Lag (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

SFS nr
1990:1427
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-12-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1340

1 § Till staten betalas skatt på premie för grupplivförsäkring och
för
utgivet belopp som motsvarar ersättning på grund av sådan försäkring
enligt bestämmelserna i denna lag.

2 § Skattskyldiga är svenska försäkringsföretag, utländska
försäkringsföretag i fråga om verksamhet som drivs här i landet,
arbetsgivare och näringsidkare.

3 § För försäkringsföretag föreligger skatteplikt för premie
för grupplivförsäkring i den mån förmånen av försäkringen
enligt 11 kap. 19 § eller 15 kap. 9 § inkomstskattelagen
(1999:1229) inte skall tas upp som intäkt eller premien enligt
16 kap. 25 § samma lag skall dras av.

För staten föreligger skatteplikt för belopp som utan att
försäkring tecknats betalas ut i ersättning enligt avtal som
motsvarar försäkringsavtal som avses i första stycket.

För annan arbetsgivare föreligger skatteplikt för belopp som
utan att försäkring tecknats betalas ut i ersättning, i den mån
ersättningen utgår enligt villkor och med belopp som i huvudsak
motsvarar utbetalning av staten enligt andra stycket.

För arbetsgivare och näringsidkare föreligger skatteplikt för
premie för grupplivförsäkring som meddelats i en utomlands
bedriven försäkringsrörelse i den mån betalning av premie på
motsvarande försäkring till svenskt försäkringsföretag hade
föranlett skatteplikt för det svenska försäkringsföretaget
enligt första stycket. Lag (1999:1269).

4 § För skattskyldiga som avses i 3 § första stycket inträder
skatteplikt när premie mottas. Beskattningsunderlaget utgörs av
95 procent av mottagen premie. Skatten uppgår till 45,00
procent av underlaget.

Har ett försäkringsföretag för visst år tagit ut för hög
preliminär premie för försäkring som avses i 3 § första
stycket, skall beskattningsunderlaget för nästföljande år
sättas ned med belopp som motsvarar för högt uttagen premie.
Lag (1997:942).

5 § För skattskyldiga som avses i 3 § andra och tredje
styckena inträder skatteplikt vid utbetalning som där sägs.

Beskattningsunderlaget utgörs av utbetalt belopp. Skatten
uppgår till 81,83 procent av underlaget. Lag (1997:942).

6 § För skattskyldiga som avses i 3 § fjärde stycket inträder
skatteplikt vid betalning av premie. Beskattningsunderlaget
utgörs av 95 procent av betald premie. Skatten uppgår till
81,83 procent av underlaget. Lag (1997:942).

7 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i
skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1340).

8 § Har upphävts genom lag (2002:413).

9 § Beskattningsmyndigheten får, om det behövs med hänsyn till
uppbörden av skatt enligt denna lag, medge att en skattskyldig
får tillämpa en annan redovisningsperiod än vad som anges i
26 kap. 10 § skatteförfarandelagen (2011:1244).
Lag (2011:1340).

Övergångsbestämmelser

1990:1427

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas

1. för skattskyldiga som avses i 3 § första stycket på premie som mottas
och avser tid efter ikraftträdandet,

2. för skattskyldiga som avses i 3 § andra och tredje styckena på belopp
som utbetalas och avser tid efter ikraftträdandet,

3. för skattskyldiga som avses i 3 § fjärde stycket på premie som
betalas och avser tid efter ikraftträdandet.

Med avvikelse från vad som sägs i 2 kap. 3 § första stycket lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall den första
redovisningsperioden för skatt enligt de nya föreskrifterna omfatta
tiden den 1 januari–den 30 juni 1991.

1992:1494

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas

1. för skattskyldiga som avses i 3 § första stycket på premie som mottas
och avser tid efter ikraftträdandet,

2. för skattskyldiga som avses i 3 § andra och tredje styckena på belopp
som utbetalas och avser tid efter ikraftträdandet,

3. för skattskyldiga som avses i 3 § fjärde stycket på premie som
betalas och av ser tid efter ikraftträdandet.

1994:1925

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas

1. för skattskyldiga som avses i 3 § första stycket på premie som
mottas och avser tid efter ikraftträdandet,

2. för skattskyldiga som avses i 3 § andra och tredje styckena på
belopp som utbetalas och avser tid efter ikraftträdandet,

3. för skattskyldiga som avses i 3 § fjärde stycket på premie som
betalas och avser tid efter ikraftträdandet.

1996:1070

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Den nya bestämmelsen i 4 § tillämpas på premie som mottas och
avser tid efter utgången av år 1997. För premie som mottas under år
1997 och avser detta år tas särskild premieskatt ut med 44,17
procent.

3. Den nya bestämmelsen i 5 § tillämpas på belopp som utbetalas och
avser tid efter utgången av år 1997. På belopp som utbetalas under år
1997 och avser detta år tas särskild premieskatt ut med 79,11
procent.

4. Den nya bestämmelsen i 6 § tillämpas på premie som betalas och
avser tid efter utgången av år 1997. För premie som betalas under år
1997 och avser detta år tas särskild premieskatt ut med 79,11
procent.

1997:942

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. Den nya bestämmelsen i 4 § tillämpas på premie som mottas
och avser tid efter utgången av år 1997.

3. Den nya bestämmelsen i 5 § tillämpas på belopp som utbetalas
och avser tid efter utgången av år 1997.

4. Den nya bestämmelsen i 6 § tillämpas på premie som betalas
och avser tid efter utgången av år 1997.

1999:1269

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas
första gången i fråga om 2002 års taxering.

2002:413

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.