Förordning (1990:1374) om bidrag enligt lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner m.fl.

SFS nr
1990:1374
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1993
Upphävd
1995-01-01

1 § Bidrag enligt 1 § lagen (1990:578) om särskilt bidrag till
kommuner m. fl. lämnas med sex procent av den i nämnda
bestämmelse avsedda kostnaden för upphandling, bidrag eller
annan ersättning.

Bidrag enligt 1 § första och tredje styckena nämnda lag lämnas
endast i fråga om sådan sjukvård, tandvård, social omsorg och
utbildning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 4 eller
8 § mervärdesskattelagen (1994:200). Förordning (1994:1112).

2 § Ansökan om bidrag skall ges in till skattemyndigheten i det län
där kommunen, landstinget, kommunalförbundet eller
beställarförbundet är registrerat enligt mervärdesskattelagen
(1994:200). Ansökan skall avse tidsperioder om en kalendermånad
eller en period om tre på varandra följande kalendermånader, och
avse upphandling, bidrag eller ersättning som bokförts hos
kommunen, landstinget, kommunalförbundet eller
beställarförbundet under perioden.

Ansökan skall ha kommit in till skattemyndigheten senast sex
månader efter utgången av den tidsperiod ansökningen avser.
Förordning (1994:1112).

3 § Närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet, om kontroll av
underlag för bidragen samt om utbetalning av bidragen meddelas av
riksskatteverket.

Övergångsbestämmelser

1990:1374

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991 och gäller i fråga om
upphandling samt om bidrag eller annan ersättning som avser verksamhet
hos näringsidkare eller kommunalförbund efter ikraftträdandet.

1994:229

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994 och gäller i fråga om
upphandling samt om bidrag eller annan ersättning som avser
verksamhet hos näringsidkare eller kommunalförbund efter
ikraftträdandet.

1994:1993

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.