Förordning (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

SFS nr
1990:1293
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1990-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:1106
Upphävd
2004-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:275

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Med skatteförvaltningen avses i denna förordning riksskatteverket
och skattemyndigheterna. Förordning (1998:411).

2 § Riksskatteverket är chefsmyndighet inom skatteförvaltningen.

2 kap. Riksskatteverket

Uppgifter

1 § Riksskatteverket är central förvaltningsmyndighet för
frågor om skatter, socialavgifter, mervärdesskattebaserad
avgift till EU-budgeten, registrering av bouppteckningar,
folkbokföring och brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om
skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar, om något
annat inte följer av särskilda föreskrifter.
Förordning (2001:341).

2 § Verket skall särskilt

1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag enligt
särskilda bemyndiganden,

2. genom allmänna råd och uttalanden verka för lagenlighet,
följdriktighet och enhetlighet vid rättstillämpningen inom
verksamhetsområdet,

3. ange mål och riktlinjer för skattemyndigheternas verksamhet
samt följa upp och analysera resultatet av denna,

4. fördela de ekonomiska och andra resurser som ställs till
skatteförvaltningens förfogande samt följa upp
skattemyndigheternas ekonomi- och personalredovisning,

5. ansvara för beräkningsunderlag m.m. för den
mervärdesskattebaserade avgiften till EU-budgeten i enlighet
med rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj
1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna
medel som härrör från mervärdesskatt.

Verket skall även i övrigt enligt de riktlinjer som
statsmakterna har angett meddela de föreskrifter och andra
beslut som behövs för att uppnå samordning, rationalisering och
enhetlighet vid arbetet inom skatteförvaltningen.
Förordning (1999:927).

3 § Inom skatteförvaltningens verksamhetsområde företräder
verket staten vid domstol om det inte särskilt föreskrivs att
detta ankommer på skattemyndigheten.

Verket får bestämma att en skattemyndighet eller en
kronofogdemyndighet skall företräda staten i ett visst ärende
eller en viss grupp av ärenden. Förordning (1997:1174).

4 § Verket skall årligen lämna budgetunderelag eller underlag
fördjupad prövning för skatteförvaltningen. Förordning (1998:411).

5 § Bestämmelser om verkets uppgifter inom exekutionsväsendet finns i
förordningen (1988:784) med instruktion för exekutionsväsendet.

6 § Bestämmelser om Riksskatteverkets medverkan i
totalförsvaret finns i förordningen (2002:472) om åtgärder för
fredstida krishantering och höjd beredskap.
Förordning (2002:529).

Verksförordningens tillämpning

7 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Riksskatteverket med undantag av 2-5, 17, 19, 21, 23, 32, 34 och
35 §§. Förordning (1995:1656).

Myndighetens ledning

8 § Riksskatteverkets generaldirektör är chef för verket.

9 § Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

Styrelsen

10 § Riksskatteverkets styrelse består av högst tio personer,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens
ordförande. Förordning (1995:1656).

Organisation

11 § Vid Riksskatteverket skall det finnas en eller flera
avdelningar för vart och ett av verksamhetsområdena skatt och
exekution.

Riksskatteverkets avdelning för ADB-service skall utgöra en särskild
resultatenhet vars verksamhet finansieras med ersättningar från
användarna.

I övrigt bestämmer Riksskatteverket sin organisation.
Förordning (1995:1656).

12 § Till Skatterättsnämnden enligt lagen (1998:189) om
förhandsbesked i skattefrågor och Forskarskattenämnden enligt
lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden finns det inom verket
ett gemensamt kansli som leds av en kanslichef.
Förordning (2000:886).

Personalföreträdare

13 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Riksskatteverket med det undantag som följer av 15 §.
Förordning (2000:515).

Personalansvarsnämnden

14 § Riksskatteverkets personalansvarsnämnd prövar följande
frågor för hela skatteförvaltningen:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden,
dock inte i fråga om provanställning eller när den anställde själv
ansökt om entledigande på grund av sjukdom,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan,

4. avstängning. Förordning (1994:984).

15 § Personalansvarsnämnden består av generaldirektören, en
företrädare för vart och ett av verksamhetsområdena skatt och
exekution, chefen för personalavdelningen och två företrädare
för personalen. Företrädarna för personalen skall ha personliga
ersättare. Företrädarna för personalen och deras ersättare
utses av styrelsen efter förslag av de två
arbetstagarorganisationer som har flest medlemmar inom
skatteförvaltningen och exekutionsväsendet.
Förordning (2000:515).

Styrelsens ansvar och uppgifter

16 § Styrelsen får överlåta åt generaldirektören att besluta om
sådana föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen (1995:1322).
Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller
i övrigt av större vikt. Förordning (1995:1656).

Ärendenas handläggning

17 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall
avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver
prövas av generaldirektören får de avgöras av någon annan
tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i
särskilda beslut. Förordning (1997:1174).

Anställningar m.m.

18 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en
bestämd tid.

Överdirektören samt kanslichefen vid Skatterättsnämnden och vid
Forskarskattenämnden anställs genom beslut av regeringen efter
anmälan av generaldirektören.

Andra arbetstagare anställs av Riksskatteverket. Förordning (1995:1656).

19 § har upphävts genom förordning (1995:1656).

20 § har upphävts genom förordning (1991:183).

21 § har upphävts genom förordning (1991:183).

22 § har upphävts genom förordning (1991:183).

23 § har upphävts genom förordning (1991:183).

24 § har upphävts genom förordning (1991:183).

25 § har upphävts genom förordning (1991:183).

26 § har upphävts genom förordning (1991.183).

3 kap. Skattemyndigheterna

Uppgifter

1 § Skattemyndigheten är regional förvaltningsmyndighet för
frågor om skatter, socialavgifter, pensionsgrundande inkomst,
registrering av bouppteckningar, folkbokföring och
brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om
skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar, om något
annat inte följer av särskilda föreskrifter.
Förordning (2001:341).

2 § Skattemyndigheten skall bistå länsstyrelserna i de län som
ingår i myndighetens verksamhetsområde i arbetet med de
allmänna valen. Myndigheten skall årligen upprätta allmän
röstlängd samt inför allmänna val upprätta röstkort.

Skattemyndigheten skall bestyrka skriftlig uppgift om sökandens
ekonomiska förhållanden vid ansökan om fri rättshjälp hos
Europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna.
Förordning (1998:411).

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
skattemyndigheterna med undantag av 2-5, 9, 13, 15-17, 19, 21, 30 och
32-35 §§. Förordning (1995:1656).

I fråga om beslut som fattas genom automatisk databehandling skall
31 § verksförordningen tillämpas endast när det gäller uppgift om
dagen för beslutet och beslutets innehåll. Förordning (1995:1656).

Myndighetens ledning

4 § Regionskattechefen är chef för skattemyndigheten.
Förordning (1998:411).

Styrelsen

5 § Skattemyndighetens styrelse består av högst tio personer.
Regionskattechefen ingår i styrelsen och är dess ordförande. En av
ledamöterna är vice ordförande. Förordning (1998:411).

Organisation

6 § I varje region finns en skattemyndighet med det namn, den
sätesort och det geografiska verksamhetsområde som anges i
följande uppställning.

Myndighetens namn Län som ingår i
och sätesort verksamhetsområdet

Skattemyndigheten i Stockholms och Gotlands län
Stockholm

Skattemyndigheten i Uppsala, Södermanlands och Västman-
Västerås lands län

Skattemyndigheten i Östergötlands och Jönköpings län
Linköping

Skattemyndigheten i Kronobergs, Kalmar, Blekinge och
Växjö Hallands län

Skattemyndigheten i Skåne län
Malmö

Skattemyndigheten i Västra Götalands län
Göteborg

Skattemyndigheten i Värmlands och Örebro län
Örebro

Skattemyndigheten i Dalarnas och Gävleborgs län
Gävle

Skattemyndigheten i Västernorrlands och Jämtlands län
Östersund

Skattemyndigheten i Västerbottens och Norrbottens län
Luleå
Förordning (1998:411).

7 § Vid en skattemyndighet som medverkar i brottsutredningar
enligt lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i
brottsutredningar skall det finnas en särskild enhet för denna
arbetsuppgift.

Vid skattemyndigheterna får det i övrigt finnas de avdelningar,
skattekontor och enheter som Riksskatteverket bestämmer. Vid
Skattemyndigheten i Örebro skall det dock finnas en
fordonsskatteenhet.

I taxeringslagen (1990:324) är föreskrivet att det vid varje
skattekontor skall finnas en skattenämnd.
Förordning (2000:515).

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
skattemyndigheterna.

Personalansvar

9 § I 2 kap. 14 och 15 §§ finns bestämmelser om personalansvarsnämnd.

10 § Statens ansvarsnämnd beslutar enligt 34 § lagen (1994:260) om
offentlig anställning också när det gäller chefen för en avdelning,
ett skattekontor eller en enhet. Förordning (1995:1656).

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 § Styrelsen skall fatta beslut

– om årsbudget och andra väsentliga ekonomiska ärenden,

– med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter.
Förordning (2003:275).

Interna föreskrifter

12 § Skattemyndigheten beslutar om sin egen arbetsordning inom ramen för
den normalarbetsordning som riksskatteverket fastställer.

Ärendenas handläggning m. m.

13 § Regionskattechefen skall avgöra ärenden som inte skall avgöras
av styrelsen, skattenämnd eller personalansvarsnämnden vid
Riksskatteverket.

Beslut som fattas genom automatisk databehandling skall anses
fattade av regionskattechefen.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver avgöras av
regionskattechefen, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta
skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Tredje stycket gäller inte föreskrifter. Förordning (1998:411).

14 § har upphävts genom förordning (1995:1656).

Anställningar m.m.

15 § Regionskattechefen anställs genom beslut av regeringen efter
anmälan av Riksskatteverket. Länsskattechefen får anställas tills
vidare. Anställningen får begränsas att gälla längst till en viss
tidpunkt.

Chefen för en avdelning, ett skattekontor eller en enhet anställs
genom beslut av Riksskatteverket efter förslag av skattemyndigheten.
Riksskatteverket får uppdra åt en skattemyndighet att anställa chefer
för ett skattekontor eller en enhet.

Andra arbetstagare anställs av skattemyndigheten.
Förordning (1998:411).

16 § Andra styrelseledamöter än regionskattechefen utses av regeringen
för en bestämd tid. Förordning (1998:411).

Skattenämnden

17 § I taxeringslagen (1990:324) och mervärdesskattelagen
(1994:200) finns bestämmelser om skattenämndens sammansättning och
uppgifter, beslutförhet, förordnande av ordförande och vice ordförande
samt val av ledamöter. Förordning (1994:228).

18 § Riksskatteverket skall, efter förslag av skattemyndigheten,
Förordning (1995:1656).

1.fastställa det antal valda ledamöter som skall finnas vid varje
skattekontor,

2. fastställa det antal vice ordförande som skall finnas vid varje
skattekontor,

3. besluta om en skattenämnd skall bestå av flera avdelningar.

Beslut enligt första stycket skall avse en period på fyra år, räknat
från och med året efter det år då val i hela landet till landstings-
och kommunfullmäktige ägt rum.

Riksskatteverket får ändra beslut enligt denna paragraf om det finns
särskilda skäl. Nytt beslut skall avse återstoden av den period som
anges i andra stycket.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller i tillämpliga delar vid
förordnande av ordförande eller vice ordförande i en skattenämnd.
Förordning (1995:1656).

19 § Beslut enligt 18 § första stycket 1 skall meddelas senast den 30
september året före periodens början.

Beslut enligt 18 § första stycket 2 och 3 skall meddelas senast den 30
november året före periodens början.

Beslut får fattas efter dessa tidpunkter om det finns särskilda skäl.

20 § Består skattenämnden av flera avdelningar bestämmer
skattemyndigheten fördelningen av ärenden mellan avdelningarna.

Skattemyndigheten bestämmer ordförandens, vice ordförandenas och övriga
ledamöters tjänstgöring i skattenämnden. Fördelningen av de övriga
ledamöternas tjänstgöring skall ske efter samråd med dem.

Till sammanträde med skattenämnden skall fem övriga ledamöter kallas.

Vid skattenämndens sammanträden skall protokoll föras.

21 § I 18 och 19 §§ förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
omröstning vid skiljaktiga meningar vid en överläggning och om rätt att
få avvikande mening antecknad.

22 § Skattemyndigheten skall betala ersättning till ledamöter i en
skattenämnd som deltagit i sammanträde med nämnden. För beräkning av
ersättningen gäller bestämmelserna i förordningen (1982:814) om
ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom
domstolsväsendet m.m., varvid i fråga om arvode bestämmelsen för
nämndemän i länsrätterna tillämpas. Förordning (1996:1130).

4 kap. Överklagande

1 § har upphävts genom förordning (1994:984).

2 § har upphävts genom förordning (2001:1025).

3 § har upphävts genom förordning (1994:984).

4 § Andra beslut av skattemyndigheten än beslut som enligt
22 a § förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol får överklagas hos Riksskatteverket, om
något annat inte är särskilt föreskrivet. Förordning (1998:1359).

5 § Andra beslut av Riksskatteverket än beslut som enligt 22 a §
förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol får överklagas hos regeringen, om något
annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten
att överklaga eller andra föreskrifter. Riksskatteverkets
beslut enligt 3 kap. 18 § och beslut i ett överklagat ärende
får dock inte överklagas. Förordning (1998:1095).

Övergångsbestämmelser

1990:1293

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, då förordningen
(1988:832) med instruktion för skatteförvaltningen skall upphöra att
gälla.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 7 § om skattemyndigheternas organisation
skall tillämpas från och med den 1 januari 1992. Riksskatteverket får
besluta, att bestämmelserna skall tillämpas för en skattemyndighet före
denna tidpunkt.

Intill dess de nya bestämmelserna börjar tillämpas gäller att det vid
skattemyndigheten skall finnas skattekontor samt de enheter som anges i
3 kap. 7 § förordningen (1988:832) med instruktion för
skatteförvaltningen. Under samma tid gäller att taxeringsenheten eller,
i Gotlands län, taxerings-, uppbörds- och dataenheten vid tillämpning av
bestämmelserna om skattenämnd skall anses som ett skattekontor.

1991:183

Denna förordning träder i kraft såvitt avser 3 kap. 7 § den 15 maj 1991
och i övrigt den 1 juli 1991.

1993:194

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1993. Det som sägs om
allmänt ombud i 4 kap. 3 § i dess lydelse före nämnda dag skall
dock gälla till utgången av juni 1993.

1994:228

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Den äldre lydelsen
av 3 kap. 17 § gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som
hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

1998:411

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Riksskatteverket får under år 1998 besluta vilka
avdelningar, skattekontor och enheter som skall finnas vid
skattemyndigheterna fr.o.m. den 1 januari 1999.

3. Chefen för en avdelning, ett skattekontor eller en enhet vid
en skattemyndighet får anställas under år 1998, med tillträde
den 1 januari 1999 eller vid en senare tidpunkt, genom beslut
av Riksskatteverket efter förslag av den av regeringen
anställde chefen för den nya myndigheten (regionskattechefen).

Riksskatteverket får uppdra åt regionskattechefen att anställa
chefer för ett skattekontor eller en enhet.

4. Andra arbetstagare än de som avses i punkt 3 får under år
1998 anställas av regionskattechefen.

5. Riksskatteverket respektive regionskattechefen får under år
1998 besluta i personaladministrativa frågor som har samband
med anställningsbeslut som Riksskatteverket eller
regionskattechefen har fattat med stöd av punkt 3 eller 4.

6. Beslut om anställningar som har fattats av
regionskattechefen får överklagas hos Riksskatteverket.

1998:1095

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

1998:1359

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

2001:341

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.
Riksskatteverket ansvarar för drift och underhåll av det
nuvarande valdatasystemet till utgången av år 2001.