Lag (1990:1460) om tillfällig höjning av statlig fastighetsskatt

SFS nr
1990:1460
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1990-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:490
Upphävd
1997-01-01

I stället för vad som därom föreskrivs i 3 § första stycket b) lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt, skall procentsatsen för
beräkningen av fastighetsskatten vid 1992 och 1993 års taxeringar uppgå
till 3,5 i fråga om hyreshusenhet som huvudsakligen består av lokaler.

Övergångsbestämmelser

1990:1460

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Lagen gäller dock ej i
fråga om fastighetsskatt för beskattningsår som har påbörjats före
ikraftträdandet.

1996:490

Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om 1992 och 1993 års
taxeringar.