Förordning (1990:1237) om självdeklaration och kontrolluppgifter

SFS nr
1990:1237
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1990-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:1244
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:1081

1 § Skattemyndigheten skall i den utsträckning som riksskatteverket
föreskriver till uppgiftsskyldig översända blanketter för
kontrolluppgifter och sammandrag av kontrolluppgifter som avses i lagen
(1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter. Blanketterna skall
vara förtryckta med de uppgifter verket bestämmer.

2 § Deklarationsblanketter och blanketter för övriga uppgifter, till
vilka formulär har fastställts, skall kostnadsfritt tillhandahållas hos
skattemyndighet.

Skattemyndigheten får sörja för att blanketter också tillhandahålls hos
andra statliga eller kommunala organ eller på annat lämpligt sätt.

3 § Med avvikelse från vad som i 4 kap. 13 § lagen (1990:325)
om självdeklaration och kontrolluppgifter är föreskrivet om
förstörande av självdeklarationer och andra till ledning för
taxering avgivna uppgifter och av myndighet vid taxeringskontroll
upprättade handlingar skall följande gälla.

Vissa av de handlingar som avses i första stycket skall undantas
från gallring, nämligen handlingar som avser aktiebolag eller
ekonomisk förening som har taxerats i Göteborgs kommun eller
kommun som ligger i Östergötlands, Gotlands eller Västernorrlands
län.

Handlingar som i annat fall upprättats vid taxeringsrevision får
bevaras under längre tid om det behövs med hänsyn till
omständigheterna. Förordning (1993:1104).

4 § Den som har att ta emot självdeklarationer eller andra uppgifter
skall genast sända vad som tagits emot till skattemyndigheten.

Lämnas en självdeklaration efter utgången av föreskriven tid, skall
dagen för avlämnandet med stämpel eller på annat beständigt sätt
antecknas på deklarationen.

Inkommer kontrollmaterial till skattemyndigheten efter utgången av
november månad taxeringsåret skall materialet förses med uppgift om den
dag då det kom in till myndigheten. Förordning (1992:980).

4 a § Beslut i ett ärende enligt lagen (1990:325) om självdeklaration
och kontrolluppgifter får sättas upp i form av ett elektroniskt
dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll
och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.
Förordning (1994:1973).

5 § Ett föreläggande enligt lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter att lämna självdeklaration, kontrolluppgift eller
annan uppgift skall innehålla en uppmaning att följa föreläggandet inom
viss, efter omständigheterna anpassad tid. Den skattskyldige skall dock
få minst fem dagar på sig efter det att han fått föreläggandet.

6 § Riksskatteverket får till utgången av år 2001 medge att
uppgifter enligt 2 kap. 19 § lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter lämnas med hjälp av
automatisk databehandling på annat sätt än i form av ett
elektroniskt dokument. Förordning (1997:1081)

7 § har upphävts genom förordning (1996:603).

8 § Riksskatteverket skall meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs om verkställighet av lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter.

Övergångsbestämmelser

1996:603

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996. Äldre bestämmelser
tillämpas dock fortfarande i fråga om gärningar som begåtts före
ikraftträdandet.

2001:1244

3. Den upphävda förordningen om självdeklaration och
kontrolluppgifter skall fortfarande tillämpas i de fall den
upphävda lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter enligt punkten 2 av övergångsbestämmelserna
till lagen (2001:1227) om självdeklarationer och
kontrolluppgifter skall tillämpas.