/r1/ Lag (1990:1454) om höjning av den allmänna löneavgiften intill utgången av juni 1991;

SFS nr
1990:1454
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1853
Upphävd
1992-01-01

1 § Allmän löneavgift skall, i stället för vad som sägs i 3 § första
stycket lagen (1982:423) om allmän löneavgift, tas ut med 1,64 procent
av avgiftsunderlaget i fråga om

1. ersättning som omfattas av 1 § nämnda lag och som utges under
perioden januari–juni 1991 samt

2. inkomst av annat förvärvsarbete som avses i 11 kap. 3 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring och som hänför sig till perioden
januari–juni 1991.

2 § Omfattar beskattningsåret såväl perioden januari–juni 1991 eller
del därav som annan tid, skall — om den avgiftsskyldige inte visar
annat — så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till
perioden januari–juni 1991 eller del därav som svarar mot förhållandet
mellan den del av beskattningsåret som infaller under ifrågavarande
period och hela beskattningsåret.

Övergångsbestämmelser

1991:1853

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1990:1454) om höjning av
den allmänna löneavgiften intill utgången av juni 1991 skall upphöra att
gälla vid utgången av år 1991. Lagen tillämpas fortfarande i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 juli 1991.