Förordning (1990:1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

SFS nr
1990:1369
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1990-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:150
Upphävd
1992-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:1426

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna förordning lämnas statligt investeringsbidrag för
kostnaderna för mervärdeskattepliktiga ny- eller ombyggnader av bostäder
och vissa andra utrymmen.

Bidrag lämnas till den som äger det hus eller den anläggning som
projektet gäller.

Bidrag lämnas tills vidare endast om ansökan om bidrag kommit in till
kommunen före den 5 november 1991. Förordning (1991:1426).

2 § Bidragsverksamheten sköts av boverket, länsbostadsnämnderna och
kommunerna.

Förutsättningar för bidrag

3 § Bidrag lämnas för ny- eller ombyggnad av

1. bostäder avsedda för permanentboende,

2. parkeringsanläggningar och andra anordningar och utrymmen (lokaler) i
bostadsområden för permanentboende, om kostnaderna för anläggningen
eller lokalen skall betalas av de boende i området, samt

3. personalutrymmen i ålderdomshem och hus som innehåller gruppbostäder
för äldre, handikappade och långvarigt sjuka eller servicebostäder för
äldre, om åtgärderna utförs i samband med ny- eller ombyggnad av sådana
hem eller bostäder.

4 § För bidrag krävs

1. att projektet genomförs med stöd av bostadslån enligt
nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692) eller
ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693) och

2. att sökanden förbinder sig att under en tid av 10 år från den dag
bidraget betalas ut inte använda det som bidraget avser för annat
ändamål än som förutsattes när bidraget beviljades och inte heller under
denna tid överlåta det till någon som avser att använda det för annat
ändamål.

5 § Bidrag lämnas inte till den del ägaren av huset eller anläggningen
gör avdrag för ingående mervärdeskatt på varor och tjänster som omsätts
i projektet.

Bidragets storlek

6 § Bidrag lämnas med ett belopp som motsvarar 9,3 procent av ett
bidragsunderlag. Bidragsunderlaget bestäms på följande sätt.

1. Vid nybyggnad skall bidragsunderlaget motsvara det belopp för
projektets exploaterings-, va- och byggnadskostnader som kan beräknas
enligt 2–5 §§, 7–10 §§, 11 § andra stycket samt 11 a, 12 och 18 §§
förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för
bostadslån. Omräkning skall dock inte göras med justeringsfaktorn enligt
7 § första stycket samma förordning.

2. Vid ombyggnad får bidragsunderlaget avse sådana åtgärder i eller i
anslutning till huset eller anläggningen som utgör nyinvesteringar eller
underhåll med en beräknad varaktighet av minst 30 år. Bidragsunderlaget
vid ombyggnad skall motsvara de kostnader för angivna åtgärder som kan
godtas enligt 13 och 16–l7 §§ förordningen om beräkning av låneunderlag
och pantvärde för bostadslån. Avser ombyggnaden en lokal skall
bidragsunderlaget motsvara kostnaderna beräknade enligt 18 § samma
förordning.

3. I fråga om småhus får bidragsunderlaget uppgå högst till det
låneunderlag för bostadslån som kan beräknas för ett enbostadshus på 120
kvadratmeter i ett plan och utan källare med förrådsutrymmen på 10
kvadratmeter och med ett enkelgarage. I fråga om tvåbostadshus tillämpas
denna begränsning på vardera lägenheten. Högre bidragsunderlag får
godtas endast om sökanden behöver särskilt stor bostad på grund av att
han har stort hushåll eller om det finns andra skäl.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter för beräkning av
bidragsunderlaget. Förordning (1991:1036).

Ansökan om bidrag

7 § Ansökan om bidrag lämnas in till kommunen.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om de handlingar och den
övriga utredning som skall bifogas ansökan.

Kommunen granskar ansökningshandlingarna och skall, om dessa är
ofullständiga, ge sökanden tillfälle att avhjälpa bristerna. Kommunen
sänder därefter handlingarna till länsbostadsnämnden.

Beslut om bidrag och om utbetalning av bidrag

8 § Länsbostadsnämnden beslutar om bidrag i samband med preliminärt
lånebeslut eller beslut enligt 12 § förordningen (1986:694) om
handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag.

9 § Beviljat bidrag betalas ut sedan den ny- eller ombyggnad som
bidraget hänför sig till har färdigställts och besiktats.

Om bidraget avser ett större ny- eller ombyggnadsprojekt, skall beviljat
bidrag före utbetalningen räknas om med hänsyn till prishöjningar under
tiden mellan bidragsbeslutet och husets färdigställande. Därvid skall
tidskoefficienten enligt 8 § förordningen (1978:384) om beräkning av
låneunderlag och pantvärde för bostadslån tillämpas.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om vad som skall anses vara
större ny- och ombyggnadsprojekt och närmare föreskrifter för omräkning
och utbetalning av bidrag.

Omprövning m. m. av bidragsbeslut

10 § Före utbetalning av bidrag får ett beslut om bidrag omprövas såvitt
avser bidragsunderlagets storlek, om det efter beslutet har inträffat
sådana förändringar i fråga om projektet som skall beaktas vid
beräkningen av låneunderlaget för bostadslån eller om bidragssökanden av
andra skäl begär det.

Före utbetalning av bidrag får ett beslut om bidrag återkallas, om de
förutsättningar som låg till grund för beslutet inte längre föreligger.

Återkrav av bidrag

11 § Länsbostadsnämnden får besluta om återkrav av bidrag helt eller
delvis om

1. mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter eller på något annat
sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt
belopp,

2. bidrag i annat fall har lämnats felaktigt eller med för högt belopp
och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. bidraget har betalats ut före bostadslånet och det efter laga
kraftvunnet beslut står klart att något lån inte kommer att betalas ut,
eller

4. bostäderna eller andra utrymmen för vilka bidrag lämnats inom den tid
som anges i 4 § 2 används för annat ändamål. Om bidragsmottagaren har
överlåtit huset eller anläggningen, skall bidraget återkrävas endast om
mottagaren insett eller bort inse att huset eller anläggningen skulle
komma att användas för annat ändamål.

Överklagande

12 § Länsbostadsnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas
hos boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

1990:1369

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

2. Bidrag enligt denna förordning lämnas även i ärenden i vilka
preliminärt lånebeslut eller beslut enligt 12 § förordningen (1986:694)
om handläggning, förvaltning, m. m. av bostadslån och räntebidrag
meddelats före ikraftträdandet, om mervärdeskatt för den ny- eller
ombyggnad som beslutet avser skall tas ut enligt lagen (1968:430) om
mervärdeskatt i dess lydelse efter utgången av år 1990. Om endast en
viss del av den totala mervärdeskatten för projektet skall tas ut enligt
dessa bestämmelser, skall bidragsunderlaget enligt 6 § minskas i
motsvarande mån. Boverket får meddela ytterligare föreskrifter för
beräkning av bidragsunderlaget i dessa ärenden.

Första stycket gäller endast om

a) den andel av i låneärendet godkänd produktionskostnad som berörs av
den ändrade mervärdeskatten utgör minst 10 procent av hela den godkända
produktionskostnaden och

b) kostnadsökningen på grund av ändringen uppgår till minst 5 000
kronor.

3. Ansökan om bidrag enligt 2 skall göras snarast möjligt och senast i
samband med ansökan om utbetalning av bostadslånet.

Övergångsbestämmelser

1991:1036

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre
bestämmelser tillämpas fortfarande i ärenden i vilka ansökan om
bidrag har kommit in till kommunen före ikraftträdandet.