Förordning (1990:1476) om meritvärdering vid anställning av lärare;

SFS nr
1990:1476
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:301
Upphävd
1993-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1992:747

/r3/ Inledande föreskrifter

1 § I denna förordning lämnas föreskrifter om vad som skall beaktas vid
urval av sökande till en anställning som lärare.

Förordningen gäller sådana läraranställningar som innefattar
undervisning vid en eller flera av följande utbildningsformer eller
utbildningsanordnare.

— Grundskolan.

— Särskolan.

— Gymnasieskolan.

— Fristående skolor som avses i 1 kap. 1 § första stycket 1 och 2
förordningen (1991:1079) om statsbidrag m.m. till fristående skolor.

— Riksinternatskolor.

— Bergsskolan i Filipstad.

— Kommunal vuxenutbildning.

— Vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda.

Förordningen skall också tillämpas vid tillsättning av lärartjänster vid

— sameskolan,

— specialskolan,

— statens skolor för vuxna.
Förordning (1992:747).

2 § Vid anställning av lärare skall avseende fästas endast vid sakliga
grunder såsom förtjänst och skicklighet. Utöver vad som följer av
bestämmelserna i 3–17 §§ gäller att skickligheten skall sättas främst,
om det inte finns särskilda skäl för något annat.

3 § För de sökande till en anställning skall, i de fall inte något annat
följer av 4 §, vissa meriter poängsättas enligt bestämmelserna i det
följande (meritpoäng).

Resultatet av den poängmässiga meritvärderingen skall läggas till grund
för en rangordning av de sökande. Därefter skall prövas om sådana
förhållanden föreligger som påkallar ändring av denna rangordning.

4 § Vid anställning av sådan lärare beträffande vilken genomgången
forskarutbildning bedöms vara av särskilt intresse för utbildningen
gäller inte vad som sägs i 6–17 §§.

5 § Om det under anställningsförfarandet kommer fram muntliga uppgifter
som är av betydelse, skall uppgifterna dokumenteras.

Om det i annat fall än som avses i 4 § anställs någon annan än den
sökande som har högst meritpoäng, skall motiven för beslutet
dokumenteras.

/r3/ Poänggrundande meriter

6 § Meritpoäng tillgodoräknas för

1. utbildning utöver den som fordras för att få anställas utan
tidsbegränsning på den aktuella anställningen,

2. tjänstgöring som lärare och skolledare,

3. annan yrkesverksamhet.

Med skolledare avses i denna förordning såväl rektorer som annan
personal med ledningsfunktion inom skolan.

/r3/ Utbildning utöver den som fordras för att få anställas utan
tidsbegränsning på den aktuella anställningen

7 § Meritpoäng tillgodoräknas, på det sätt som anges i 8 §, för följande
utbildning.

1. Kurser vid högskolan inom ämnesområden som bedöms vara värdefulla i
anställningen.

2. Andra kurser (motsvarande) som är ett led i skolväsendets
personalutbildning. När omfattningen av sådana kurser inte anges i
poäng, anses en kurstid om en vecka motsvara en poäng enligt högskolans
poängsystem.

3. Annan utbildning som bedöms vara av betydelse för den aktuella
anställningen.

8 § För en kurs som omfattar 20 poäng tillgodoräknas fem meritpoäng.

För kurser inom ett och samma ämnesområde som sammanlagt omfattar mer än
20 poäng tillgodoräknas meritpoäng i proportion till kursernas
sammanlagda poängtal.

För en kurs på nivån 1–19 poäng tillgodoräknas meritpoäng på följande
sätt:

Kursens omfattning Meritpoäng

1– 4 poäng 2

5– 8 poäng 3

9–12 poäng 4

13–19 poäng 5

För flera kurser på nivån 1–20 poäng inom ett och samma ämnesområde
tillgodoräknas dock sammanlagt högst fem meritpoäng.

Betyg enligt 1953 års studieordningar för de filosofiska och
samhällsvetenskapliga fakulteterna eller äldre studieordningar omräknas
till poäng enligt följande:

Betyg Poäng

Försvarlig 10

Godkänd, Icke utan beröm godkänd 20

Med beröm godkänd, Med utmärkt beröm godkänd 40

Berömlig, Mycket berömlig 60

Utmärkt, Särskilt utmärkt 80

Vidareutbildningskurs för folkskollärare om en termin likställs med kurs
om 20 poäng.

9 § För sådan licentiatexamen som avlagts enligt de bestämmelser som
fanns före den 1 juli 1969 samt för doktorsexamen och godkänt
disputationsprov för doktorsgraden tillgodoräknas meritpoäng på följande
sätt:

Ämnesområden Meritpoäng

Ämnesområde som svarar mot ett
av anställningens ämnen 30

Andra ämnesområden 15

För licentiatexamen som avlagts efter år 1980 tillgodoräknas hälften av
de angivna meritpoängtalen.

För sökande som bedrivit studier för doktorsexamen men inte avslutat
dessa med examen, tillgodoräknas meritpoäng i proportion till de
genomgångna kursernas del av den avsedda utbildningen.

För kurser på nivån 61–80 poäng tillgodoräknas inte meritpoäng enligt 8
§ samtidigt med poäng för doktorsexamen inom samma ämnesområde enligt
denna paragraf.

10 § För de utbildningar som anges i denna paragraf tillgodoräknas
meritpoäng på följande sätt:

Utbildning Meritpoäng

Examen som medför rätt att få anställas
utan tidsbegränsning på en annan an-
ställning som lärare än den sökta inom
någon eller några av de skolformer
eller utbildningar som anges i 1 § 5

Annan högskoleexamen som bedöms vara
av värde för den aktuella anställningen 4

För sådan examen som fordras för att få anställas utan tidsbegränsning
på den sökta anställningen tillgodoräknas dock inte meritpoäng.

/r3/ Tjänstgöring som lärare och skolledare

11 § För heltidstjänstgöring som lärare eller skolledare inom någon
eller några av de skolformer eller utbildningar som avses i 1 § samt vid
sådan utlandsskola som avses i förordningen (1978:591) om statsbidrag
till svensk undervisning i utlandet tillgodoräknas meritpoäng på
följande sätt:

Tjänstgöringsår 1–3 4 meritpoäng per läsår

Följande tjänstgöringsår 2 meritpoäng per läsår

Tjänstgöring som omfattar mindre än ett läsår omräknas till läsår på det
sätt som anges i 12 §.

Med sådan tjänstgöring som avses i första stycket skall likställas
motsvarande lärartjänstgöring i ett annat nordiskt land under
förutsättning att sökanden enligt avtal mellan Sverige och respektive
stat är behörig att tjänstgöra i Sverige.

12 § Tjänstgöringstidens längd avrundas till hela månader. Därvid räknas
15 dagar eller mera som en månad. Ett läsår anses omfatta tio månader.

För tjänstgöringar som omfattar mindre än 15 dagar adderas
tjänstgöringstiden läsårsvis och summan omräknas till läsår, om den
uppgår till minst 15 dagar.

Den tjänstgöring som omfattar minst 40 procent av heltidstjänstgöring
likställs med heltidstjänstgöring. För övrig tjänstgöring divideras
tjänstgöringstiden med två.

13 § Ledighet som sammanlagt inte överstiger tre månader under ett läsår
tillgodoräknas som tjänstgöringstid. Om en sökande varit ledig mer än
tre månader avräknas det antal månader som överstiger tre. Avrundning
till hela månader görs på samma sätt som för tjänstgöringstidens längd
enligt 12 §.

Ledigheter av följande orsaker skall tillgodoräknas som
tjänstgöringstid:

1. Sjukdom.

2. Föräldraledighet i samband med barns födelse, adoption, vård eller
tillsyn av barn. Tid för ledighet som omfattar hela arbetstiden och som
infaller efter det att barnet uppnått 18 månaders ålder, räknas dock
till godo bara med hälften.

3. Offentligt uppdrag.

4. Tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1941:967) och lagen (1966:413)
om vapenfri tjänst.

5. Tjänstgöring hos sådan kommunal eller landstingskommunal nämnd som
utgör styrelse för det offentliga skolväsendet, den statliga
skoladministrationen, högskoleenhet eller universitets- och
högskoleämbetet.

6. Fackligt uppdrag enligt lagen (1974:358) om facklig förtroendemans
ställning på arbetsplatsen.

7. Genomgång av vidareutbildning/fortbildning för lärare.

14 § För sökande som enbart med stöd av förordningen (1990:1479) om
läraranställning i vissa fall får anställas utan tidsbegränsning
reduceras meritpoängtalet med 10.

15 § Sammanlagt tillgodoräknas högst 36 meritpoäng för tjänstgöring som
lärare och skolledare enligt 11–14 §§.

/r3/ Annan yrkesverksamhet

16 § För annan yrkesverksamhet än den som avses i 11– 15 §§ och som
bedöms ge erfarenheter av stort värde för den aktuella anställningen
tillgodoräknas meritpoäng på följande sätt:

År 1–3 4 meritpoäng per år

Följande år 2 meritpoäng per år

För övrig annan yrkesverksamhet tillgodoräknas meritpoäng på
följande sätt:

År 1–3 2 meritpoäng per år

Följande år 1 meritpoäng per år

Yrkesverksamheten skall ha pågått under minst tre månader och omfattat
minst halvtidstjänstgöring. Tjänstgöring som omfattat mindre än heltid
men minst halvtid räknas som halvtidstjänstgöring.

Meritpoäng tillgodoräknas proportionellt mot tjänstgöringstidens längd.
Tiden beräknas på det sätt som anges i 12 §. Ett år skall dock i detta
avseende anses omfatta tolv månader.

Värnpliktstjänstgöring och vapenfri tjänst samt vård av egna barn under
tolv år räknas som övrig annan yrkesverksamhet enligt andra stycket.
Högst fem år tillgodoräknas för vård av egna barn.

Meritpoäng tillgodoräknas inte under samma tidsperiod för annan
yrkesverksamhet enligt denna paragraf och tjänstgöring enligt 11– 15
§§.

17 § Sammanlagt tillgodoräknas högst 18 meritpoäng för annan
yrkesverksamhet än tjänstgöring som lärare och skolledare enligt 11 §.