Förordning (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

SFS nr
1990:1334
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1990-10-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:523
Upphävd
2010-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:152

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns bestämmelser om verkställigheten
av lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar
m.m.

Skyddsobjekt

Beslut om skyddsobjekt

2 § Beslut enligt 3 och 7 §§ lagen (1990:217) om skydd för
samhällsviktiga anläggningar m.m. skall i fråga om objekt, som anges
i 4 § 1 och 2 samma lag och som disponeras huvudsakligen av
Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt
fattas av Försvarsmakten. Försvarsmakten skall också fatta dessa
beslut i fråga om sådana områden som anges i 4 § 6 samma lag.

I övrigt skall sådana beslut, utom vad beträffar riksdagens och
regeringens byggnader, fattas av länsstyrelsen i det län där objektet
finns.

Om ett beslut av länsstyrelsen inte kan avvaktas i fråga om områden
som anges i 4 § 4 eller 5 lagen om skydd för samhällsviktiga
anläggningar m.m. får ett tillfälligt beslut fattas av
Försvarsmakten. Ett tillfälligt beslut skall gälla till dess
länsstyrelsen beslutar i ärendet, dock längst i tre dygn.
Förordning (1996:408).

3 § Innan länsstyrelsen fattar ett beslut om att egendom, till vilken
staten har äganderätt eller nyttjanderätt, skall vara skyddsobjekt,
skall den myndighet som disponerar egendomen ges tillfälle att
yttra sig, om det kan ske utan att beslutet onödigt fördröjs. I
ärenden rörande egendom som disponeras både av myndigheter
som bedriver militär verksamhet och myndigheter som bedriver
civil verksamhet, skall Försvarsmakten höras. Förordning (1994:378).

Förbud mot tillträde m.m.

4 § Den myndighet som fattar ett beslut enligt 3 och 7 §§ lagen
(1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. skall se
till att innebörden av beslutet tydligt tillkännages genom skyltning
eller på annat sätt.

Bevakning av skyddsobjekt

5 § Den som utses till skyddsvakt skall vara godkänd av
länsstyrelsen i det län där han eller hon är bosatt. Den som
inom Försvarsmakten utses till skyddsvakt och som tillhör
myndighetens personal skall dock i stället vara godkänd av
Försvarsmakten.

Ett godkännande skall avse en bestämd tid, längst fem år, och
kan begränsas till att avse endast vissa skyddsobjekt.

För länsstyrelsens prövning av ansökan om godkännande av
skyddsvakt tas avgift ut. I fråga om ansökningsavgiftens
storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9-14 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2
tillämpas. Förordning (2006:152).

6 § Som skyddsvakt får endast den godkännas som har erforderlig
utbildning och som även i övrigt är lämplig för uppgiften.

7 § En skyddsvakt är skyldig att lyda en polismans order i fråga om
sådana åtgärder som sägs i 17 § lagen (1990:217) om skydd för
samhällsviktiga anläggningar m.m.

Skyldighet att vidta särskilda skyddsåtgärder

8 § Beslut i fråga om särskilda skyddsåtgärder enligt 19–21 §§ lagen
(1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. skall fattas
av länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs.

Militära skyddsområden

De militära skyddsområdena och deras omfattning

9 § De militära skyddsområdena är:

Kalix militära skyddsområde,

Bodens militära skyddsområde,

Holmögadds militära skyddsområde,

Hemsö militära skyddsområde,

Singö militära skyddsområde,

Söderarms militära skyddsområde,

Sandhamns västra militära skyddsområde,

Sandhamns östra militära skyddsområde,

Mörtö-Bunsöns militära skyddsområde,

Huvudskärs militära skyddsområde,

Muskö militära skyddsområde,

Landsorts militära skyddsområde,

Gotlands militära skyddsområde,

Karlskrona militära skyddsområde,

Stärnö militära skyddsområde,

Styrsö militära skyddsområde,

Marstrands militära skyddsområde.

De militära skyddsområdenas omfattning anges i bilagan till denna
förordning. Förordning (1996:190).

10 § De militära skyddsområdena skall utmärkas på allmänna
kartor i skala 1:500 000 och större och på sjökort i skala
1:250 000 och större. Försvarsmakten skall verka för att
uppgifter om de militära skyddsområdena i lämplig omfattning
tas in även på andra kartor och sjökort.

Försvarsmakten skall, under tid som anges i 24 § lagen
(1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m., se
till att de militära skyddsområdena tydligt utmärks genom
skyltning eller på annat sätt samt att allmänheten även i
övrigt informeras om bestämmelserna för skyddsområdena.
Förordning (1997:151).

11 § Försvarsmakten skall besluta i frågor om tillstånd för utlänningar
att uppehålla sig inom ett militärt skyddsområde. Innan beslut fattas
skall polismyndigheten höras. Förordning (1994:378).

12 § Av 24 § lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga
anläggningar m.m. framgår att utlänningens anknytning till Sverige
skall beaktas särskilt vid tillståndsprövningen. Därutöver skall man
beakta utlänningens personliga förhållanden i övrigt, ändamålet med
vistelsen, den avsedda färdvägen, vistelsens längd och risken för att
vistelsen medför att skyddsintresset äventyras.
Förordning (1996:1050).

Bevakning av militära skyddsområden

13 § Försvarsmakten skall, under tid som anges i 24 § lagen
(1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.,
ansvara för att de militära skyddsområdena bevakas.
Förordning (1997:151).

14 § Den som utses till skyddsområdesvakt skall vara godkänd av
länsstyrelsen i det län där han eller hon är bosatt. Den som
inom Försvarsmakten utses till skyddsområdesvakt och som
tillhör myndighetens personal skall dock i stället vara godkänd
av Försvarsmakten.

Ett godkännande skall avse en bestämd tid, längst fem år.
Förordning (2006:152).

15 § Som skyddsområdesvakt får endast den godkännas som har erforderlig
utbildning och som även i övrigt är lämplig för uppgiften.

16 § En skyddsområdesvakt är skyldig att lyda en polismans order i fråga
om sådana åtgärder som avses i 32 § lagen (1990:217) om skydd för
samhällsviktiga anläggningar m.m.

17 § har upphävts genom förordning (1994:1231).

Verkställighetsföreskrifter

18 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen
(1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. får
meddelas i fråga om

1. utbildning och utrustning av skyddsvakter och
skyddsområdesvakter av Försvarsmakten beträffande
Försvarsmaktens personal och i övrigt av Rikspolisstyrelsen,

2. bevakningen av skyddsobjekt som disponeras huvudsakligen av
Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets
radioanstalt samt skyddsobjekt enligt 4 § 4-6 lagen (1990:217)
om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. av
Försvarsmakten och bevakningen av andra skyddsobjekt av
Rikspolisstyrelsen,

3. bevakningen av militära skyddsområden av Försvarsmakten i
samråd med Rikspolisstyrelsen, och

4. utformningen av skyltar av Försvarsmakten efter hörande av
Rikspolisstyrelsen. Förordning (2006:152).

Överklaganden

19 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut i 5, 8, 11 och 14 §§ får dock inte överklagas.
Förordning (1998:1055).

Övergångsbestämmelser

1990:1334

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 1991.

2. Genom förordningen upphävs

— förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden,

— Kungl. Maj:ts kungörelse (1940:383) angående tillämpningen av lagen
(1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m.
(bevakningskungörelsen),

— Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:273) om passertillstånd,

— kungörelsen (1964:810) om avlysning av allmänt vattenområde för
militär verksamhet.

3. Tillstånd som meddelats enligt 20 § förordningen (1976:935) om
skyddsområden och kontrollområden skall gälla som tillstånd enligt 24 §
lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m.

4. En utlänning som vid denna förordnings ikraftträdande är bosatt på en
plats som är belägen inom ett militärt skyddsområde skall anses ha
tillstånd att uppehålla sig inom området så länge han är bosatt där, om
platsen inte ligger inom ett skyddsområde eller kontrollområde enligt
förordningen (1976:935) om skyddsområden och kontrollområden. Detsamma
gäller i fråga om en nordisk medborgare som är bosatt på en plats inom
ett kontrollområde, om platsen enligt förordningen skall ingå i ett
militärt skyddsområde.

5. Skyddsvaktsförordnanden enligt 3 § Kungl. Maj:ts kungörelse
(1940:383) angående tillämpningen av lagen (1940:358) med vissa
bestämmelser till skydd för försvaret m.m. (bevakningskungörelsen)
skall gälla som godkännanden enligt 5 § denna förordning.

1995:245

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt
äldre bestämmelser.

Bilaga
(Kartorna finns inte med här)

Militära skyddsområden

Undantag från Kalix militära skyddsområde: Europaväg 4, väg 391,
vägen Morjärv-Kamlunge och resande med järnväg.

Undantag från Bodens militära skyddsområde: väg 97, väg 383 och
resande med järnväg.

Undantag från Hemsö militära skyddsområde: markerade farleder.

Undantag från Singö militära skyddsområde: Markerade farleder och
campingplatsen norr om bron Fogdö-Singö.

Undantag från Söderarms militära skyddsområde: markerade farleder.

Undantag från Sandhamns västra militära skyddsområde: markerade
farleder och markerad ankringsplats på Södra fjärden.

Undantag från Landsorts militära skyddsområde: markerade farleder.

Undantag från Gotlands militära skyddsområde: vägen Rute-Fårö och
markerad campingplats öster om vägen, Fårösunds samhälle, Bläse
museum och markerade farleder.

Undantag från Karlskrona militära skyddsområde: markerad farled.

Undantag från Styrsö militära skyddsområde: bryggorna på Stjärnvik
och Vargö i anslutning till markerad farled, värdshuset på Vargö och
markerad farled. Förordning (1996:190).