Lag (1990:128) om befrielse i vissa fall från särskild avgift enligt 3 § lagen (1979:609) om allmän investeringsfond

SFS nr
1990:128
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-04-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:487
Upphävd
1997-01-01

Vid 1990 års taxering skall särskild avgift enligt 3 § tredje stycket
lagen (1979:609) om allmän investeringsfond inte tas ut om inbetalning
som skulle ha gjorts senast den 15 februari 1990 i stället görs senast
den 15 mars 1990. Görs inbetalning efter den 15 mars 1990 utgår avgift
med 6 % av det för sent inbetalade beloppet.

Övergångsbestämmelser

1996:487

Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om 1990 års taxering.