undertecknas av den tjänsteman som fattat
beslut i ärendet eller, om ärendet avgjorts i skattenämnd, av
ordföranden eller föredraganden vid nämndens sammanträde.
Förordning (1994:1970).

10 § Underrättelse om taxeringsbeslut som innefattar avvikelse
från en självdeklaration får ske genom anmärkning på beskedet
om slutlig skatt, om avvikelsen leder till lägre taxering och
avser uppenbar felräkning eller uppenbart felaktig överföring
av belopp i självdeklarationen eller uppenbar felaktighet i
fråga om intäkt som uppburits i form av pension enligt
socialförsäkringsbalken för tid, under vilken den
skattskyldige inte varit bosatt i landet.

Underrättelse om taxeringsbeslut som innefattar avvikelse från
en självdeklaration får ske genom anmärkning på beskedet om
slutlig skatt under förutsättning att

1. avvikelsen föranleds av kontrolluppgift som ska lämnas utan
föreläggande enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer
och kontrolluppgifter,

2. avvikelsen innebär rättelse av en uppgift som är förtryckt
i deklarationen och

3. den skattskyldige getts tillfälle att yttra sig över
innehållet i kontrolluppgiften och inte haft något att erinra
mot denna.

En underrättelse enligt första eller andra stycket får inte
ske om särskilda skäl talar emot det. Närmare föreskrifter om
underrättelse får meddelas av Skatteverket.
Förordning (2010:1675).

11 § Underrättelse till den skattskyldige skall sändas i vanligt brev.
Är det av betydelse att få bevis för att ett föreläggande eller annan
handling kommer den skattskyldige eller annan till handa skall dock
delgivning ske.

Har vite förelagts skall den som avses med föreläggandet delges detta.

Den skattskyldige skall delges ett beslut som meddelas efter den 30 juni
femte året efter det taxeringsår som beslutet avser och som innebär att
den skattskyldige inte får fullt bifall till sin begäran om omprövning
eller att Skatteverket på eget initiativ omprövar beslut till den
skattskyldiges nackdel. Förordning (2003:948).

12 § Har upphävts genom förordning (1992:1670).

13 § Har upphävts genom förordning (1992:1670).

14 § Har upphävts genom förordning (1992:1670).

15 § Har upphävts genom förordning (1992:1670).

Taxeringsuppgiftsregister

16 § Har upphävts genom förordning (2001:597).

Övriga bestämmelser

Föreläggande

17 § Ett föreläggande enligt 3 kap. 5 § taxeringslagen (1990:324) skall
innehålla en uppmaning att följa föreläggandet inom viss, efter
omständigheterna anpassad tid. Den skattskyldige skall dock få minst fem
dagar på sig efter det att han fått föreläggandet.

17 a § Om Skatteverket avser att utfärda föreläggande enligt 3
kap. 5 § taxeringslagen (1990:324), skall en enhet inom
Skatteverket som medverkar vid brottsutredningar på begäran
ange om det i enhetens verksamhet finns uppgifter som innebär
att ett föreläggande inte får förenas med vite.
Förordning (2006:589).

Underrättelse om beslut av domstol

18 § Allmän förvaltningsdomstol skall underrätta Skatteverket
om beslut i mål enligt taxeringslagen (1990:324) även i de fall
verket inte är part i målet. Förordning (2003:948).

19 § Har upphävts genom förordning (2003:948).

20 § Förvaltningsrätten skall underrätta kommunen om beslut i
mål om taxering som innebär ändring i Skatteverkets beslut, om
inte beslutet har fattats av en lagfaren domare ensam eller
kommunen i egenskap av part skall underrättas om beslutet
enligt 31 § förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Underrättelseskyldigheten enligt första stycket i fråga om
beslut som fattats av kammarrätt skall fullgöras av
Skatteverket. Förordning (2009:880).

21 § Har upphävts genom förordning (2003:948).

Anmälan om brott enligt skattebrottslagen m. m.

22 § Skatteverket skall, utöver vad som följer av 17 §
skattebrottslagen (1971:69), göra anmälan till åklagaren så
snart det finns anledning att anta att någon har begått brott
enligt 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen
(2005:551), 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande
av pensionsutfästelse m.m., 11 kap. 5 § eller 17 kap. 7 §
brottsbalken. Detta gäller dock inte om det kan antas att
brottet inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av
annat skäl inte behövs. I anmälan skall anges de omständigheter
som utgjort grund för misstanken om brott.

Skatteverket får utom i fråga om brott enligt 17 kap. 7 §
brottsbalken fullgöra anmälningsskyldigheten till sådan
särskild enhet inom verket som skall medverka vid
brottsutredning, om det inte finns skäl att anta att brottet
föranleder annan påföljd än böter och den misstänkte kan antas
erkänna gärningen. Detta gäller dock endast om den misstänkte
fyllt tjugoett år. Förordning (2005:564).

23 § Har mål om brott som avses i skattebrottslagen (1971:69)
förklarats vilande i avvaktan på utgången i ärende eller mål om
taxering, skall i taxeringsärendet eller taxeringsmålet
åtgärder som ankommer på Skatteverket eller förvaltningsrätt
vidtas snarast möjligt. På akten i taxeringsärendet eller
taxeringsmålet skall på tydligt sätt utmärkas att utgången i
taxeringsärendet eller taxeringsmålet är av betydelse för
brottmål vid allmän domstol. Förordning (2009:880).

Underrättelse till statistiska centralbyrån

24 § Skatteverket skall under taxeringsåret till Statistiska
centralbyrån lämna preliminära uppgifter om de beräknade
sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna vid taxeringen
under året. Skatteverket bestämmer efter samråd med Statistiska
centralbyrån vid vilka tidpunkter uppgifterna skall översändas.

Skatteverket skall senast den 15 december under taxeringsåret
till Statistiska centralbyrån översända uppgifter om de
sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna vid taxeringen
under året. Förordning (2003:948).

Verkställighetsföreskrifter m. m.

25 § Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs om verkställighet av taxeringslagen (1990:324).
Förordning (2003:948).

26 § Avgift tas ut för att Skatteverket efter begäran lämnar ut
utdrag ur taxeringsuppgiftsregister eller annat bevis om åsatt taxering
eller debitering av skatt. För avgiftens storlek m. m. gäller
bestämmelserna i 20–24 §§ avgiftsförordningen (1992:191). För varje år
och person som avses med handlingen tas avgift ut enligt avgiftsklass A.

Någon avgift tas inte ut om handlingen behövs för ansökan om särskild
social förmån eller utfärdas på begäran av en kommun.
Förordning (2003:948).

27 § Den som vill begära omprövning av eller överklaga
Skatteverkets eller förvaltningsrätts beslut är berättigad till
att kostnadsfritt få utdrag av protokoll eller annan expedition
som bör utfärdas till följd av Skatteverkets eller
förvaltningsrättens beslut. Förordning (2009:880).

Övergångsbestämmelser

1990:1236

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, då
taxeringsförordningen (1957:513) skall upphöra att gälla. Bestämmelserna
i 50 §, 51 § 1 mom. första stycket och 53 § i den gamla förordningen
skall dock tillämpas vad gäller ärenden eller mål avseende 1990 och
tidigare års taxeringar. Vad som sägs om lokal skattemyndighet skall då
gälla skattemyndighet.

1992:40

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1992 och tillämpas
första gången vid 1992 års taxering.

1994:1402

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas
första gången vid 1995 års taxering.

1997:803

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998 och
tillämpas första gången, såvitt avser 16 §, vid 1998 års
taxering, och i övrigt vid 1999 års taxering.

2. Äldre bestämmelser i 16 § andra stycket 8 tillämpas
fortfarande i fråga om inkomster som hänför sig till tid före
utgången av år 1997.

2000:857

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och
tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

2001:1248

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och
tillämpas första gången vid 2002 års taxering. De äldre
bestämmelserna i 7 och 10 §§ tillämpas för kontrolluppgifter
som skall lämnas enligt den upphävda lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter.

2003:948

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre
föreskrifter i 27 § gäller fortfarande för skattemyndighets

2011:1293

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2011 och
tillämpas första gången vid 2013 års taxering.