Lag (1990:1332) om avgifter för miljöfarliga batterier

SFS nr
1990:1332
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1990-12-13

1 § Denna lag gäller avgifter för hantering och import av sådana
miljöfarliga batterier som innehåller kvicksilver, kadmium eller bly.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
de föreskrifter om avgifter som behövs för att täcka samhällets
kostnader för att samla in och oskadliggöra batterier som är förbrukade
eller som inte längre används.

Avgiften får tas ut endast av den som yrkesmässigt hanterar eller
importerar batterier.