Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

SFS nr
1990:1404
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:247

1 § En kommun skall betala ersättning till ett landsting för
kostnader för hälso- och sjukvård åt personer som är
folkbokförda i kommunen enligt vad som sägs i denna lag.

Betalningsansvaret för personer som efter beslut av en kommun
vistas i en annan kommun i sådan särskild boendeform eller
bostad som avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje
stycket och 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen
(2001:453) har dock den kommun som beslutat om vistelsen.

Vad som i denna lag sägs om landsting gäller även kommuner som
inte ingår i ett landsting. Lag (2001:468).

Somatisk långtidssjukvård

2 § En kommun har betalningsansvar för somatisk långtidssjukvård som bedrivs
av ett landsting eller en enskild vårdgivare.

Betalningsansvaret gäller dock inte för geriatrisk vård.
Lag (1994:89).

3 § Kommer inte ett landsting och en kommun överens om annat inträder
betalningsansvar som avses i 2 § fem vardagar, lördagar, midsommarafton,
julafton och nyårsafton oräknade, efter det att landstinget hos kommunen
anmält att personen är inskriven eller skall skrivas in vid vårdinrättningen.
Betalningsansvaret inträder dock tidigast den dag personen skrivs in vid
inrättningen. Lag (1994:89).

4 § Ersättning för somatisk långtidssjukvård vid en
inrättning som tillhör ett landsting lämnas antingen med ett
belopp som motsvarar landstingets genomsnittliga årliga
självkostnad för den aktuella vårdformen eller, om
landstinget och samtliga kommuner i landstinget kommer
överens om det, med belopp som svarar mot olika vårdplatsers
kvalitet. Beloppen omräknas årligen med hänsyn till
skatteunderlagets utveckling i landstinget.

Regeringen fastställer de belopp som avses i första stycket.

En kommun och ett landsting får komma överens om att
landstinget ska uppbära de avgifter som patienterna ska
erlägga till kommunen enligt 26 § femte stycket hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763). Lag (2010:247).

5 § Ersättning för somatisk långtidssjukvård vid en enskild vårdinrättning
lämnas med det belopp som motsvarar landstingets kostnader för vården.
Lag (1994:89).

6 § Har upphävts genom lag (2003:193).

7 § Har upphävts genom lag (2003:193).

8 § Har upphävts genom lag (2003:193).

9 § Har upphävts genom lag (2003:193).

Somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård och psykiatrisk vård

10 § En kommun har betalningsansvar för patienter vid enheter
för somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård eller psykiatrisk
vård inom landstingets slutna hälso- och sjukvård som är
utskrivningsklara och för vilka en vårdplan är upprättad.

En patient är utskrivningsklar om han eller hon av den
behandlande läkaren inte längre bedöms behöva vård vid en enhet
inom landstingets slutna hälso- och sjukvård. Lag (2003:193).

10 a § När en patient skrivs in i landstingets slutna hälso-
och sjukvård eller så snart det därefter bedöms finnas ett
behov av det, skall den behandlande läkaren vid den enhet där
patienten vistas genom ett inskrivningsmeddelande underrätta
berörda enheter i den öppna vården eller omsorgen om att
patienten efter att ha skrivits ut kan komma att behöva

– kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller

– landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan
öppenvård. Lag (2003:193).

10 b § En vårdplan skall upprättas för en patient som efter att
ha skrivits ut från en enhet inom landstingets slutna hälso-
och sjukvård av den behandlande läkaren bedöms behöva

– kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller

– landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan
öppenvård. Lag (2003:193).

10 c § Skall en vårdplan upprättas enligt 10 b § skall den
behandlande läkaren kalla till en vårdplanering.
Vårdplaneringen skall påbörjas senast dagen efter det att
kallelsen mottagits.

En vårdplan skall utformas i samarbete mellan företrädare för
berörda enheter vid

– kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller

– landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan
öppenvård.

Patienten eller hans eller hennes närstående bör delta i
vårdplaneringen. Lag (2003:193).

10 d § En vårdplan skall innehålla uppgifter om det bedömda
behovet av insatser enligt 10 b § samt uppgifter om vilken
enhet som är ansvarig för respektive insats.

En vårdplan är upprättad när den har justerats av företrädare
för de ansvariga enheterna. Lag (2003:193).

10 e § Senast dagen före det att en patient beräknas skrivas ut
från den slutna hälso- och sjukvården skall den behandlande
läkaren vid den enhet där patienten vistas genom ett
utskrivningsmeddelande underrätta ansvariga enheter enligt
10 d §. Lag (2003:193).

11 § Kommer inte ett landsting och en kommun överens om en
annan tidpunkt inträder kommunens betalningsansvar dagen efter
det att en patient är utskrivningsklar och en vårdplan är
upprättad.

För en patient i den somatiska akutsjukvården eller den
geriatriska vården inträder betalningsansvaret tidigast fem
vardagar, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton
oräknade, efter det att kommunen mottagit kallelsen till
vårdplaneringen.

För en patient i den psykiatriska vården inträder
betalningsansvaret tidigast trettio vardagar, lördag,
midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade, efter det att
kommunen mottagit kallelsen till vårdplaneringen.
Lag (2003:193).

11 a § Medverkar inte en kommun vid upprättandet av en vårdplan
inträder kommunens betalningsansvar ändå enligt 11 § om den
utskrivningsklara patienten stannar kvar inom landstingets
slutna hälso- och sjukvård.

Kan de insatser som landstinget ansvarar för enligt 10 d § inte
utföras inträder inte något betalningsansvar för kommunen.
Lag (2003:193).

12 § Ersättning för vård av utskrivningsklara patienter skall
lämnas med belopp som motsvarar den omvårdnad som patienten får
på enheten. Beloppen skall motsvara genomsnittet i riket och
räknas om årligen med hänsyn till skatteunderlagets utveckling
i riket.

Första stycket gäller inte om ett landsting och en kommun
kommer överens om annan ersättning för utskrivningsklara
patienter. Sådan särskilt överenskommen ersättning får dock
inte understiga den genomsnittliga kostnaden för omvårdnaden om
patienter vid en enhet för geriatrisk vård.

Regeringen fastställer årligen de belopp som avses i första och
andra styckena. Lag (2003:193).

Annan sjukvård

13 § Ett landsting och en kommun kan gemensamt bestämma att
kommunen skall ha betalningsansvar även för andra
utskrivningsklara patienter än som avses i 10 § första stycket
och för sjukhusanknuten hemsjukvård. Landstinget och kommunen
bestämmer gemensamt de förutsättningar som skall gälla för ett
sådant betalningsansvar. Lag (2003:193).

14 § Har ett landsting och en kommun träffat en överenskommelse som
avses i 13 §, får landstinget lämna sådant ekonomiskt bidrag till
kommunen som motiveras av överenskommelsen. Lag (1994:1099).

Särskilda bestämmelser

15 § Sekretess hindrar inte att ett landsting till en kommun
lämnar uppgift om namn, personnummer och folkbokföringsadress
för patienter som avses i 10 a § och patienter för vilka
kommunen har betalningsansvar. Lag (2003:193).

16 § När ett landsting har överlåtit verksamheter för vård av
psykiskt störda till kommuner som ingår i landstingsområdet, får
kommunerna lämna ekonomiska bidrag till varandra, om det behövs för
kostnadsutjämning mellan kommunerna med anledning av överlåtelsen.
Lag (1995:1497).

Övergångsbestämmelser

1990:1404

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. En kommun och en
landstingskommun kan komma överens om att kommunen under år 1991 skall
åta sig betalningsansvar enligt vad som sägs i denna lag. I så fall
tillämpas den nya lagen i motsvarande del från och med den dag
betalningsansvaret inträder. Om en sådan överenskommelse har träffats
får landstingskommunen under år 1991 lämna sådant ekonomiskt bidrag
till kommunen som motiveras av överenskommelsen.

1994:1099

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. Om ett landsting och
en kommun träffat överenskommelse beträffande psykiatrisk vård
enligt tidigare bestämmelser skall överenskommelsen tillämpas
även efter ikraftträdandet.

2. För år 1995 får ett landsting lämna sådant ekonomiskt bidrag till
en kommun som motiveras av det kommunala ansvaret för
medicinskt färdigbehandlade patienter i psykiatrisk vård.

3. För år 1995 får ett landsting och en kommun bestämma
ersättningen för medicinskt färdigbehandlade patienter i
psykiatrisk vård utan hinder av bestämmelserna i 8 §.
Lag (1994:1465).

4. De landsting som vid utgången av år 1995 inte kommit överens med
kommunerna i landstingsområdet om överlåtelse av verksamheter för
vård av psykiskt störda, får för år 1996 lämna sådana ekonomiska
bidrag till kommunerna som motiveras av det kommunala ansvaret för
medicinskt färdigbehandlade patienter i psykiatrisk vård.
Lag (1995:1497).

5. Om det vid utgången av år 1995 inte har träffats en
överenskommelse mellan ett landsting och kommunerna i
landstingsområdet om överlåtelse av verksamheter för vård av psykiskt
störda, får landstinget och en kommun bestämma ersättningen för
medicinskt färdigbehandlade patienter i psykiatrisk vård trots
bestämmelserna i 8 §. Lag (1995:1497).