Lag (1990:1450) om särskilda regler för avsättning till resultatutjämningsfond vid 1991 års taxering

SFS nr
1990:1450
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:488
Upphävd
1997-01-01

Vid tillämpning av reglerna om resultatutjämningsfond i 41 § d första
stycket kommunalskattelagen (1928:370) i dess lydelse intill den 1 juli
1990 skall för fysisk person gälla att avdraget vid taxeringen för
räkenskapsår som avslutas den 31 december 1990 får uppgå till högst 30
procent av lönekostnaden och 35 procent av den enligt nämnda lagrum
beräknade egna inkomsten om följande förutsättningar är uppfyllda,
nämligen

1. att den skattskyldige till ledning för 1991 års taxering redovisar
inkomst avseende två räkenskapsår och

2. att det ena räkenskapsåret förkortats i enlighet med
övergångsbestämmelserna till lagen (1990:665) om ändring i
bokföringslagen eller lagen (1990:666) om ändring i
jordbruksbokföringslagen.

Övergångsbestämmelser

1990:1450

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas vid 1991 års
taxering.

1996:488

Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om 1991 års taxering.