Lag (1990:1417) om avvikelser från vissa bestämmelser i lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter

SFS nr
1990:1417
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1990-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1876
Upphävd
1992-01-01

För tiden den 1 oktober 1990–den 31 december 1991 skall i stället för 3
§ första stycket lagen (1988:589) om ersättning m.m. till riksdagens
ledamöter gälla att ledamotsarvode skall uppgå till ett belopp för månad
som motsvarar ledamotsarvodet för september 1990, 21 625 kr.