Lag (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar

SFS nr
1990:1402
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:467

1 § Kommunerna skall den 1 januari 1992 från landstingskommunerna överta
ansvaret för och driften av de sjukhem och andra vårdinrättningar i
kommunen som inrättats för somatisk långtidssjukvård och som
huvudsakligen har kommunen eller en del av kommunen som
upptagningsområde.

Övertagande enligt första stycket skall dock inte ske om en kommun och
en landstingskommun kommer överens om det eller det finns särskilda skäl
mot det.

2 § En kommun får den 1 januari 1992 eller senare även överta ansvaret
för och driften av en annan vårdinrättning för långtidssjukvård än som
avses i 1 §, om landstingskommunen och kommunen kommer överens om det.

3 § Sjukhem och andra vårdinrättningar, som övertagits av
kommunerna med stöd av denna lag, skall anses som sådana
boendeformer som anges i 5 kap. 5 § andra stycket
socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2001:467).

Övergångsbestämmelser

1990:1402

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. En kommun och en
landstingskommun kan komma överens om att kommunen under år 1991 skall
överta en sådan inrättning som avses i denna lag. Har övertagande skett
skall inrättningen från och med dagen för övertagandet anses som ett
servicehus enligt 20 § andra stycket socialtjänstlagen (1980:620). Om en
sådan överenskommelse har träffats får landstingskommunen under år 1991
lämna sådant ekonomiskt bidrag till kommunen som motiveras av
överenskommelsen.