Förordning (1990:130) med instruktion för Arbetslivsfonden

SFS nr
1990:130
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1990-04-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:715
Upphävd
1996-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:991

Arbetslivsfonden

1 § Arbetslivsfonden består av dels en central arbetslivsfond, dels en
regional arbetslivsfond i varje län.

2 § Arbetslivsfonden har till uppgift att från den fond som avses i 2 §
lagen (1989:484) om arbetsmiljöavgift lämna bidrag till arbetsgivare för

1. utgifter för rehabiliteringsåtgärder för anställda med långvarigt
nedsatt hälsa,

2. utgifter för åtgärder för att nedbringa anställdas sjukfrånvaro samt

3. utgifter för investeringar för bättre arbetsmiljö i den mån det inte
enligt lag eller annan författning åligger arbetsgivaren att göra sådan
investering.

3 § Arbetslivsfonden skall samråda med arbetsmarknadens parter samt
andra organisationer och myndigheter i den utsträckning som behövs för
verksamheten.

4 § Bidrag från arbetslivsfonden skall, i enlighet med fastställda
riktlinjer, bygga på samverkan mellan arbetsmarknadens parter.

Den centrala arbetslivsfonden

Uppgifter

5 § Den centrala arbetslivsfonden skall som chefsmyndighet svara för att
fastställda mål och riktlinjer för verksamheten vid arbetslivsfonden
uppfylls samt fatta beslut i riks- eller branschövergripande frågor.

6 § Den centrala arbetslivsfonden skall särskilt

1. besluta om riktlinjer för verksamheten, svara för att verksamheten
får en ändamålsenlig organisation, svara för fördelning av
arbetslivsfondens medel till de regionala arbetslivsfonderna samt beakta
behovet av samordning av bidragsgivningen,

2. övervaka att bidrag som arbetslivsfonden beviljat kommer till avsedd
användning och se till att resultaten av de olika verksamheter som
kommer till stånd genom fondens medel offentliggörs på lämpligt sätt.

7 § Den centrala arbetslivsfonden skall varje år före den 1 april till
regeringen redovisa en plan för den allmänna inriktningen av fondens
verksamhet under det följande budgetåret.

Före den första december varje år skall fonden lämna en berättelse och
årsredovisning till regeringen om fondens verksamhet under det senaste
budgetåret.

Styrelsen

8 § Den centrala arbetslivsfonden leds av en styrelse som består av en
ordförande, fondens direktör och högst tio andra ledamöter. Styrelsen
utser inom sig en vice ordförande. Förordning (1992:984).

9 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

Organisation

10 § Vid den centrala arbetslivsfonden finns ett kansli som leds av
direktören.

11 § För beredning av ärenden som skall avgöras av styrelsen skall det
finnas de beredande och rådgivande organ som styrelsen bestämmer. Bland
dessa organ bör arbetarskyddsstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen och
riksförsäkringsverket finnas representerade.

Verksförordningens tillämpning

12 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på den centrala arbetslivsfonden:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

13 § Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 4–7, 9 och 10 §§ verksförordningen (1987:1100).

Personalföreträdarförordningen

14 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på den
centrala arbetslivsfonden.

Ärendenas handläggning

15 § Ärendena avgörs av styrelsen.

Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till
ordföranden, direktören eller någon annan som tjänstgör vid fonden att
avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av
styrelsen.

16 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är möjligt får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

17 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 15 §
andra stycket inte behöver föredras.

Tjänstetillsättningar m. m.

18 § Andra styrelseledamöter än direktören utses av regeringen för en
bestämd tid. Förordning (1992:956).

19 § Tjänsten som direktör tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av fonden.

20 § Bestämmelserna i 3 § 1 anställningsförordningen (1994:373) om
chefen för en förvaltningsmyndighet gäller direktören.
Förordning (1994:991).

De regionala arbetslivsfonderna

Uppgifter

21 § De regionala arbetslivsfonderna är länsmyndigheter för prövning av
ärenden om bidrag som inte skall avgöras av den centrala
arbetslivsfonden.

Styrelsen

22 § Varje regional arbetslivsfond leds av en styrelse som består av
chefen för kansliet och högst elva andra ledamöter. En av ledamöterna är
ordförande. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

För varje ledamot utom ordföranden och chefen för kansliet skall det
finnas en ersättare.

23 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

Organisation

24 § Vid den regionala arbetslivsfonden finns ett kansli som leds av en
chef.

25 § För beredning av ärenden som skall avgöras av styrelsen skall det
finnas de beredande och rådgivande organ som styrelsen bestämmer. Bland
dessa organ bör yrkesinspektionen, länsarbetsnämnden och den allmänna
försäkringskassan finnas representerade.

Verksförordningens tillämpning

26 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på den regionala arbetslivsfonden:

17 § om inhämtande av uppgifter,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut.

27 § Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 4–7 och 9 §§ verksförordningen (1987:1100).

Interna föreskrifter

28 § Den centrala arbetslivsfonden skall i en arbetsordning eller i
särskilda beslut meddela de föreskrifter som behövs om de regionala
fondernas organisation och formerna för deras verksamhet.

De regionala fonderna får själva meddela sådana föreskrifter inom ramen
för den arbetsordning eller de särskilda beslut som den centrala
arbetslivsfonden fastställer.

Ärendenas handläggning

29 § Ärendena avgörs av styrelsen.

Styrelsen får lämna över till ordföranden, chefen för kansliet eller
till någon annan som tjänstgör vid den regionala arbetslivsfonden att
avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av
styrelsen.

30 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är möjligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

31 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 29 §
andra stycket inte behöver föredras.

Tjänstetillsättningar m. m.

32 § Andra styrelseledamöter än chefen för kansliet utses av regeringen
för en bestämd tid. Ersättare utses på samma sätt. Förordning
(1992:956).

33 § Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av den regionala arbetslivsfonden.

34 § har upphävts genom förordning (1994:991).

Gemensamma bestämmelser

Överklagande

35 § Den regionala arbetslivsfondens beslut i ärenden om bidrag från
fonden får inte överklagas.

Den regionala arbetslivsfondens beslut i andra ärenden får överklagas
hos den centrala arbetslivsfonden.

36 § Den centrala arbetslivsfondens beslut i ärenden om bidrag från
fonden får inte överklagas. Detsamma gäller fondens beslut i överklagade
ärenden.

Den centrala arbetslivsfondens beslut i andra ärenden får överklagas hos
regeringen om något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Förvaltning av medel

37 § Arbetslivsfondens medel skall förvaltas av kammarkollegiet. För
förvaltningen gäller förordningen (1987:778) om placering av fondmedel
under kammarkollegiets förvaltning.

Övergångsbestämmelser

1990:130

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 37 § den 1 juli 1990, och i
övrigt den 1 maj 1990.

Beslut om att betala ut bidrag från fonden får dock inte fattas före den
1 juli 1990.