Insiderlag (1990:1342)

SFS nr
1990:1342
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
1990-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:1086
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:69

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om förbud att handla med,
finansiella instrument på värdepappersmarknaden samt om skyldighet
att lämna uppgifter om sådana instrument.

Vad som sägs i denna lag skall inte tillämpas vid affärer som
genomförs för Sveriges riksbanks eller Riksgäldskontorets räkning.
Lag (1996:1016).

Definitioner

2 § I denna lag förstås med

1. handel på värdepappersmarknaden: handel på börs eller annan
organiserad marknadsplats eller genom någon som yrkesmässigt bedriver
sådan verksamhet som avses i 1 kap. 3 § 1-5 lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse,

2. finansiellt instrument: vad som anges i 1 kap. 1 § lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument,

3. aktiemarknadsbolag: svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka
är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats.

Vad som föreskrivs om aktie skall också tillämpas på emissionsbevis,
interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev
förenat med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis,
aktieoption och aktietermin. Utfärdande av köpoption skall likställas
med försäljning av de aktier optionen avser medan utfärdande av
säljoption skall likställas med köp av aktierna.

Om finansiella instrument ägs av två eller flera med samäganderätt,
skall en delägare vid tillämpningen av denna lag anses vara ägare
till så många av instrumenten som svarar mot hans lott i det
samfällda innehavet.

3 § Om en juridisk person äger så många aktier eller andelar i en annan
svensk eller utländsk juridisk person att den har mer än hälften av
rösterna för samtliga aktier eller andelar, är vid tillämpningen av
denna lag den förra moderföretag och den senare dotterföretag. Äger ett
dotterföretag eller äger ett moderföretag och ett eller flera
dotterföretag tillsammans eller äger flera dotterföretag tillsammans
aktier eller andelar i en annan juridisk person i den omfattning som
angetts nu, är även den sistnämnda juridiska personen dotterföretag till
moderföretaget.

Har en juridisk person i annat fall på grund av aktie- eller
andelsinnehav eller avtal ensam ett bestämmande inflytande över en annan
juridisk person och en betydande andel i resultatet av dess verksamhet,
är den förra moderföretag och den senare dotterföretag.

Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern.

Om två juridiska personer äger så många aktier eller andelar i en annan
svensk eller utländsk juridisk person att de har hälften var av rösterna
för samtliga aktier eller andelar, är vid tillämpningen av denna lag de
förstnämnda juridiska personerna att jämställa med moderföretag och den
sistnämnda att jämställa med dotterföretag.

Förbud att handla med finansiella instrument på
värdepappersmarknaden i vissa fall Lag (1996:1016).

4 § Har någon anställning, uppdrag eller annan befattning som
normalt innebär att han får kännedom om omständigheter som har
betydelse för kursen på finansiella instrument och har han på grund
härav fått information eller kunskap om en icke offentliggjord
omständighet som är ägnad att väsentligt påverka kursen på
finansiella instrument gäller följande. Innan omständigheten blivit
allmänt känd eller upphört att ha betydelse för kurssättningen får
han inte för egen eller annans räkning köpa eller sälja sådana
finansiella instrument på värdepappersmarknaden. Han får inte heller
använda informationen eller kunskapen till att med råd eller på annat
sådant sätt föranleda någon annan till köp eller försäljning som här
avses.

Förbudet i första stycket gäller även den som har fått information
eller kunskap om en omständighet som rör ett aktiebolag i vilket han
äger aktier.

Den som i annat fall än som sägs förut i denna paragraf fått
kännedom om en icke offentliggjord omständighet, som är ägnad att
väsentligt påverka kursen på finansiella instrument och som måste ha
röjts av någon som avses i första eller andra stycket eller på annat
sätt kommit ut obehörigen, får inte för egen eller annans räkning
köpa eller sälja sådana finansiella instrument på
värdepappersmarknaden innan omständigheten blivit allmänt känd eller
upphört att ha betydelse för kurssättningen. Lag (1996:1016).

5 § Omständighet som enligt 4 § är ägnad att väsentligt påverka
kursen på finansiella instrument kan exempelvis vara

1. en åtgärd som syftar till och är ägnad att leda till ett
offentligt erbjudande av en juridisk person till en vidare krets om
förvärv av aktier i ett aktiebolag,

2. någon annan omständighet i ett aktiebolags eller dess
moderföretags verksamhet som det normalt lämnas upplysning om i
årsredovisning, delårsrapport, årsbokslut eller i annan form,

3. beslut av förvaltare av finansiella instrument eller
kapitalplacerande institution om köp eller försäljning av finansiellt
instrument och liknande marknadsinformation,

4. ränteändring, valutakursändring, författningsändring och annan
liknande händelse. Lag (1996:1016).

6 § En sådan åtgärd som avses i 5 § 1 skall alltid anses ha vidtagits
när

1. frågan om offentligt erbjudande väckts i den juridiska personens
styrelse eller hos någon annan som kan fatta beslut om erbjudandet,

2. företrädare för den juridiska personen kommit överens med företrädare
för aktiebolaget om att inleda överläggningar som syftar till ett
offentligt erbjudande, eller

3. den juridiska personen påbörjat eller låtit påbörja en utredning om
de affärsmässiga förutsättningarna för ett offentligt erbjudande eller
en plan för erbjudandets genomförande.

7 § Utan hinder av 4 § får

1. befattningshavare hos företag som driver värdepappersrörelse med
stöd av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d § lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse fullgöra köp- eller säljorder som lämnats
företaget samt, utan användande av information eller kunskap som
avses i 4 § denna lag, fullgöra verksamhet som följer av avtal om att
upprätthålla en marknad i ett eller flera finansiella instrument,

2. köp ske av annat än option eller termin då den icke
offentliggjorda omständigheten är ägnad att sänka kursen eller
försäljning ske av annat än option eller termin då omständigheten är
ägnad att höja kursen,

3. uppgifter fullgöras som åligger någon på grund av vad som
föreskrivits i lag eller annan författning,

4. köp ske i fall som avses i 5 § 1 för den juridiska personens
räkning av aktier i aktiebolaget,

5. innehavare av option när optionens löptid går ut köpa eller sälja
den underliggande tillgången eller sälja optionen,

6. utfärdare av option i samband med lösen sälja eller köpa den
underliggande tillgången som optionen avser,

7. köpare och säljare av termin vid slutdag fullgöra avtalet,

8. köp eller försäljning ske av andra finansiella instrument än
aktier, om förvärvet eller överlåtelsen sker utan att sådan
information som avses i 4 § används. Lag (1996:1016).

7 a § Om den som enligt 8 § första stycket 1-3 har
insynsställning i ett aktiemarknadsbolag förvärvar aktier i
bolaget, får aktier av samma slag upp till motsvarande antal
överlåtas mot vederlag tidigast tre månader efter förvärvet.

Detsamma gäller för

1. fysiska och juridiska personer som förvärvar aktier i
aktiemarknadsbolaget och vilkas aktier enligt 10 § skall
likställas med aktier som innehas av personer som avses i
första stycket, samt

2. aktiemarknadsbolag som förvärvar egna aktier.

Vad som sägs i andra stycket 2 skall inte tillämpas vid förvärv
av egna aktier med stöd av 4 kap. 5 § lagen (1991:981) om
värdepappersrörelse eller när en tidigare avyttring föreskrivs
i lag. Lag (2000:69).

7 b § Utan hinder av 7 a § får

1. aktier överlåtas om kursen fallit under anskaffningskursen,

2. aktier överlåtas enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om
köp av aktier,

3. överlåtelse ske av tilldelade emissionsrätter.

Om det finns synnerliga skäl, får Finansinspektionen medge
ytterligare undantag från förbudet enligt 7 a §. Lag (1996:1016).

Anmälningsskyldighet

8 § Följande fysiska personer anses enligt denna lag ha
insynsställning i ett aktiemarknadsbolag:

1. ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags
styrelse,

2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i
bolaget eller dess moderföretag,

3. revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess
moderföretag,

4. bolagsman i ett handelsbolag som är bolagets moderföretag, dock
inte kommanditdelägare,

5. innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat
uppdrag av stadigvarande natur för bolaget eller dess moderföretag,
om befattningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång
till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan
påverka kursen på aktierna i bolaget,

6. befattningshavare eller uppdragstagare enligt 1-3 eller annan
ledande befattningshavare i ett dotterföretag, om denne normalt kan
antas få tillgång till icke offentliggjord information om sådant
förhållande som kan påverka kursen på aktierna i bolaget,

7. den som äger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av
aktiekapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget,
eller äger aktier i denna omfattning tillsammans med sådan fysisk
eller juridisk person som är aktieägaren närstående på det sätt som
anges i 10 § första stycket.

Finansinspektionen skall på begäran av aktiemarknadsbolaget eller
dess moderföretag pröva frågan, om en befattningshavare eller
uppdragstagare har en sådan ledande ställning eller ett sådant
kvalificerat uppdrag som avses i första stycket 5 eller 6.
Lag (1996:1016).

9 § Den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skall
skriftligen anmäla innehav av aktier i bolaget och ändring i
innehavet till Finansinspektionen. Sådan anmälan skall också
göras av ett aktiemarknadsbolag som innehar egna aktier.

Vad som sägs i första stycket andra meningen skall inte
tilllämpas vid innehav av egna aktier med stöd av 4 kap. 5 §
lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

Finansinspektionen kan medge befrielse från
anmälningsskyldigheten om motsvarande uppgifter kan erhållas på
annat sätt.

Anmälningsskyldigheten gäller dock inte

1. innan den som avses i 8 § första stycket 5 eller 6 tagit
emot underrättelse enligt 14 eller 15 §,

2. om innehavet inte uppgår till 200 aktier eller, om innehavet
avser värdepapper som enligt 2 § andra stycket likställs med
aktier, understiger ett marknadsvärde motsvarande 50 000
kronor,

3. om ändring i innehavet efter den senast gjorda anmälningen
inte uppgår till 200 aktier eller, om ändringen avser
värdepapper som enligt 2 § andra stycket likställs med aktier,
understiger ett marknadsvärde motsvarande 50 000 kronor,

4. om ökning i innehavet föranletts av fondemission eller av
att akties nominella belopp sänkts genom att aktien delats upp,

5. interimsbevis som erhållits i utbyte mot annat värdepapper
som avses i 2 § andra stycket.

Av 10 § framgår att anmälningsskyldigheten omfattar även vissa
närståendes aktieinnehav.

Uppgifter som skall anmälas enligt denna paragraf får efter
tillstånd av Finansinspektionen föras över till
insiderregistret genom automatisk databehandling. Sådant
tillstånd får ges endast till den som är förvaltare enligt 3
kap. 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument. Lag (2000:69).

10 § Vid tillämpning av 9 § första stycket första meningen
skall följande aktier i aktiemarknadsbolaget likställas med den
anmälningsskyldiges egna, nämligen sådana som ägs av

1. make eller sambo till den anmälningsskyldige,

2. omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges
vårdnad,

3. juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har
ett väsentligt inflytande över och i vilken den
anmälningsskyldige eller någon som avses i 1 eller 2 eller
flera av dem tillsammans innehar

– ägarandel, uppgående till tio procent eller mer av
aktiekapitalet eller av andelarna, eller

– ekonomisk andel, innefattande rätt att uppbära tio procent
eller mer av avkastningen, eller

– röstandel, uppgående till tio procent eller mer av röstetalet
för samtliga aktier eller av röstetalet hos det högsta
beslutande organet,

4. juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har
ett väsentligt inflytande över och i vilken den
anmälningsskyldige eller någon som avses i 1-3 eller flera av
dem tillsammans innehar en sådan ägarandel, ekonomisk andel
eller röstandel som avses i 3.

Om flera personer är anmälningsskyldiga för samma aktieinnehav
eller för ändring i innehavet, behöver anmälan endast göras av
en av dem. Lag (2000:69).

11 § Om det med hänsyn till tillgången på kurspåverkande information
inom en myndighet är påkallat för kontroll av att förbudet i 4 §
första stycket efterlevs, får regeringen besluta att det vid
myndigheten skall föras en förteckning över innehav av finansiella
instrument avseende ledamöterna i styrelsen samt de arbetstagare,
uppdragstagare eller andra funktionärer som myndigheten bestämmer med
hänsyn till deras särskilda insynsställning.

En kommun har motsvarande befogenhet som avses i första stycket i
fråga om ledamöter och ersättare i kommunala organ samt arbetstagare,
uppdragstagare och andra funktionärer hos kommunen.

Den som omfattas av en förteckning enligt denna paragraf skall till
myndigheten skriftligen anmäla sitt innehav av finansiella instrument
och ändringar i innehavet. Lag (1996:1016).

12 § Anmälan enligt 9 § skall innehålla uppgift om

1. den anmälningsskyldiges namn, personnummer och adress,

2. aktiemarknadsbolagets firma,

3. vilket slag av insynsställning den anmälningsskyldige har,

4. antal eller värde och olika slag av aktier som den anmälningsskyldige
tillsammans med närstående enligt 10 § första stycket äger i bolaget,

5. storleken av ökningen eller minskningen av aktieinnehavet,

6. tidpunkten för ändringen eller ändringarna,

7. vilken persons aktieinnehav som ändrats och i förekommande fall
dennes släktskap med eller anknytning till den anmälningsskyldige.

13 § Anmälan enligt 9 § om aktieinnehav eller ändring i innehavet skall
göras senast fjorton dagar efter det att

1. aktie i bolaget noterats vid en börs eller auktoriserad
marknadsplats,

2. insynsställning uppkommit enligt 8 § första stycket 1-4 eller 7
eller den som omfattas av 8 § första stycket 5 eller 6 tagit emot
underrättelse enligt 14 eller 15 §,

3. den anmälningsskyldige förvärvat eller överlåtit aktier i bolaget
eller annan ändring skett i aktieinnehavet, eller

4. den anmälningsskyldige fått vetskap om att närstående, som avses
i 10 §, innehar, förvärvat eller överlåtit aktier i bolaget eller att
annan ändring skett i den närståendes aktieinnehav. Lag (1996:1016).

14 § Ett aktiemarknadsbolag skall anmäla till Finansinspektionen vilka
personer som har insynsställning i bolaget eller dess dotterföretag
enligt 8 § första stycket 1-3, 5 och 6 senast fjorton dagar från det
att insynsställningen uppkom. Aktiemarknadsbolaget skall samtidigt
skriftligen underrätta personer med insynsställning enligt 8 § första
stycket 5 eller 6 om anmälan. Lag (1996:1016).

15 § Ett aktiemarknadsbolags moderföretag skall anmäla till
Finansinspektionen vilka personer i moderföretaget som har
insynsställning enligt 8 § första stycket 1-5 senast fjorton dagar
från det att insynsställningen uppkom. Moderföretaget skall samtidigt
skriftligen underrätta personer med insynsställning enligt 8 § första
stycket 5 om anmälan. Lag (1996:1016).

Registrering av aktieinnehav

16 § Finansinspektionen skall föra eller låta föra register
(insiderregister) över anmälningar som gjorts enligt 9, 14 och
15 §§ eller, i fall som avses i 9 § tredje stycket, över
däremot svarande uppgifter som lämnats från annat register.

Uppgifter som inte längre omfattas av anmälningsskyldighet får
avföras ur registret. Uppgifterna skall dock bevaras i minst 10
år efter det att de avförts.

Registret skall föras med hjälp av automatisk databehandling.
Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av
personuppgifter som sker i registret. Inspektionen skall på
lämpligt sätt underrätta de registrerade om registret.

Registret skall vara offentligt. Lag (2000:69).

Tillsyn

17 § Finansinspektionen övervakar efterlevnaden av bestämmelserna
i denna lag. Lag (1992:557).

18 § Om det finns anledning anta att en bestämmelse i denna
lag har överträtts, har Finansinspektionen rätt att få de
uppgifter som den behöver för sin utredning från

1. den som det finns anledning anta har gjort överträdelsen,

2. ett aktiebolag eller en juridisk person i övrigt vars
finansiella instrument överträdelsen gäller,

3. den juridiska person som lämnat det offentliga erbjudandet
om aktieförvärv,

4. moderföretaget till det aktiebolag eller den juridiska
person som avses i 2 eller 3,

5. myndighet,

6. börs, auktoriserad marknadsplats eller clearingorganisation
enligt 1 kap. 4 § lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet,

7. börsmedlem eller clearingmedlem enligt 1 kap. 4 § lagen
(1992:543) om börs- och clearingverksamhet eller kontoförande
institut enligt 3 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument,

8. någon som driver värdepappersrörelse med stöd av 1 kap. 3,
3 c eller 3 d § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

9. någon annan som köpt eller sålt finansiella instrument om
det finns anledning anta att köpet eller försäljningen
föranletts av otillåtet råd eller annan sådan åtgärd som avses
i 4 §.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela
närmare föreskrifter om hur uppgiftsskyldigheten skall
fullgöras. Lag (1998:1492).

Vite

19 § Om någon inte fullgör sin skyldighet enligt 18 § första
stycket 2-4 eller 6-8, får Finansinspektionen förelägga vite.
Lag (1998:265).

Straff och avgifter

20 § Den som uppsåtligen bryter mot 4 § skall dömas för insiderbrott
till böter eller fängelse i högst två år, om gärningen inte är belagd
med strängare straff i brottsbalken.

Är brottet med hänsyn till affärens omfattning och övriga
omständigheter grovt, skall dömas till fängelse lägst sex månader och
högst fyra år, om gärningen inte är belagd med strängare straff i
brottsbalken.

Den som av grov oaktsamhet bryter mot 4 § skall dömas för vårdslöst
insiderförfarande till böter eller fängelse i högst ett år.

I fall som kan antas sakna betydelse för allmänhetens förtroende
för värdepappersmarknaden eller som annars är ringa skall inte dömas
till ansvar enligt denna paragraf.

Utan hinder av 35 kap 1 § brottsbalken får påföljd för brott som
avses i tredje stycket dömas ut, om den misstänkte häktats eller
erhållit del av åtal för brottet inom fem år från det att gärningen
begicks. Lag (1996:1016).

21 § Finansinspektionen skall besluta att en särskild avgift skall
tas ut, om någon

1. underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 9, 14
eller 15 §,

2. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift vid fullgörande av
anmälningsskyldighet enligt någon av nämnda paragrafer eller vid
fullgörande av uppgiftsskyldighet som avses i 18 § första stycket
2–4, 6, och 7,

3. överlåter aktier i strid mot 7 a §. Lag (1996:1016).

22 § Särskild avgift beräknas enligt följande,

1. vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 9 § eller när oriktig
eller vilseledande uppgift har lämnats vid fullgörande av
anmälningsskyldighet enligt samma paragraf: 10 procent av vederlaget
för aktierna eller, om vederlag inte har utgått, 15 000 kronor,

2. vid underlåtenhet att göra anmälan eller lämna uppgifter enligt
14 eller 15 § eller när oriktig eller vilseledande uppgift har
lämnats vid fullgörande av anmälningsskyldighet enligt samma
paragrafer: 15 000 kronor,

3. när oriktig eller vilseledande uppgift har lämnats vid
fullgörande av uppgiftsskyldighet som avses i 18 § första stycket
2-4, 6 eller 7: 15 000 kronor,

4. vid överträdelse av 7 a §: 90 procent av skillnaden mellan
inköps- och försäljningspriset.

Avgift enligt första stycket 1 eller 4 skall uppgå till lägst 15 000
och högst 350 000 kronor. Lag (1996:1016).

23 § Särskild avgift tas ut av den som enligt bestämmelse som avses
i 21 § 1 och 2 är skyldig att göra anmälan eller lämna uppgift som
där åsyftas eller, såvitt avser 21 § 3, inte får överlåta aktier inom
viss tid efter förvärvet.

Innan beslut om särskild avgift meddelas skall den berörde ges
tillfälle att yttra sig i ärendet hos Finansinspektionen. Beslut om
att ta ut avgift får inte meddelas, om den berörde inte senast två år
från det att lagöverträdelsen ägde rum har delgetts upplysning om att
frågan om särskild avgift har tagits upp av inspektionen.
Lag (1996:1016).

24 § Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars
finns synnerliga skäl, får särskild avgift efterges helt eller
delvis. Lag (1996:1016).

25 § Särskild avgift skall betalas till Finansinspektionen och
tillfaller staten. Bestämmelser om indrivning av sådan avgift finns i
lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar. Vid indrivning
får verkställighet ske enligt utsökningsbalken. Lag (1996:1016).

Överklagande

26 § Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Inspektionen får i fråga om annat beslut än sådant som gäller
särskild avgift förordna att beslutet skall gälla omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1996:1016).

Förverkande

27 § Vinning av brott enligt 20 § skall förklaras förverkad, om det
inte är oskäligt. Lag (1996:1016).

Kostnad för tillsyn

28 § För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna lag
skall de institut som står under Finansinspektionens tillsyn betala
årliga avgifter enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.
Lag (1996:1016).

Övergångsbestämmelser

1990:1342

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991 med undantag av 16 § som
träder i kraft den 1 maj 1991.

2. Den som vid lagens ikraftträdande är skyldig att enligt lagen
(1985:571) om värdepappersmarknaden anmäla innehav av aktier och ändring
i innehavet skall senast vid utgången av juni 1991 anmäla innehavet till
värdepapperscentralen även om någon förändring inte inträffat sedan den
senaste anmälan.

3. Den som vid lagens ikraftträdande har sina aktier
förvaltarregistrerade och som omfattas av förbudet i 8 § tredje stycket
skall registrera sina aktier i eget namn senast vid utgången av april
1991.

1991:1005

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

2. Vad som i 2, 7 och 18 §§ sägs om värdepappersinstitut skall också
gälla sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).

1992:557

Denna lag träder i kraft, såvitt avser 2 § första stycket 1 och 18 §,
den dag regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 1993.
Lag (1992:1323). (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).

1995:80

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1996:1016

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Bestämmelserna i 7 a § gäller endast om förvärvet har skett efter
ikraftträdandet.

3. De äldre bestämmelserna i 22 § gäller fortfarande i fråga om
överträdelser som skett före den 1 januari 1997. Annan påföljd än
böter får dock inte ådömas.

4. Särskild avgift som avses i 21 § får tas ut endast för
överträdelser som har skett efter ikraftträdandet.

5. Den nya bestämmelsen i 20 § femte stycket tillämpas även på brott
som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att ådöma
påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.

1998:725

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om datalagen
(1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss
behandling av personuppgifter, gäller dock 16 § i dess äldre
lydelse för sådan behandling.