Förordning (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar

SFS nr
1990:1361
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
1990-12-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1088

Inledande bestämmelser

1 § Centrala studiestödsnämnden handlägger ärenden om beviljning,
utbetalning och återbetalning av lån till hemutrustning för flyktingar
och vissa andra utlänningar.

2 § Det som föreskrivs i denna förordning om sambor gäller
endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift.
Förordning (2005:1034).

Förutsättningar för lån m. m.

3 § Lån till hemutrustning får beviljas flyktingar och vissa andra
utlänningar som, inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet, efter
utgången av år 1990 för första gången tas emot i en kommun.

Även en utlänning som för första gången tagits emot tidigast två år
dessförinnan får beviljas lån, om han byter bostad och då behöver
hemutrustning enligt 7 § och behovet inte har funnits före den 1 januari
1991.

4 § Lån får beviljas till en utlänning som ansökt om ett sådant inom en
tid av två år från det att utlänningen första gången togs emot i en
kommun. Om det finns särskilda skäl får lån beviljas, även om ansökan
inlämnats efter denna tidpunkt.

5 § Lån får beviljas till

1. utlänningar som har överförts till Sverige med stöd av ett
särskilt regeringsbeslut,

2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd och som har
tagits emot i kommunen efter att ha varit registrerade vid en
förläggning för asylsökande,

3. andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd med
tillämpning av 5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen (2005:716)
eller motsvarande äldre bestämmelser,

4. utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av
sin anknytning till en utlänning som avses under 1–3 och som
ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den
person som han eller hon har anknytning till först togs emot
i en kommun, under förutsättning att den person som
utlänningen har anknytning till inte var svensk medborgare
vid tidpunkten för utlänningens ansökan om
uppehållstillstånd. Förordning (2013:1088).

6 § Endast utlänningar som fyllt 18 år vid tidpunkten för det första
mottagandet i en kommun får beviljas lån till hemutrustning. Om det
finns särskilda skäl kan även en utlänning som fyllt 18 år efter denna
tidpunkt beviljas lån. Förordning (1991:1865).

7 § Lån får beviljas en utlänning som har behov av pengar till
hemutrustning. Ett sådant behov kan anses föreligga då utlänningen
flyttar in i en omöblerad bostadslägenhet.

Även en utlänning som flyttar in i en möblerad lägenhet eller som är
inneboende hos en annan person kan anses ha ett visst behov av pengar
till hemutrustning. Förordning (1991:334).

Lånets storlek och lånevillkor

8 § När lån skall beviljas en person som sammanbor med make eller
sambo som omfattas av 3-6 §§ skall lånet vara gemensamt för makarna
eller samborna.

När lån beviljas gemensamt för två personer skall de ha solidariskt
ansvar för återbetalningen.

Om en av låntagarna, sedan hushållsgemenskapen upphört, återbetalar
halva lånebeloppet och den ränta som följer på detta belopp, kan det
solidariska ansvaret för återbetalningen upphävas om det i övrigt
finns särskilda skäl för det. Den andra låntagaren kvarstår i sådana
fall som ensam låntagare. Förordning (1996:1581).

9 § Lån får högst beviljas till följande belopp.

Antal personer Maximalt lånebelopp Maximalt lånebelopp
i hushållet omöblerad bostad möblerad bostad

1 15 000 kronor 5 000 kronor
2 20 000 kronor 5 000 kronor
3 25 000 kronor 5 000 kronor
4 30 000 kronor 5 000 kronor
5 eller flera 35 000 kronor 5 000 kronor

I hushållet inräknas make eller sambo, som omfattas av 3-5 §§,
samt hemmavarande barn under 18 år. Även ett hemmavarande barn
som vid tiden för ansökan fyllt 18 men inte 21 år får räknas
till hushållet, under förutsättning att barnet för egen del
avstår från att ansöka om lån. Förordning (1998:1750).

10 § För en ensamstående utlänning vars förmögenhet överstiger ett
prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska det
högsta lånebelopp som får beviljas enligt 9 § minskas med storleken på
den del av förmögenheten som överstiger ett prisbasbelopp.

För en utlänning som är gift eller sambo ska motsvarande avdrag göras med
storleken på den del av utlänningens och hans makas eller sambos
sammanlagda förmögenhet som överstiger två prisbasbelopp.
Förordning (2010:1140).

11 § Har upphävts genom förordning (1998:1750).

12 § En utlänning som lånat ett mindre belopp än det vid tiden för
beslutet högsta tillåtna beloppet enligt 9–11 §§, får inom den
tidsfrist som anges i 4 § beviljas kompletterande lån.

13 § Vid ändrade förhållanden inom den tidsfrist som anges i 4 § får
kompletterande lån beviljas om de nya förhållandena skulle ha medfört
rätt till ett större lån. De ändrade förhållanden som avses är

1. att antalet personer i utlänningens hushåll har ökat,

2. att en utlänning som tidigare varit inneboende eller bott i en
möblerad lägenhet flyttar in i en omöblerad lägenhet.

14 § Låntagaren skall betala uppläggningsavgift för lån som
beviljats enligt denna förordning. Uppläggningsavgiften är 300 kr
för ett lån till hemutrustning och 100 kr för ett kompletterande
lån enligt 12 eller 13 §. Avgiften skall betalas när lånet betalas
ut. Centrala studiestödsnämnden får avräkna uppläggningsavgiften
från lånesumman då lånet betalas ut.

Vid utbetalningen avrundas lånebeloppet till jämnt hundratal
kronor. Vid krontal under 50 avrundas det nedåt och vid annat
krontal uppåt. Förordning (1993:448).

Amortering, ränta m. m.

15 § Lånet skall vara amorteringsfritt i två år från den första
utbetalningen. Förordning (1993:448).

16 § Lånet löper med ränta från den första utbetalningsdagen.
Räntesatsen fastställs av regeringen för ett kalenderår i sänder.

Den upplupna räntan som avser den amorteringsfria tiden skall
läggas till kapitalskulden den dag amorteringen skall påbörjas.
Förordning (1993:448).

17 § Centrala studiestödsnämnden ska fastställa en amorteringsplan för
varje låntagare.

Amorteringstiden ska fastställas med utgångspunkt i lånets storlek sedan
räntebeloppet enligt 16 § andra stycket lagts till, i förhållande till
det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som
gäller vid amorteringstidens början. Den beräknas enligt följande.

Lånebelopp i procent av Amorteringstid i antal år
prisbasbeloppet

< 10 1 < 40 3 < 80 5 <100 7 <110 8 <120 10 >120 15
_

Om ett kompletterande lån enligt 12 eller 13 § har betalats ut efter det
att en amorteringsplan har fastställts enligt andra stycket, ska en ny
amorteringsplan fastställas. Amorteringstiden ska därvid fastställas med
utgångspunkt i det totala lånets storlek och i övrigt enligt de
beräkningsgrunder som anges i andra stycket. Förordning (2010:1140).

18 § Om låntagaren har betalningssvårigheter, får centrala
studiestödsnämnden medge anstånd med betalningen av
amortering och ränta eller nedsättning av beloppen. Förordning
(1991:334).

19 § Bedömningen av om låntagaren har betalningssvårigheter ska göras på
följande sätt.

För en låntagare som är bosatt i Sverige ska utgångspunkten vara den
beräknade sammanräknade årsinkomsten av tjänst, näringsverksamhet och
kapital för låntagaren och låntagarens make eller sambo. Denna summa ska
jämföras med en inkomstgräns uttryckt i prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken som framgår av nedanstående tabell.

Antal personer i hushållet Inkomstgräns i prisbasbelopp

1 vuxen 2,8

1 vuxen och 1 barn 3,2

1 vuxen och 2 barn 3,6

1 vuxen och 3 barn 4

1 vuxen och mer än 3 barn 4,4

2 vuxna 4

2 vuxna och 1 barn 5

2 vuxna och 2 barn 6

2 vuxna och 3 barn 7

2 vuxna och mer än 3 barn 8

Även hemmavarande barn som fyllt 18 men inte 21 år får räknas till
hushållet.

Om den sammanräknade inkomsten enligt andra stycket understiger
inkomstgränsen i tabellen ska anstånd medges. Om den överstiger den
aktuella inkomstgränsen i tabellen ska 40 procent av det överskjutande
beloppet kunna tas i anspråk för återbetalning. Låntagaren ska medges
anstånd med resterande belopp.

För låntagare som är bosatta utomlands och för sjömän får Centrala
studiestödsnämnden meddela avvikande föreskrifter.
Förordning (2010:1140).

20 § Beslut om anstånd eller nedsättning får ändras om de
inkomstförhållanden som legat till grund för beslutet har ändrats
väsentligt. Den uppskjutna amorteringen och räntan får debiteras under
samma tid som lånet amorteras enligt den normala amorteringsplanen.

21 § Om låntagaren beviljats anstånd med återbetalningen, får den
amorteringsplan som därefter fastställs av centrala studiestödsnämnden
avvika från bestämmelserna i 17 §.

22 § Vid avisering av återbetalning skall låntagaren betala
aviseringsavgift med det belopp som centrala studiestödsnämnden
bestämmer.

23 § Centrala studiestödsnämnden får efterskänka lånet helt eller
delvis. Ett sådant beslut får fattas om låntagaren på längre sikt bedöms
sakna förmåga att betala tillbaka lånet.

För två låntagare som har ett gemensamt lån kan halva beloppet
efterskänkas om den ene låntagaren på längre sikt bedöms sakna förmåga
att betala tillbaka lånet.

24 § Om en låntagare som ensam ansvarar för ett lån avlider, skall lånet
efterskänkas.

Om en låntagare som gemensamt med en annan person ansvarar för ett lån
avlider, skall hälften av låneskulden efterskänkas.

25 § Låntagaren får när som helst säga upp lånet till omedelbar
betalning eller amortera ett större belopp än det föreskrivna.

26 § Centrala studiestödsnämnden får säga upp lånet till omedelbar
betalning, om låntagaren genom oriktiga uppgifter eller underlåtenhet
att fullgöra uppgiftsskyldighet eller på något annat sätt har förorsakat
att lånet felaktigt har lämnats eller att det har lämnats med ett för
högt belopp. Detsamma gäller om låntagaren använt lånet på ett sätt som
uppenbarligen står i strid med ändamålet eller om låntagaren inte
fullgjort sin betalningsskyldighet.

Förfarandet i låneärenden m. m.

27 § Ansökan om lån för hemutrustning skall lämnas till centrala
studiestödsnämnden.

28 § Centrala studiestödsnämnden får med hjälp av automatiserad
behandling föra ett personregister för administration av lån
enligt denna förordning. Personuppgifter i registret får
behandlas för fullgörande av uppgiftsskyldighet enligt lag
eller förordning. Förordning (2008:976).

29 § Registret får innehålla följande uppgifter om varje person som
sökt eller erhållit lån enligt denna förordning:
1. Personnummer eller dossienummer hos Migrationsverket,
2. kundnummer,
3. namn,
4. adress,
5. civilstånd,
6. kön,
7. medborgarskap,
8. språkgrupp,
9. uppgift om sökanden omfattas av 5 §,
10. familjeförhållanden enligt 8 och 9 §§,
11. boendeförhållanden enligt 7 §,
12. sökt belopp,
13. förmögenhet,
14. beviljade och utbetalade lån,
15. debiterade och återbetalade belopp,
16. utestående skuld,
17. datum för första mottagning i kommun,
18. typ av skuldebrev.

Registret får även innehålla följande uppgifter beträffande
en persons kontaktperson hos en kommun eller vid en
förläggning:

1. namn och signatur,
2. adress,
3. kommun alternativt förläggning,
4. telefonnummer.
Förordning (2000:402).

30 § Migrationsverket skall på begäran lämna Centrala
studiestödsnämnden sådana uppgifter som framgår av 29 § första
stycket 1-11 och 17 samt andra stycket 1-4.
Förordning (2007:499).

Överklagande m. m.

31 § Centrala studiestödsnämndens beslut enligt denna förordning får
inte överklagas.

32 § Centrala studiestödsnämnden får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1993:448

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.

2. I fråga om lån till hemutrustning som beviljats före den 1 juli
1993 och för kompletterande lån enligt 12 och 13 §§ till dessa lån
gäller 15–17 §§ i sin äldre lydelse.

1996:1581

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

2. I fråga om lån till hemutrustning som beviljats före den 1
januari 1997 och kompletterande lån enligt 12 och 13 §§ till dessa
lån, tillämpas bestämmelserna i 8 och 9 §§ enligt den lydelse
paragraferna hade före ikraftträdandet av denna förordning.

1998:1750

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

2. I fråga om lån till hemutrustning som beviljats före den 1
januari 1999 och kompletterande lån enligt 12 och 13 §§ till
dessa lån, tillämpas 9 § och gäller 11 § i den lydelse
paragraferna hade före ikraftträdandet av denna förordning.

2013:1088

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

2. För utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd före
den 1 januari 2014 gäller 5 § i sin äldre lydelse.