Tullregisterlag (1990:137)

SFS nr
1990:137
Departement/myndighet
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1990-04-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:185
Upphävd
2001-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:87

Inledande bestämmelser

1 § För de ändamål som anges i 2 § får Tullverket föra ett
tullregister med hjälp av automatisk databehandling.

Bestämmelserna i denna lag gäller inte de register som
Tullverket för med stöd av lagen (2001:85) om behandling av
personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet och
inte heller register som regleras i annan lag eller förordning.

Bestämmelser om förfarandet vid import och export finns i
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om
inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och i kommissionens
förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92
om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och i tullagen
(1994:1550). Lag (2001:87).

2 § Tullregistret får användas för

1. fastställande, uppbörd, restitution och redovisning av tull,
annan skatt och avgifter som skall betalas till tullverket,

2. fullgörande av övervaknings-, kontroll- och
revisionsuppgifter inom Tullverket område,

3. planering och tillsyn av Tullverket verksamhet och

4. framställning av statistik och andra samlingar av uppgifter
inom ramen för den verksamhet som Tullverket ansvarar
för.

Tullregistret får också användas för

1. prövning av och tillsyn över upplagshavare, skatteupplag och
registrerade varumottagare enligt lagen (1994:1563) om
tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt lagen
(1994:1776) om skatt på energi samt

2. revisions- och annan kontrollverksamhet enligt lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.
Lag (1999:418).

2 a § Tullverket är registeransvarigt för tullregistret.
Lag (1999:418).

Tullregistrets innehåll

3 § I den utsträckning som behövs för att ändamålet med
registret skall tillgodoses får tullregistret innehålla

1. uppgifter som importörer och exportörer enligt lag eller
annan författning är skyldiga att lämna med anledning av import
eller export av varor,

2. andra uppgifter som importör eller exportör lämnar i
tullärenden,

3. uppgifterna i Europeiska gemenskapernas tulltaxa som avses i
artikel 20 i förordning (EEG) nr 2913/92, och i statistisk
varuförteckning som utfärdats av Tullverket,

4. uppgifter om kontroll av import och export inom
Tullverkets område samt om kontroll enligt lagen
(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter,

5. uppgifter för statistikproduktion,

6. uppgifter för debitering eller avräkning av skatt och
avgifter som inte påförs vid tulltaxering,

7. uppgifter om beslut av Tullverket,

8. uppgifter om andra myndigheters beslut om import- och
exportlicenser,

9. uppgifter om tillstånd som krävs för import eller export av
varor,

10. uppgifter om registrering hos Riksskatteverket av
en importör som skattskyldig avseende vissa punktskatter,

11. uppgifter om betalning och indrivning av tull, annan skatt
och avgifter,

12. uppgifter rörande fysiska och juridiska personers
identitet,

13. uppgifter om identitetsbeteckningar för transportmedel,
genomsökta containrar eller tankar samt ägare till dessa och

14. uppgifter för kontroll av, åtkomst till och användning av
registret.

Närmare föreskrifter om tullregistrets innehåll meddelas av
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.
Lag (2000:475).

4 § Tullregistret får sambearbetas med uppgifter från andra register
enligt följande:

register hos uppgiftens art

1. riksskatteverket uppgifter om registrering som
skattskyldig
2. kommerskollegium uppgifter om import och exportlicenser

3. statens jordbruksverk uppgifter om import- och exportlicenser
Lag (1991:405).

5 § Varje ärende enligt 2 § 1. och 2. som någon anhängiggör skall förses
med ett tullidentifikationsnummer (tullid).

Tullid, personnummer och organisationsnummer är grundläggande sökbegrepp
i tullregistret.

Åtkomst och utlämnande

6 § Tullverket har terminalåtkomst till tullregistret. En
tullregion får dock endast ta del av de uppgifter som behövs i
regionens verksamhet.

Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till uppgifter om
kontroll och beslut enligt lagen (1998:506) om
punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror,
tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

Skattemyndighet som regeringen bestämmer får för ändamål som
avses i 2 § andra stycket ha terminalåtkomst till uppgifter som
avses i andra stycket. Lag (1999:418).

7 § Utlämnande av uppgifter ur tullregistret får ske på medium för
automatisk databehandling till Jordbruksverket, Kommerskollegium,
Riksskatteverket, skattemyndigheter, Riksrevisionsverket, Statistiska
centralbyrån och Kemikalieinspektionen. Till andra myndigheter får
uppgifter i registret lämnas ut på medium för automatisk
databehandling endast om detta följer av lag eller förordning eller
om regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har medgett
det. Lag (1995:762).

Övriga bestämmelser

8 § Uppgifter som hör till ett tullärende skall gallras ur
registret sex år efter utgången av det kalenderår då uppgiften
lämnades. Uppgifter om kontroll och beslut enligt lagen
(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter skall
gallras sex år efter utgången av det kalenderår då uppgiften
registrerades.

Om det i lag eller annan författning har föreskrivits längre
tid för bevarande av vissa uppgifter gäller den föreskriften.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, om
det finns särskilda skäl, föreskriva annan tid för bevaring av
vissa uppgifter. Lag (1998:510).

9 § har upphävts genom lag (2000:1288).

Övergångsbestämmelser

1990:137

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 1990.

2. Utöver vad som anges i 7 § får uppgifter ur tullregistret intill
utgången av år 1992 överlämnas på medium för automatisk databehandling
även till statistiska centralbyrån.

1998:510

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Det som sägs i 3 § om
Skattemyndigheten i Gävle skall dock intill utgången av år 1998
gälla Skattemyndigheten i Dalarnas län.