Statistiska centralbyråns kungörelse (1990:1459) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;

SFS nr
1990:1459
Departement/myndighet
Statistiska centralbyrån
Utfärdad
1990-12-11

Statistiska centralbyrån förordnar att de underhållsbidrag som avses i
lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag skall höjas från
och med den 1 februari 1991 med åtta procent.

Höjningen gäller inte underhållsbidrag till barn, make eller
förutvarande make som har bestämts under november 1990 eller senare.
Höjningen gäller inte heller underhållsbidrag till fader eller moder som
har bestämts efter utgången av juni 1979.

Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på öretal, utgår enligt lagen
om ändring av vissa underhållsbidrag med närmaste lägre krontal.